https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Olamb)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mme  Glottocode: maee1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
100 wing      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
170 when? word info      
172 to climb word info      
173 at      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
165 bad, evil -hat   1  
137 to blow word info -hɛr   26  
71 to stab, pierce -hɛri   14  
9 to swim -kar   5  
77 to scratch word info -koskosi   69  
153 big -lalaⁿd   10, 86  
84 to plant -lav   10  
35 to vomit -lulu   8  
66 to tie up, fasten -misi   80  
81 sharp -mon   24  
22 to fear -mtaɣit   1  
150 yellow -məɣɛl   68  
7 to come -mɛ   1  
163 new -mɪlakɛl   44  
139 cold word info -nalɣa   51  
164 good -nam   27  
48 to sleep -netur   1  
149 red -nial   1, 55  
40 to drink -nin   1, 49  
140 dry word info -ninah   11  
147 black -nɛt   1  
50 to dream -nɛtur ᵐborᵐbor   11, 10  
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
82 dull, blunt -patot   15  
151 green -rasraɣsan   8  
8 to turn word info -rori   34, 106  
44 to hear -roŋo   1  
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
74 to kill -ruᵐdini   71, 1  
76 to live, be alive -seliv   57  
95 to fall word info -soɸ   13  
94 to throw word info -sɛɣɛɣi   87  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tovuvoɣi      
52 to stand -tur   2, 69  
89 to hold word info -tuɣoni   94  
162 old word info -təra   27  
78 to cut, hack word info -tɛsi   29  
36 to spit -tⁿdi   15  
5 to walk -vial   10  
70 to shoot word info -vini   1  
91 to buy -voliv   1  
166 correct, true -vratin   37, 73  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
148 white -vus   1  
73 to steal -vənaɣe   1, 58  
64 to say -vɛri   30  
33 to laugh -vɣaur   92  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
92 to open, uncover -wale   55  
141 wet -wɛr   35, 47  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
90 to dig -xel   1  
34 to cry -ŋar   5  
144 to burn word info -ɣan   40  
101 to fly -ɣaɣaⁿd   14, 78, 80  
161 shy, ashamed -ɣokehat      
152 small -ᵐbiʰ   109  
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
83 to work word info -ⁿdaʰ   75  
142 heavy -ⁿdʳov   14  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
69 to hunt word info -ⁿdʳɛlⁿdʳɛl   79  
80 to split word info -ⁿdʳɛri   62  
112 rotten word info -ⁿdʳɪvⁿdʳɪv   100  
105 tail balɣan   60  
197 One word info haɣal   42, 57  
189 who? word info hena   1, 25  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
201 Five word info i-lin   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
209 One Hundred word info i-ŋohɪŋavil   40  
207 Twenty word info i-ŋovilru   9  
205 Nine word info i-ɣesif   5  
204 Eight word info i-ɣowɛl   3  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛⁿdit   1  
195 no, not ihiŋe   10?  
169 year kaka   67  
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
186 you kɛni you pl 1, 13  
174 in, inside lalɛn   1  
167 night laᵐbuŋ   1  
175 above linha   11  
96 dog liⁿdax   29  
57 husband lɛɣ   38  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
115 root lɪᵐbanan   18  
2 left mair   1, 59  
4 leg/foot malɛ-   62  
126 lake malɛn   39  
3 right matu   5, 37  
45 eye məta-   1  
136 wind n-laŋ   1, 77  
6 road/path na-hal   1  
61 house na-in   1  
118 grass na-nih   51  
133 rain na-uh   1  
129 moon na-vil   1  
117 fruit na-voŋa-   13  
121 sand na-wɛn   1  
63 name na-xa-   37  
102 rat na-xarip   18  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣaⁿdʳ   19  
17 liver na-ⁿdre lalɛ-   15, 41  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
109 mosquito namux   1  
97 bird naniəx   1  
65 rope narit   63  
111 fish nas   53  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekir ⁿderu we dl incl    
110 spider nela   1  
49 to lie down word info netur tuɣun   37, 90  
62 thatch/roof ni-at   1  
168 day notrɛn   6, 52  
183 thou nox   1, 18  
122 water word info nu-ã   2  
59 mother nunu   53  
106 snake nə-mat   12  
120 stone nə-vat   1  
108 louse word info nɛ-ɣot   1  
176 below nɛlvɛn   41, 74  
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
54 man/male nɛrnɛr   73  
103 meat/flesh nɪ-hoɣovɛn   10  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf roxa   51, 53  
25 neck salɣa-   99  
30 mouth soŋo-   55  
15 bone su-   52  
16 intestines sɪnɛ-   1  
196 to count sɪᵐbeɣi   73  
60 father tata   19  
13 back word info taɣu-   12  
145 smoke word info tijɛ   2, 77  
56 child tɛᵐbiᵐbiʰ   80  
14 belly tᵐbaɣi-   36, 99  
55 woman/female vinaⁿdʳ   1, 101  
58 wife vinaⁿdʳ-h-   5, 63  
130 star vivor   70  
12 skin vlɛ-   1, 81  
26 hair word info vlɛn bati-   31, 60  
1 hand vra-   16  
99 feather vəle-n   1  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xair they 1, 69  
181 where? word info xande   3, 59  
179 near xariv   89  
180 far xawɛ   71  
182 I xono   1, 21, 22  
177 this xori   58  
178 that xuwe   37  
208 Fifty word info ŋovilin   x  
24 head ᵐbati-   9  
134 thunder ᵐbetekur   2, 84  
11 dust ᵐbɛtkuhʰ   86, 89  
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
128 sky ⁿdakⁿdran   30, 31  
127 woods/forest ⁿdʳoxo təra   90  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
43 ear ⁿdʳɪlɪŋa-   1, 40  
124 sea ⁿtah   1  
119 earth/soil ⁿtan   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: