https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Olamb)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mme  Glottocode: maee1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
100 wing      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
170 when? word info      
172 to climb word info      
173 at      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
210 One Thousand word info      
1 hand vra-   16  
2 left mair   1, 59  
3 right matu   5, 37  
4 leg/foot malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -mɛ   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -kar   5  
11 dust ᵐbɛtkuhʰ   86, 89  
12 skin vlɛ-   1, 81  
13 back word info taɣu-   12  
14 belly tᵐbaɣi-   36, 99  
15 bone su-   52  
16 intestines sɪnɛ-   1  
17 liver na-ⁿdre lalɛ-   15, 41  
22 to fear -mtaɣit   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbati-   9  
25 neck salɣa-   99  
26 hair word info vlɛn bati-   31, 60  
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
30 mouth soŋo-   55  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
33 to laugh -vɣaur   92  
34 to cry -ŋar   5  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tⁿdi   15  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -nin   1, 49  
43 ear ⁿdʳɪlɪŋa-   1, 40  
44 to hear -roŋo   1  
45 eye məta-   1  
48 to sleep -netur   1  
49 to lie down word info netur tuɣun   37, 90  
50 to dream -nɛtur ᵐborᵐbor   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
54 man/male nɛrnɛr   73  
55 woman/female vinaⁿdʳ   1, 101  
56 child tɛᵐbiᵐbiʰ   80  
57 husband lɛɣ   38  
58 wife vinaⁿdʳ-h-   5, 63  
59 mother nunu   53  
60 father tata   19  
61 house na-in   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name na-xa-   37  
64 to say -vɛri   30  
65 rope narit   63  
66 to tie up, fasten -misi   80  
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
69 to hunt word info -ⁿdʳɛlⁿdʳɛl   79  
70 to shoot word info -vini   1  
71 to stab, pierce -hɛri   14  
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
73 to steal -vənaɣe   1, 58  
74 to kill -ruᵐdini   71, 1  
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
76 to live, be alive -seliv   57  
77 to scratch word info -koskosi   69  
78 to cut, hack word info -tɛsi   29  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -ⁿdʳɛri   62  
81 sharp -mon   24  
82 dull, blunt -patot   15  
83 to work word info -ⁿdaʰ   75  
84 to plant -lav   10  
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
89 to hold word info -tuɣoni   94  
90 to dig -xel   1  
91 to buy -voliv   1  
92 to open, uncover -wale   55  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
94 to throw word info -sɛɣɛɣi   87  
95 to fall word info -soɸ   13  
96 dog liⁿdax   29  
97 bird naniəx   1  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
99 feather vəle-n   1  
101 to fly -ɣaɣaⁿd   14, 78, 80  
102 rat na-xarip   18  
103 meat/flesh nɪ-hoɣovɛn   10  
105 tail balɣan   60  
106 snake nə-mat   12  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
108 louse word info nɛ-ɣot   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
111 fish nas   53  
112 rotten word info -ⁿdʳɪvⁿdʳɪv   100  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf roxa   51, 53  
115 root lɪᵐbanan   18  
117 fruit na-voŋa-   13  
118 grass na-nih   51  
119 earth/soil ⁿtan   1  
120 stone nə-vat   1  
121 sand na-wɛn   1  
122 water word info nu-ã   2  
124 sea ⁿtah   1  
126 lake malɛn   39  
127 woods/forest ⁿdʳoxo təra   90  
128 sky ⁿdakⁿdran   30, 31  
129 moon na-vil   1  
130 star vivor   70  
133 rain na-uh   1  
134 thunder ᵐbetekur   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind n-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -hɛr   26  
139 cold word info -nalɣa   51  
140 dry word info -ninah   11  
141 wet -wɛr   35, 47  
142 heavy -ⁿdʳov   14  
143 fire na-ɣaⁿdʳ   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info tijɛ   2, 77  
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
147 black -nɛt   1  
148 white -vus   1  
149 red -nial   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green -rasraɣsan   8  
152 small -ᵐbiʰ   109  
153 big -lalaⁿd   10, 86  
161 shy, ashamed -ɣokehat      
162 old word info -təra   27  
163 new -mɪlakɛl   44  
164 good -nam   27  
165 bad, evil -hat   1  
166 correct, true -vratin   37, 73  
167 night laᵐbuŋ   1  
168 day notrɛn   6, 52  
169 year kaka   67  
171 to hide word info -tovuvoɣi      
174 in, inside lalɛn   1  
175 above linha   11  
176 below nɛlvɛn   41, 74  
177 this xori   58  
178 that xuwe   37  
179 near xariv   89  
180 far xawɛ   71  
181 where? word info xande   3, 59  
182 I xono   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekir ⁿderu we dl incl    
186 you kɛni you pl 1, 13  
187 they xair they 1, 69  
189 who? word info hena   1, 25  
195 no, not ihiŋe   10?  
196 to count sɪᵐbeɣi   73  
197 One word info haɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lin   1  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛⁿdit   1  
204 Eight word info i-ɣowɛl   3  
205 Nine word info i-ɣesif   5  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
207 Twenty word info i-ŋovilru   9  
208 Fifty word info ŋovilin   x  
209 One Hundred word info i-ŋohɪŋavil   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: