https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Peteri)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nin̼a-   1, 66  
2 left maɛr   1, 59  
3 right matu   5, 37  
4 leg/foot karu-   49  
5 to walk -ɛh   87  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -n̼e   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -kar   5  
10 dirty -lalo   6  
11 dust βetmaxav   86  
12 skin βulβulu-   1, 81  
13 back word info xotura-   14  
14 belly taᵐbaŋe-   13  
15 bone hʉrɛ-   52  
16 intestines tinɛ-   1  
17 liver βɛᵐbe-   7, 54  
18 breast huhu   1  
19 shoulder ᵐbilir   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -n̼atax   1  
23 blood nɛ-rɛ   1  
24 head ᵐbatu-   9  
25 neck βulaxa-      
26 hair word info vulu-   31  
27 nose gohori-   91  
28 to breathe -huvar      
29 to sniff, smell      
30 mouth      
31 tooth naxur   18, 40  
32 tongue n̼ɪnɪ-   7, 41  
33 to laugh -n̼an   51  
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -litov   37, 102  
37 to eat -ɣɪnɣɪn   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink -mun   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear βoror   16  
44 to hear -roŋe   1  
45 eye n̼ata-   1  
46 to see -lehi   14, 94  
47 to yawn -ɣinma   36  
48 to sleep -n̼alixo   60  
49 to lie down word info -sovitan   89  
50 to dream      
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male namɛr   73?  
55 woman/female ð̼̼að̼̼inɛ   1, 106  
56 child nasorik   75  
57 husband teð̼̼enatu-   17  
58 wife      
59 mother ᵐbe   20, 62  
60 father   19  
61 house ne-ɪmɛ   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name n̼a-xihɛ-   1, 35  
64 to say -vɛrɛi   30  
65 rope nuɛh   58  
66 to tie up, fasten -sali   79  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -ɣorhor   59, 64  
70 to shoot word info -ɾeve   15  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info -lohu   41  
73 to steal -ð̼̼anar   1, 58  
74 to kill -lɔhɔn̼ɛte   59  
75 to die, be dead -n̼at   1  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
79 stick/wood ne-ɣe   1  
80 to split word info -tehi      
81 sharp -βor   78  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
83 to work word info -ð̼̼ihahaɣ   33  
84 to plant -laβɔ   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -ᵐbure   7  
88 to squeeze word info -viɣihi   74  
89 to hold word info -toɾi   35  
90 to dig -xel   1  
91 to buy -βol   1  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
93 to pound, beat word info -βosɔi      
94 to throw word info -narxini **nadkini 75  
94 to throw word info -narxini   75  
94 to throw word info -narxini   75  
95 to fall word info -soov   13  
96 dog viri   7, 75, 80  
97 bird nan̼an   1  
98 egg tool   1  
99 feather βulu-n   1  
100 wing xaᵐbɛn   1, 12  
101 to fly -βir   76  
102 rat xariv   18  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
104 fat/grease      
105 tail βilaɣaune   60  
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) taᵐbraɣas   71  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namuɣe   1  
110 spider na-ᵐbar   31  
111 fish nas   53  
112 rotten word info -momo   51  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf ɾoxe   51, 53  
115 root xoar   2, 41  
116 flower biran   35  
117 fruit vuxɛxɛ   1, 26, 38  
118 grass n̼oh   51  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-vat   1  
121 sand tabaŋnaon   1, 79  
122 water word info nu-ɛ   2  
123 to flow      
124 sea nɛ-teh   1  
125 salt      
126 lake na-kɛmb   37?  
127 woods/forest lan̼ʊh βonβon   81, 82?  
128 sky ð̼̼akaran   30, 31  
129 moon na-vulɛ   1  
130 star nað̼̼ʉt   1  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
132 fog      
133 rain na-uhe   1  
134 thunder nakur   2  
135 lightning na-ð̼̼ile   26  
136 wind na-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -hiɾhiɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -n̼elexɛh   51  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
141 wet -ran̼in̼   36  
142 heavy -ɾov   31  
143 fire naxamb   19  
144 to burn word info -hul   4  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
146 ash ᵐbetmaxav   75, 83  
147 black -n̼oot   1  
148 white -vuhɛ   1  
149 red -n̼en̼e   1  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
151 green -roɣe   70  
152 small      
153 big -siax   88  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -ros   32  
161 shy, ashamed -n̼eɣon̼ɣan   55, 60  
162 old word info -mɛrsɛan   1, 124  
163 new -bar   1, 47  
164 good -ɾux   67  
165 bad, evil -hat   1  
166 correct, true -bararuh   76  
167 night roluxat      
168 day naboŋ   16  
169 year naram   30  
170 when? word info harvan   56, 57, 58  
171 to hide word info      
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
173 at      
174 in, inside lolon   1  
175 above aul   47  
176 below lan̼ɛloloβine   41, 78  
177 this ɣine      
178 that      
179 near n̼erit   91  
180 far neha *nesa 70  
180 far neha   70  
180 far neha   70  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I xina   1, 21, 22  
183 thou xinixo   1, 18, 26  
184 he/she xini   1, 29  
185 we word info xire we pl incl I  
185 we word info kan̼an̼ we pl excl E42  
185 we word info xire ɣɛrui we dl incl    
186 you kami you pl 1, 13  
187 they inirɛ they 1, 33  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info ihe   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info e̼̼að̼̼iha   68  
195 no, not mʷutiɣe   10  
196 to count ð̼̼ɛð̼̼ɛ   70  
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: