https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Unua (Noferai)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:onu  Glottocode: unua1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-var-   16  
2 left himaiɾe   1, 59  
3 right ⁿtin   55  
4 leg/foot      
5 to walk -xaɣa   62  
6 road/path ni-sɛʒə   1  
7 to come -fɛna   23  
8 to turn word info -buɾi   44?  
9 to swim      
10 dirty -ranu   101  
11 dust misinuɸ   103  
12 skin fʷiɾnɛᵐb-   1, 80, 71  
13 back word info ⁿduɾ-   67, 82  
14 belly ⁿdoᵐb-   20  
15 bone ᵐʙuraŋ-   37  
16 intestines t͡ʃin-   1  
17 liver nɛtɛt-      
18 breast na-sus   1  
19 shoulder botogov-   65, 88?  
20 to know, be knowledgeable -rivs-   90  
21 to think -fa-   73  
22 to fear -mtoxtʊx   1  
23 blood na-ra   1  
24 head nɪ-ᵐbʷit   9  
25 neck sɛɾnig-   109  
26 hair word info sivʊʒ   31, 33  
27 nose xons-   1, 58, 89  
28 to breathe -rɪvɛneriŋ   77, 78  
29 to sniff, smell      
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
30 mouth no-ᵐboŋ   41  
31 tooth ne-riuɸ   1, 35  
32 tongue rumɛn   7, 43  
33 to laugh -mɛn   51  
34 to cry -ŋaɾa   5  
35 to vomit -ru   8  
36 to spit -riton   37, 101  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
38 to chew word info rai      
38 to chew word info rai      
39 to cook word info -tiɣaᵐʙux   86, 99  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
44 to hear -re   57  
45 eye mɛt-   1  
46 to see -kurɔ   108  
47 to yawn      
48 to sleep -ᵐbʷɪʒɪ   11  
49 to lie down word info -rum (sarix)      
50 to dream -ke naᵐboɾɔ   10  
51 to sit -non   111  
52 to stand -tu   2  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
53 person/human being arɪs kɛmbiŋ   85  
54 man/male mogman   1, 14  
55 woman/female dɪsevin   1, 74  
56 child roᵐborum   78  
57 husband tɛᵐbʷɛn-s-egina   72  
58 wife xoso-gina   1, 80  
59 mother res-uŋ   17, 69  
60 father tom-uŋ   1  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof nɛ-mɛt   52  
63 name na-ɣis   1, 35  
64 to say -vorai   30  
65 rope nɛtir   1  
66 to tie up, fasten -t͡ʃari   33  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -kokɔ   77  
70 to shoot word info -rɪβʷa   8?  
71 to stab, pierce -saɾi   14  
72 to hit word info      
73 to steal -fɪnaYe   1, 58  
74 to kill -reriᵐʙuni   74, 1?  
75 to die, be dead -mit͡ʃ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood ni-xe   1  
80 to split word info -tirvarai   1  
81 sharp -sor   85  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
83 to work word info -mit͡ʃiŋ   74  
84 to plant -rɪβi   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -fʷifʷin   68  
88 to squeeze word info -vsi   18, 71  
89 to hold word info -tutori   35  
90 to dig      
91 to buy -fəri   1  
92 to open, uncover -foga   1, 57  
93 to pound, beat word info -rɛvrari   46  
94 to throw word info      
95 to fall word info -rum   42  
96 dog kuɾi   7  
97 bird nɛ-mɪn   1  
98 egg xoriri-n   71  
99 feather ban-ɛn   25  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
101 to fly -saʒ      
102 rat xasuf   3  
103 meat/flesh mɛsaʒ   84  
104 fat/grease      
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
105 tail xoxoɾ-ɛn   77  
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɪt͡ʃ   68, 72  
108 louse word info na-xut   1  
109 mosquito nonum   1  
110 spider romrɔ   32, 63  
111 fish na-iYɛ   1  
112 rotten word info ŋor   93, 94  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
114 leaf raon   1  
115 root raᵐbʷɛn   18  
116 flower saŋaur      
117 fruit fʷɛnɛ-n   1, 26  
118 grass naᵐʙuᵐʙu   1, 81?  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone nɛ-fɛt   1  
121 sand na-on   1  
122 water word info nu-e   2  
123 to flow      
124 sea ne-tɪz   1  
125 salt      
126 lake nuefon      
127 woods/forest roᵑgɛtɛra   90  
128 sky na-ᵐboɾ   65  
129 moon naβʉʒ   1  
130 star mat͡ʃo   13  
131 cloud word info rorɔ   90  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbarvɛɾe   15, 38  
135 lightning naviʒ   26  
136 wind nɛʒiŋ   1, 77  
137 to blow word info -fʷi   4  
138 warm word info -tun   12  
139 cold word info -kɔxɔ   106  
140 dry word info -mes   11  
141 wet -moŋ   93  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire no-ɣuᵐp   19  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
145 smoke word info us   2  
145 smoke word info us   2  
146 ash ᵐʙugas      
147 black -mɛt   1  
148 white -poɾo   3  
149 red -pɛrpɛre   90  
150 yellow -eŋaŋ   9  
151 green -er   73  
152 small -kiki   78  
153 big -ras   89  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -mɛsaxit   1  
161 shy, ashamed -ᵑgolᵑgol   64  
162 old word info -taɾa   27  
163 new -mɛrmɛr   49  
164 good -fo   108  
165 bad, evil -se   1  
166 correct, true -vuretin   37, 73  
167 night nu-tuᵐboŋ   1  
168 day nuturin   6, 52  
169 year siga   29  
170 when? word info nagargevis      
171 to hide word info -rorogɛni   44  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside ʒɛnaim      
175 above rapon   51  
176 below rapɛn   41, 74  
177 this niŋe   53  
178 that ŋaᵑg   36  
179 near morix   91  
180 far taɾa   46  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I xina   1, 21, 22  
183 thou xai   1, 26  
184 he/she xini   1, 29  
185 we word info rate we pl incl I  
185 we word info raru we dl incl    
185 we word info mɛmɾu we dual excl    
186 you xaⁿde you pl 1, 13, 32  
187 they rate they 1, 70, 60  
187 they raru they dual x  
188 what? word info sɛtɛn   56  
189 who? word info ase   1  
190 other ŋare      
191 all      
192 and soᵐbon      
193 if aforai   17  
194 how? word info imɛraᵐbe   67  
195 no, not it͡ʃige   10  
196 to count -pegwni   73, 74  
197 One word info soga   42, 57  
198 Two word info xeɾu   1  
199 Three word info xɛtɛʒ   1  
200 Four word info xɛvɛt͡ʃ   1, 65  
201 Five word info xɛʒim   1  
202 Six word info mɪrovtɛs   20  
203 Seven word info mɪrovɾu   13  
204 Eight word info mɪrovtuʒ   5, 7?  
205 Nine word info mɪropit͡ʃ   20  
206 Ten word info saŋaβʉʒ   5  
207 Twenty word info ŋaβulgeɾu   9  
208 Fifty word info ŋaβulgeʒim   x  
209 One Hundred word info iŋotvarsoɣa   12, 45  
210 One Thousand word info iɳotɳort͡ʃer farsoɣa   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: