https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na:ti (Windua)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nati1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
145 smoke word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
181 where? word info      
191 all      
37 to eat -an   1  
151 green -asan   8  
172 to climb word info -haʔ   2  
144 to burn word info -huli   4  
137 to blow word info -huphup   62, 63  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
5 to walk -loŋ   60  
83 to work word info -loŋ   93  
83 to work word info -loŋ   93  
35 to vomit -lu   8  
35 to vomit -lu   8  
164 good -lɛh   59  
46 to see -lʉs   14, 94  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
140 dry word info -mahama   11  
81 sharp -makan   14  
81 sharp -makan   14  
139 cold word info -malah   51  
33 to laugh -mas   58  
22 to fear -mataʔ   1  
22 to fear -mataʔ   1  
160 painful, sick -maː   1  
76 to live, be alive -meor   1, 76  
141 wet -mil   35  
149 red -mimal   1, 55  
147 black -mitmɪt   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
148 white -mɪβs   1  
82 dull, blunt -mʷa   34  
161 shy, ashamed -mʷal   58  
47 to yawn -mʷoli   19, 34  
10 dirty -mʷolol   43  
64 to say -nu      
138 warm word info -pilpil   52  
80 to split word info -por   1  
44 to hear -roŋ   1  
95 to fall word info -sep   13  
92 to open, uncover -sisivan   24  
42 to suck -sorop   23  
39 to cook word info -sum   95  
51 to sit -sump   40  
52 to stand -tarɪs   2, 69, 82  
87 to swell word info -timp   12  
67 to sew word info -tur   13  
71 to stab, pierce -tur   14  
34 to cry -tɛŋ   1  
8 to turn word info -viʔis   31  
152 small -warɪ   42  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
38 to chew word info -ɳis   12  
163 new -βeoβeo   1  
73 to steal -ᵐbanaʔ   1, 58  
155 long word info -ᵐbarap   16  
165 bad, evil -ᵐbil      
70 to shoot word info -ᵐbini   1  
153 big -ᵐbo   50?  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
88 to squeeze word info -ᵐbur   16  
89 to hold word info -ᵐburᵐbur   34  
50 to dream -ᵐbʷeri   10  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
7 to come -ᵐbʷiliŋ   25  
36 to spit -ᵐʙure   35, 86, 96  
154 short word info -ᵐʙᵐʙ   3  
90 to dig -ᵑgil   1  
84 to plant -ᵑgiᵐbʷiʔ   60  
77 to scratch word info -ᵑgoi   71  
66 to tie up, fasten -ᵑgos (tutu)   77  
94 to throw word info -ᵑgoᵐb      
78 to cut, hack word info -ᵑgurus   102  
171 to hide word info -ⁿdetehuʔ      
171 to hide word info -ⁿdeulalaʔ   43  
142 heavy -ⁿdip   14  
93 to pound, beat word info -ⁿduʔtuʔ   20, 2  
21 to think -ⁿdʳimⁿdʳim   13  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳoŋ-   19  
74 to kill -ⁿdʳup ᵐbun   71, 1  
190 other amataŋ      
186 you amuru you dual x  
193 if anaʔ      
195 no, not awaʔ   104  
189 who? word info aʔin   1, 25  
4 leg/foot bulu-   33  
2 left delmʷir   1, 59  
184 he/she ei   1, 6  
156 thin word info ewaˑri      
192 and eⁿdiaŋ      
59 mother hinan   1  
16 intestines huβeʔ      
201 Five word info i-lim   1  
198 Two word info i-ru   1  
178 that i-taⁿdʳa      
174 in, inside i-toʔlen   1  
176 below i-toʔovʉn   41?  
175 above i-toʔran      
199 Three word info i-tʉl   1  
101 to fly i-vɛmp   46  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
177 this i-ɛⁿdi      
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
168 day lerɛŋ   6  
167 night lɛvʷaat   42  
96 dog lɪᵐbʷər   10  
162 old word info marlam   26  
179 near masaŋsaŋ   90  
45 eye mat-   1  
156 thin word info meenemen   1  
209 One Hundred word info morlala ilim   13  
208 Fifty word info morlala iru noʔoron i-laŋavəl      
207 Twenty word info morlala ise   13  
210 One Thousand word info morlalaʔ ilaŋavəl   39  
98 egg mʷaⁿdɪlɪ-n   1, 66  
104 fat/grease n-lɛŋlɛŋ   31  
6 road/path na-hal   1  
26 hair word info na-usul   31, 33?  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
27 nose na-ᵑgunhu-   1, 58  
188 what? word info naːti   1, 57, 73  
31 tooth ne-livʷu-   1, 35  
116 flower ne-tivʉnai   53, 57  
105 tail ne-ᵐʙʉsʉn   76  
134 thunder neβʉl varavar   15, 38  
135 lightning neβʉl varavar imɛlɛŋavut   26  
143 fire ni-aᵐpʰ   19  
102 rat ni-lɛᵐbut   45  
119 earth/soil ni-tan   1  
169 year ni-teo   1  
169 year ni-teo   1  
124 sea ni-tɛs   1  
124 sea ni-tɛs   1  
61 house ni-um   1  
12 skin ni-viɔʔ   28?  
120 stone ni-βɛt   1  
113 branch word info ni-ᵐbal   31  
25 neck ni-ⁿdolo-   42  
170 when? word info nih   1?  
114 leaf nirɛʔe   47  
65 rope nitɛl   1  
65 rope nitɛl   1  
103 meat/flesh niviɔʔ      
100 wing no-siβylyn varan   61  
133 rain no-wɔ   1  
108 louse word info no-ʔut   1  
57 husband noŋu aiwut   6  
58 wife noŋu momoʔ   56  
17 liver nu-mam   7, 56  
128 sky nu-map   63  
130 star nu-mʷosi   13  
122 water word info nu-we   2  
62 thatch/roof nu-wuriɛt   1, 61  
131 cloud word info numeliŋ   34  
183 thou nuᵑk   1, 17, 18  
55 woman/female nɛ-mumɔʔ   23  
54 man/male nɛ-murut   73  
32 tongue nɛ-mɪlaᵐbo-   30  
129 moon nɛ-vʉl   1  
63 name nɛ-ʔian   66  
56 child nɛ-βutinbʷuno   48, 81  
121 sand nɛ-ᵐbinwɛn   1, 79  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
127 woods/forest nɛᵐʙʉnai   2, 108  
111 fish nɪ-mahal   52  
111 fish nɪ-mahal   52  
118 grass nɪ-muni   31  
97 bird nɪ-mɛn   1  
106 snake nɪ-mʷat   12  
99 feather nɪ-sivʉlɪn varvan   1  
117 fruit nɪ-vʷan   1, 26  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
110 spider nɪŋɪn gapleo   64  
187 they rolul they    
187 they rolulte they dual x  
203 Seven word info seoru   9  
202 Six word info seosiʔ   31  
204 Eight word info seotʉl   11, 7  
205 Nine word info seove   5  
180 far sili   5, 64  
197 One word info siʔ   1  
18 breast sʉsʉ-   1  
60 father tatai   19  
13 back word info taʔun   12  
109 mosquito teoʔas   38, 48, 89  
126 lake tisɛriʔ   40  
1 hand vara-   16  
14 belly vɛt-   5  
186 you xamulul you pl 1, 13  
194 how? word info ɪŋɪⁿdeen      
3 right ᵐbaraŋin   30  
15 bone ᵐbolo-   37  
166 correct, true ᵐboraŋin   72  
91 to buy ᵐbul   1  
157 thick word info ᵐburut   56  
19 shoulder ᵐbʷataw-   65, 87  
24 head ᵐbʷatʰ-   9  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
185 we word info ᵑgalul we pl excl E  
185 we word info ᵑgaro we dual excl    
182 I ᵑgaᵑk   1, 21, 22  
185 we word info ⁿdaro we dl incl    
43 ear ⁿdeliŋ-   1, 40  
136 wind ⁿdleŋ   1, 77, 80  
185 we word info ⁿdolʉl we pl incl I  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: