https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neverver (Lingarak - Sakan)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lgk  Glottocode: ling1265 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛɾa-   16  
2 left nɛ-mʷɛr   1, 59  
3 right ᵐbaratn   30  
4 leg/foot nɛ-gɛl-   78  
5 to walk -βaβo   98  
6 road/path nɛ-sal   1  
7 to come -lɛm   1, 25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -lɛs   8?  
10 dirty      
11 dust      
12 skin ni-vy-   28  
13 back word info ᵑgal-   105  
14 belly nɛ-ⁿdɛmug-   87  
15 bone ᵐboloŋ-   37  
16 intestines nɛ-sɛn   1  
17 liver nɛ-ᵐbaᵐbʷ-   7, 54  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵑgutuveram   1, 65  
19 shoulder ᵑgutuveram   1, 65  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think -sis-   39  
22 to fear -lis   73  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck nɛ-ⁿdl-   42  
26 hair word info no-roᵐbat-   34, 60  
27 nose na-ɣaⁿt͡s-   1, 58, 89  
28 to breathe -brɛvninoq   77, 78  
29 to sniff, smell -ⁿt͡suŋt͡suŋ   9  
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
31 tooth nu-luv-   1, 35  
31 tooth nu-luv-   1, 35  
32 tongue ne-lɛm-   7, 17  
32 tongue ne-lɛm-   7, 17  
33 to laugh -tɛx      
33 to laugh -tɛx      
34 to cry -ɳar   5  
34 to cry -ɳar   5  
35 to vomit      
36 to spit -pəre   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info -titn   9  
40 to drink -mimin   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear nɪ-ⁿdliŋ-   1, 40  
44 to hear -roⁿdʳok   1, 55  
45 eye nɛ-md-   1  
46 to see -ɣigit   1  
47 to yawn      
48 to sleep -matur   1  
49 to lie down word info -siŋda   92  
50 to dream -ᵑgitᵑgitᵐbori   10, 54  
51 to sit -vorvor   136  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male nu-muɣʊt   94  
55 woman/female no-mormox   23  
56 child nɛtɛrix   5, 63  
57 husband xaβutox   67  
58 wife nu-moɣomoɣ   56  
59 mother ni-ⁿda   17  
60 father mama   1, 10  
61 house na-xamal   30  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name nɪ-liⁿʧ-   66  
64 to say -ᵐʙʷɛr   30, 142  
65 rope no-xɔ   25  
65 rope no-xɔ   25  
66 to tie up, fasten -ᵑga   103  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -koko   77  
70 to shoot word info -ᵐbulu      
71 to stab, pierce -sop      
72 to hit word info -te      
72 to hit word info -te      
73 to steal -lapinoqi   1, 58  
74 to kill -teimas   89, 2  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maor   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -ᵐbute      
79 stick/wood na-xa   1  
80 to split word info      
81 sharp -maᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt      
83 to work word info -ⁿdʳur      
84 to plant -ᵐbaɣavo   60  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -laᵐblaᵐb   67  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -ⁿdʳoh   89?  
90 to dig -ᵑgil The prenasalization is a morphematic feature 1  
90 to dig -ᵐbugil   61  
90 to dig -ᵐbugil   61  
91 to buy -ᵐʙul   1  
92 to open, uncover -ᵐʙarus      
93 to pound, beat word info -tete   49  
94 to throw word info      
95 to fall word info -ⁿdake   95  
95 to fall word info ⁿdage   95  
96 dog na-ɣaᵐbʷir   10  
97 bird ne-man   1  
98 egg nu-ᵑgovi-n   67  
99 feather ni-vily-n   1  
100 wing na-xaβari   61  
101 to fly -al   75  
102 rat ni-ᵐbusᵐboh   73  
103 meat/flesh ni-visɛɣ-on   10  
104 fat/grease      
105 tail nɪ-ᵐbusn   76  
106 snake nɛ-mat   12  
106 snake nɛ-mat   12  
107 worm (earthworm) no-ɣoⁿdɛlas   68, 64  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nɪ-toɣaⁿt͡s   38, 48  
110 spider      
111 fish nɪ-tas      
111 fish nɪ-tas      
112 rotten word info -momo   51  
113 branch word info nɪ-taβɛra-n   48  
114 leaf nɪ-ronsoxap   1  
115 root no-ᵑgorɛn   2, 43  
116 flower nɪ-voᵑgen   1  
117 fruit nɪ-voᵑge-n   13  
118 grass nu-soŋsoŋ   80  
119 earth/soil nɪ-ᵐbʷɪtan   1  
120 stone nɛ-vat˺   1  
121 sand nɪ-βulansɛlans   87  
122 water word info ni-o   2  
123 to flow      
124 sea nɪ-tusu   1, 47  
125 salt hi-tusuˑ   20?  
126 lake      
127 woods/forest nɪ-von ɣatɛɾo      
127 woods/forest nɪ-von ɣatɛɾo      
128 sky      
129 moon na-vʉl   1  
130 star nɪ-vinəmt͡sɔ   13  
131 cloud word info ne-laŋ   3  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder nɛ-ᵐbalvar   15, 38  
135 lightning lɛlɛŋau   73  
136 wind ni-nop      
137 to blow word info -βoβu   6?  
138 warm word info      
139 cold word info ᵐbulaɣante   51  
140 dry word info -masɪmas   11  
141 wet i-mɪⁿda   35, 90  
142 heavy -map˺   46  
143 fire na-ɣɑmp   19  
144 to burn word info      
145 smoke word info tɛltɛl   46  
146 ash nɪ-ᵐbissap   75  
147 black -mɛtmɛt   1  
148 white -ioviop˺   41  
149 red 0mial   1, 55  
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
151 green -mɪlaɣɪⁿt͡s   8, 43  
152 small -lele   66, 82  
153 big -laᵐblaᵐb   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -ⁿt͡sal   35  
161 shy, ashamed -mimɛɣan   55, 61  
162 old word info -tɪɾo   27, 126  
163 new -βiβa   1, 46, 51  
164 good -ruβix   108  
165 bad, evil -is   1  
166 correct, true aⁿdʳiaⁿdʳ   74  
167 night      
168 day lonial   6  
169 year ni-siɣa   29  
170 when? word info aŋas   1  
171 to hide word info -ᵐbɛᵐbarᵐbar      
172 to climb word info -saka   2  
173 at      
174 in, inside buxut   50  
175 above arɣa   25  
176 below laᴩan   41, 74  
177 this tiⁿt͡sax   64  
177 this ⁿdiⁿt͡sax   64  
178 that arle      
179 near lile   60  
180 far ale *ale 74  
180 far ale   74  
180 far ale   74  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
182 I ina   1, 21, 22  
183 thou iox   1  
184 he/she ei   1  
185 we word info iŋit we pl incl I  
185 we word info kumam we pl excl E42  
185 we word info ᵑgitan iruam we dl incl    
185 we word info kumam we dual excl    
186 you iᵑgam you pl 1, 13  
186 you kamaⁿdirua you dual x  
187 they aⁿdʳuru they dual x  
188 what? word info nɛsɛɣan   1, 59  
189 who? word info isix   1, 37  
190 other aⁿdlean   54  
191 all      
192 and e   1?  
193 if horɛⁿdaŋ   62  
193 if horɛᵑgan   62  
194 how? word info itma   62  
195 no, not isɪgen   10  
196 to count -tutmon      
197 One word info sɐɣam   42, 60  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info ⁿt͡sos   31  
203 Seven word info ⁿt͡soru   9  
204 Eight word info ⁿt͡sotɬ   11, 7  
205 Nine word info ⁿt͡sovas   5  
206 Ten word info nɐŋaβul   5  
207 Twenty word info nɐŋaβul iru   9  
208 Fifty word info nɐŋaβul ilim   x  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: