https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neverver (Lingarak - Sakan)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lgk  Glottocode: ling1265 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above arɣa   25  
191 all      
192 and e   1?  
146 ash nɪ-ᵐbissap   75  
173 at      
13 back word info ᵑgal-   105  
165 bad, evil -is   1  
14 belly nɛ-ⁿdɛmug-   87  
176 below laᴩan   41, 74  
153 big -laᵐblaᵐb   10  
97 bird ne-man   1  
147 black -mɛtmɛt   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
15 bone ᵐboloŋ-   37  
113 branch word info nɪ-taβɛra-n   48  
18 breast na-sus   1  
56 child nɛtɛrix   5, 63  
131 cloud word info ne-laŋ   3  
139 cold word info ᵐbulaɣante   51  
166 correct, true aⁿdʳiaⁿdʳ   74  
168 day lonial   6  
10 dirty      
96 dog na-ɣaᵐbʷir   10  
140 dry word info -masɪmas   11  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear nɪ-ⁿdliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ᵐbʷɪtan   1  
98 egg nu-ᵑgovi-n   67  
204 Eight word info ⁿt͡sotɬ   11, 7  
45 eye nɛ-md-   1  
180 far ale *ale 74  
180 far ale   74  
180 far ale   74  
104 fat/grease      
60 father mama   1, 10  
99 feather ni-vily-n   1  
208 Fifty word info nɐŋaβul ilim   x  
143 fire na-ɣɑmp   19  
111 fish nɪ-tas      
111 fish nɪ-tas      
201 Five word info i-lim   1  
116 flower nɪ-voᵑgen   1  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit nɪ-voᵑge-n   13  
164 good -ruβix   108  
118 grass nu-soŋsoŋ   80  
151 green -mɪlaɣɪⁿt͡s   8, 43  
26 hair word info no-roᵐbat-   34, 60  
1 hand nɛ-vɛɾa-   16  
184 he/she ei   1  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -map˺   46  
61 house na-xamal   30  
194 how? word info itma   62  
57 husband xaβutox   67  
182 I ina   1, 21, 22  
193 if horɛⁿdaŋ   62  
193 if horɛᵑgan   62  
174 in, inside buxut   50  
16 intestines nɛ-sɛn   1  
126 lake      
114 leaf nɪ-ronsoxap   1  
2 left nɛ-mʷɛr   1, 59  
4 leg/foot nɛ-gɛl-   78  
135 lightning lɛlɛŋau   73  
17 liver nɛ-ᵐbaᵐbʷ-   7, 54  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male nu-muɣʊt   94  
103 meat/flesh ni-visɛɣ-on   10  
129 moon na-vʉl   1  
109 mosquito nɪ-toɣaⁿt͡s   38, 48  
59 mother ni-ⁿda   17  
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
63 name nɪ-liⁿʧ-   66  
158 narrow      
179 near lile   60  
25 neck nɛ-ⁿdl-   42  
68 needle      
163 new -βiβa   1, 46, 51  
167 night      
205 Nine word info ⁿt͡sovas   5  
195 no, not isɪgen   10  
27 nose na-ɣaⁿt͡s-   1, 58, 89  
162 old word info -tɪɾo   27, 126  
197 One word info sɐɣam   42, 60  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other aⁿdlean   54  
160 painful, sick -ⁿt͡sal   35  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ni-ᵐbusᵐboh   73  
149 red 0mial   1, 55  
3 right ᵐbaratn   30  
6 road/path nɛ-sal   1  
115 root no-ᵑgorɛn   2, 43  
65 rope no-xɔ   25  
65 rope no-xɔ   25  
112 rotten word info -momo   51  
125 salt hi-tusuˑ   20?  
121 sand nɪ-βulansɛlans   87  
124 sea nɪ-tusu   1, 47  
203 Seven word info ⁿt͡soru   9  
81 sharp -maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder ᵑgutuveram   1, 65  
19 shoulder ᵑgutuveram   1, 65  
161 shy, ashamed -mimɛɣan   55, 61  
202 Six word info ⁿt͡sos   31  
12 skin ni-vy-   28  
128 sky      
152 small -lele   66, 82  
145 smoke word info tɛltɛl   46  
106 snake nɛ-mat   12  
106 snake nɛ-mat   12  
110 spider      
130 star nɪ-vinəmt͡sɔ   13  
79 stick/wood na-xa   1  
120 stone nɛ-vat˺   1  
105 tail nɪ-ᵐbusn   76  
206 Ten word info nɐŋaβul   5  
178 that arle      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they aⁿdʳuru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this tiⁿt͡sax   64  
177 this ⁿdiⁿt͡sax   64  
183 thou iox   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
134 thunder nɛ-ᵐbalvar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info -βoβu   6?  
28 to breathe -brɛvninoq   77, 78  
144 to burn word info      
91 to buy -ᵐʙul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -saka   2  
7 to come -lɛm   1, 25  
39 to cook word info -titn   9  
196 to count -tutmon      
34 to cry -ɳar   5  
34 to cry -ɳar   5  
78 to cut, hack word info -ᵐbute      
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -ᵑgil The prenasalization is a morphematic feature 1  
90 to dig -ᵐbugil   61  
90 to dig -ᵐbugil   61  
50 to dream -ᵑgitᵑgitᵐbori   10, 54  
40 to drink -mimin   1, 49  
37 to eat -kan   1  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -ⁿdake   95  
95 to fall word info ⁿdage   95  
22 to fear -lis   73  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info      
44 to hear -roⁿdʳok   1, 55  
171 to hide word info -ᵐbɛᵐbarᵐbar      
72 to hit word info -te      
72 to hit word info -te      
89 to hold word info -ⁿdʳoh   89?  
69 to hunt word info -koko   77  
74 to kill -teimas   89, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -tɛx      
33 to laugh -tɛx      
49 to lie down word info -siŋda   92  
76 to live, be alive -maor   1, 76  
92 to open, uncover -ᵐʙarus      
84 to plant -ᵐbaɣavo   60  
93 to pound, beat word info -tete   49  
64 to say -ᵐʙʷɛr   30, 142  
77 to scratch word info      
46 to see -ɣigit   1  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -ᵐbulu      
51 to sit -vorvor   136  
48 to sleep -matur   1  
29 to sniff, smell -ⁿt͡suŋt͡suŋ   9  
36 to spit -pəre   35, 86, 96  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -sop      
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -lapinoqi   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -laᵐblaᵐb   67  
9 to swim -lɛs   8?  
21 to think -sis-   39  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten -ᵑga   103  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit      
5 to walk -βaβo   98  
83 to work word info -ⁿdʳur      
47 to yawn      
32 tongue ne-lɛm-   7, 17  
32 tongue ne-lɛm-   7, 17  
31 tooth nu-luv-   1, 35  
31 tooth nu-luv-   1, 35  
207 Twenty word info nɐŋaβul iru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info ni-o   2  
185 we word info iŋit we pl incl I  
185 we word info kumam we pl excl E42  
185 we word info ᵑgitan iruam we dl incl    
185 we word info kumam we dual excl    
141 wet i-mɪⁿda   35, 90  
188 what? word info nɛsɛɣan   1, 59  
170 when? word info aŋas   1  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white -ioviop˺   41  
189 who? word info isix   1, 37  
159 wide      
58 wife nu-moɣomoɣ   56  
136 wind ni-nop      
100 wing na-xaβari   61  
55 woman/female no-mormox   23  
127 woods/forest nɪ-von ɣatɛɾo      
127 woods/forest nɪ-von ɣatɛɾo      
107 worm (earthworm) no-ɣoⁿdɛlas   68, 64  
169 year ni-siɣa   29  
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
186 you iᵑgam you pl 1, 13  
186 you kamaⁿdirua you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: