https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na:ti (Windua)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nati1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above i-toʔran      
191 all      
192 and eⁿdiaŋ      
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
146 ash nɪ-ᵐbʷisnɛp   75  
173 at      
13 back word info taʔun   12  
165 bad, evil -ᵐbil      
14 belly vɛt-   5  
176 below i-toʔovʉn   41?  
153 big -ᵐbo   50?  
97 bird nɪ-mɛn   1  
147 black -mitmɪt   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳi   1  
15 bone ᵐbolo-   37  
113 branch word info ni-ᵐbal   31  
18 breast sʉsʉ-   1  
56 child nɛ-βutinbʷuno   48, 81  
131 cloud word info numeliŋ   34  
139 cold word info -malah   51  
166 correct, true ᵐboraŋin   72  
168 day lerɛŋ   6  
10 dirty -mʷolol   43  
96 dog lɪᵐbʷər   10  
140 dry word info -mahama   11  
82 dull, blunt -mʷa   34  
11 dust ᵐbʷisnɛp   80  
43 ear ⁿdeliŋ-   1, 40  
119 earth/soil ni-tan   1  
98 egg mʷaⁿdɪlɪ-n   1, 66  
204 Eight word info seotʉl   11, 7  
45 eye mat-   1  
180 far sili   5, 64  
104 fat/grease n-lɛŋlɛŋ   31  
60 father tatai   19  
99 feather nɪ-sivʉlɪn varvan   1  
208 Fifty word info morlala iru noʔoron i-laŋavəl      
143 fire ni-aᵐpʰ   19  
111 fish nɪ-mahal   52  
111 fish nɪ-mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower ne-tivʉnai   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
117 fruit nɪ-vʷan   1, 26  
164 good -lɛh   59  
118 grass nɪ-muni   31  
151 green -asan   8  
26 hair word info na-usul   31, 33?  
1 hand vara-   16  
184 he/she ei   1, 6  
24 head ᵐbʷatʰ-   9  
142 heavy -ⁿdip   14  
61 house ni-um   1  
194 how? word info ɪŋɪⁿdeen      
57 husband noŋu aiwut   6  
182 I ᵑgaᵑk   1, 21, 22  
193 if anaʔ      
174 in, inside i-toʔlen   1  
16 intestines huβeʔ      
126 lake tisɛriʔ   40  
114 leaf nirɛʔe   47  
2 left delmʷir   1, 59  
4 leg/foot bulu-   33  
135 lightning neβʉl varavar imɛlɛŋavut   26  
17 liver nu-mam   7, 56  
155 long word info -ᵐbarap   16  
108 louse word info no-ʔut   1  
54 man/male nɛ-murut   73  
103 meat/flesh niviɔʔ      
129 moon nɛ-vʉl   1  
109 mosquito teoʔas   38, 48, 89  
59 mother hinan   1  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
30 mouth ᵐβoŋ-   41  
63 name nɛ-ʔian   66  
158 narrow      
179 near masaŋsaŋ   90  
25 neck ni-ⁿdolo-   42  
68 needle      
163 new -βeoβeo   1  
167 night lɛvʷaat   42  
205 Nine word info seove   5  
195 no, not awaʔ   104  
27 nose na-ᵑgunhu-   1, 58  
162 old word info marlam   26  
197 One word info siʔ   1  
209 One Hundred word info morlala ilim   13  
210 One Thousand word info morlalaʔ ilaŋavəl   39  
190 other amataŋ      
160 painful, sick -maː   1  
53 person/human being      
133 rain no-wɔ   1  
102 rat ni-lɛᵐbut   45  
149 red -mimal   1, 55  
3 right ᵐbaraŋin   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
65 rope nitɛl   1  
65 rope nitɛl   1  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
125 salt      
121 sand nɛ-ᵐbinwɛn   1, 79  
124 sea ni-tɛs   1  
124 sea ni-tɛs   1  
203 Seven word info seoru   9  
81 sharp -makan   14  
81 sharp -makan   14  
154 short word info -ᵐʙᵐʙ   3  
19 shoulder ᵐbʷataw-   65, 87  
161 shy, ashamed -mʷal   58  
202 Six word info seosiʔ   31  
12 skin ni-viɔʔ   28?  
128 sky nu-map   63  
152 small -warɪ   42  
145 smoke word info      
106 snake nɪ-mʷat   12  
110 spider nɪŋɪn gapleo   64  
130 star nu-mʷosi   13  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
120 stone ni-βɛt   1  
105 tail ne-ᵐʙʉsʉn   76  
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
178 that i-taⁿdʳa      
62 thatch/roof nu-wuriɛt   1, 61  
187 they rolul they    
187 they rolulte they dual x  
157 thick word info ᵐburut   56  
156 thin word info ewaˑri      
156 thin word info meenemen   1  
177 this i-ɛⁿdi      
183 thou nuᵑk   1, 17, 18  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder neβʉl varavar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -huphup   62, 63  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
144 to burn word info -huli   4  
91 to buy ᵐbul   1  
38 to chew word info -ɳis   12  
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come -ᵐbʷiliŋ   25  
39 to cook word info -sum   95  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
34 to cry -tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -ᵑgurus   102  
75 to die, be dead -mɛs   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig -ᵑgil   1  
50 to dream -ᵐbʷeri   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -sep   13  
22 to fear -mataʔ   1  
22 to fear -mataʔ   1  
123 to flow      
101 to fly i-vɛmp   46  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -ⁿdeulalaʔ   43  
171 to hide word info -ⁿdetehuʔ      
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
89 to hold word info -ᵐburᵐbur   34  
69 to hunt word info      
74 to kill -ⁿdʳup ᵐbun   71, 1  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳoŋ-   19  
33 to laugh -mas   58  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
76 to live, be alive -meor   1, 76  
92 to open, uncover -sisivan   24  
84 to plant -ᵑgiᵐbʷiʔ   60  
93 to pound, beat word info -ⁿduʔtuʔ   20, 2  
64 to say -nu      
77 to scratch word info -ᵑgoi   71  
46 to see -lʉs   14, 94  
67 to sew word info -tur   13  
70 to shoot word info -ᵐbini   1  
51 to sit -sump   40  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -ᵐʙure   35, 86, 96  
80 to split word info -por   1  
88 to squeeze word info -ᵐbur   16  
71 to stab, pierce -tur   14  
52 to stand -tarɪs   2, 69, 82  
73 to steal -ᵐbanaʔ   1, 58  
42 to suck -sorop   23  
87 to swell word info -timp   12  
9 to swim      
21 to think -ⁿdʳimⁿdʳim   13  
94 to throw word info -ᵑgoᵐb      
66 to tie up, fasten -ᵑgos (tutu)   77  
8 to turn word info -viʔis   31  
35 to vomit -lu   8  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -loŋ   60  
83 to work word info -loŋ   93  
83 to work word info -loŋ   93  
47 to yawn -mʷoli   19, 34  
32 tongue nɛ-mɪlaᵐbo-   30  
31 tooth ne-livʷu-   1, 35  
207 Twenty word info morlala ise   13  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info -pilpil   52  
122 water word info nu-we   2  
185 we word info ⁿdolʉl we pl incl I  
185 we word info ᵑgalul we pl excl E  
185 we word info ⁿdaro we dl incl    
185 we word info ᵑgaro we dual excl    
141 wet -mil   35  
188 what? word info naːti   1, 57, 73  
170 when? word info nih   1?  
181 where? word info      
148 white -mɪβs   1  
189 who? word info aʔin   1, 25  
159 wide      
58 wife noŋu momoʔ   56  
136 wind ⁿdleŋ   1, 77, 80  
100 wing no-siβylyn varan   61  
55 woman/female nɛ-mumɔʔ   23  
127 woods/forest nɛᵐʙʉnai   2, 108  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
169 year ni-teo   1  
169 year ni-teo   1  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
186 you xamulul you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: