https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Olamb)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mme  Glottocode: maee1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above linha   11  
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
173 at      
13 back word info taɣu-   12  
165 bad, evil -hat   1  
14 belly tᵐbaɣi-   36, 99  
176 below nɛlvɛn   41, 74  
153 big -lalaⁿd   10, 86  
97 bird naniəx   1  
147 black -nɛt   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
15 bone su-   52  
113 branch word info raŋ   1, 21  
18 breast      
56 child tɛᵐbiᵐbiʰ   80  
131 cloud word info      
139 cold word info -nalɣa   51  
166 correct, true -vratin   37, 73  
168 day notrɛn   6, 52  
10 dirty      
96 dog liⁿdax   29  
140 dry word info -ninah   11  
82 dull, blunt -patot   15  
11 dust ᵐbɛtkuhʰ   86, 89  
43 ear ⁿdʳɪlɪŋa-   1, 40  
119 earth/soil ⁿtan   1  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
204 Eight word info i-ɣowɛl   3  
45 eye məta-   1  
180 far xawɛ   71  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather vəle-n   1  
208 Fifty word info ŋovilin   x  
143 fire na-ɣaⁿdʳ   19  
111 fish nas   53  
201 Five word info i-lin   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit na-voŋa-   13  
164 good -nam   27  
118 grass na-nih   51  
151 green -rasraɣsan   8  
26 hair word info vlɛn bati-   31, 60  
1 hand vra-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbati-   9  
142 heavy -ⁿdʳov   14  
61 house na-in   1  
194 how? word info      
57 husband lɛɣ   38  
182 I xono   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines sɪnɛ-   1  
126 lake malɛn   39  
114 leaf roxa   51, 53  
2 left mair   1, 59  
4 leg/foot malɛ-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver na-ⁿdre lalɛ-   15, 41  
155 long word info      
108 louse word info nɛ-ɣot   1  
54 man/male nɛrnɛr   73  
103 meat/flesh nɪ-hoɣovɛn   10  
129 moon na-vil   1  
109 mosquito namux   1  
59 mother nunu   53  
30 mouth soŋo-   55  
63 name na-xa-   37  
158 narrow      
179 near xariv   89  
25 neck salɣa-   99  
68 needle      
163 new -mɪlakɛl   44  
167 night laᵐbuŋ   1  
205 Nine word info i-ɣesif   5  
195 no, not ihiŋe   10?  
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
162 old word info -təra   27  
197 One word info haɣal   42, 57  
209 One Hundred word info i-ŋohɪŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain na-uh   1  
102 rat na-xarip   18  
149 red -nial   1, 55  
3 right matu   5, 37  
6 road/path na-hal   1  
115 root lɪᵐbanan   18  
65 rope narit   63  
112 rotten word info -ⁿdʳɪvⁿdʳɪv   100  
125 salt      
121 sand na-wɛn   1  
124 sea ⁿtah   1  
203 Seven word info i-ɣɛⁿdit   1  
81 sharp -mon   24  
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed -ɣokehat      
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
12 skin vlɛ-   1, 81  
128 sky ⁿdakⁿdran   30, 31  
152 small -ᵐbiʰ   109  
145 smoke word info tijɛ   2, 77  
106 snake nə-mat   12  
110 spider nela   1  
130 star vivor   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nə-vat   1  
105 tail balɣan   60  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
178 that xuwe   37  
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they xair they 1, 69  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this xori   58  
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbetekur   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -hɛr   26  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
144 to burn word info -ɣan   40  
91 to buy -voliv   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -mɛ   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count sɪᵐbeɣi   73  
34 to cry -ŋar   5  
78 to cut, hack word info -tɛsi   29  
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
90 to dig -xel   1  
50 to dream -nɛtur ᵐborᵐbor   11, 10  
40 to drink -nin   1, 49  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
95 to fall word info -soɸ   13  
22 to fear -mtaɣit   1  
123 to flow      
101 to fly -ɣaɣaⁿd   14, 78, 80  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋo   1  
171 to hide word info -tovuvoɣi      
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
89 to hold word info -tuɣoni   94  
69 to hunt word info -ⁿdʳɛlⁿdʳɛl   79  
74 to kill -ruᵐdini   71, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -vɣaur   92  
49 to lie down word info netur tuɣun   37, 90  
76 to live, be alive -seliv   57  
92 to open, uncover -wale   55  
84 to plant -lav   10  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
64 to say -vɛri   30  
77 to scratch word info -koskosi   69  
46 to see      
67 to sew word info -ⁿdʳur   13  
70 to shoot word info -vini   1  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -netur   1  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
36 to spit -tⁿdi   15  
80 to split word info -ⁿdʳɛri   62  
88 to squeeze word info -ᵐbusi   18, 71  
71 to stab, pierce -hɛri   14  
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -vənaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim -kar   5  
21 to think      
94 to throw word info -sɛɣɛɣi   87  
66 to tie up, fasten -misi   80  
8 to turn word info -rori   34, 106  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -vial   10  
83 to work word info -ⁿdaʰ   75  
47 to yawn      
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
207 Twenty word info i-ŋovilru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-ã   2  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekir ⁿderu we dl incl    
141 wet -wɛr   35, 47  
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info xande   3, 59  
148 white -vus   1  
189 who? word info hena   1, 25  
159 wide      
58 wife vinaⁿdʳ-h-   5, 63  
136 wind n-laŋ   1, 77  
100 wing      
55 woman/female vinaⁿdʳ   1, 101  
127 woods/forest ⁿdʳoxo təra   90  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
169 year kaka   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kɛni you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: