https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mbwenelang (Xoli)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: bwen1239 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand n-vari-   16  
2 left ho-maɛr   1, 59  
3 right ho-ʧuᵐbɔ      
4 leg/foot ne-lua-   53  
5 to walk -vɛnɛvɛn   2  
6 road/path gaɣovɛl   1?  
7 to come -vume   1  
8 to turn word info -tu      
9 to swim -lohloh   8  
10 dirty -mɛrmɛr   2  
11 dust ⁿdaof   1  
12 skin no-loɣte   1?  
13 back word info maⁿdi-   35  
14 belly no-ɣovtɛ-   5, 15  
15 bone ᵐbalaŋo-   37  
16 intestines na-martɛ-   15  
17 liver nɛ-ᵐbovsɛ-   57  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder na-lavsu-   71  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ni-metax   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbati-   9  
25 neck toviŋa-   45, 118  
26 hair word info nɛ-vulon bati-   31, 60  
27 nose na-wunʧu-   1, 58, 88  
28 to breathe -rɪvɪnelaŋ   77, 78  
29 to sniff, smell -ᵐboɣte   42, 85  
30 mouth ᵐbaŋo-   41  
31 tooth nɛ-lfa-   1, 35  
32 tongue lɛmɛ-   7, 17  
33 to laugh -mɛn   51  
34 to cry -ⁿdaŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -vivre   35  
37 to eat -ɣan   1  
38 to chew word info -ⁿdɛlⁿdɛl   57  
39 to cook word info -tamax   86, 100  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear na-ɣarsɛ-   42  
44 to hear -raŋɔ   1  
45 eye mɛtɛ-   1  
46 to see      
47 to yawn -ɣanmoŋ   36  
48 to sleep -ɣavut      
49 to lie down word info -sisla   76  
50 to dream -xavut noᵐbor   10  
51 to sit -non   111  
52 to stand -tu   2  
53 person/human being      
54 man/male asmaŋ   1, 14  
55 woman/female taᵐbalux   88  
56 child na-tortamari      
57 husband asmaŋ-ta-   83  
58 wife taᵐbalux ta-   78  
59 mother anana   1, 83  
60 father atata   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
63 name na-ɣsɛ-   1, 35  
64 to say -vteni   16  
65 rope no-ɣɔ   25  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋsi   83  
67 to sew word info -sali   62  
68 needle      
69 to hunt word info -ɣaɣao   77  
70 to shoot word info -vɛnei   1  
71 to stab, pierce -sari   14  
72 to hit word info -ᵐbəlasi   94  
73 to steal -fɪnaɣɔ   1, 58  
74 to kill -ᵐbulasᵐbuni   87, 1  
75 to die, be dead -mɪt͡s   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -xarxaro   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info -taiᵐbare   1, 6  
81 sharp -savi   77  
82 dull, blunt -ᵐbʊx   64  
83 to work word info -um   1  
84 to plant -foroni   61  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -laᵐbon   67  
88 to squeeze word info -fasese   45  
89 to hold word info -vus   46  
90 to dig      
91 to buy -ᵑgale   48  
92 to open, uncover -vure   55  
93 to pound, beat word info -ᵐbalasi   51  
94 to throw word info -ɣuᵐbani   85  
95 to fall word info -lɛt   7  
96 dog no-kli   7  
97 bird nɪ-mɛn   1  
98 egg minloɣ-te   83  
99 feather nɛ-vloɣ-te   1  
100 wing nɛ-nɣafɛ-n   1, 12  
101 to fly -marar   27  
102 rat ɣasuv   3  
103 meat/flesh nɛ-vsoŋoɣte   10?  
104 fat/grease      
105 tail ᵑgari-n   63?  
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) nɛ-ntuŋlit͡s   68, 64, 65  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito nenam   1  
110 spider tɪᵐbluŋɛŋau   65  
111 fish na-ix   1  
112 rotten word info -boboɣai   30  
113 branch word info ᵐbasiɣte   30, 1  
114 leaf na-ɣarte   47  
115 root no-ɣoɣorte   2  
116 flower nɛ-pɪnarte   56, 58  
117 fruit vanaɣte   1, 26, 39  
118 grass na-munwai   31  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-vɪt   1  
121 sand ⁿtaᵐbawan   1, 79, 86  
122 water word info no-ai   2  
123 to flow -ⁿdʳof   37  
124 sea ne-tes   1  
125 salt      
126 lake no-ᵐbluɣwai      
127 woods/forest nuvo ⁿtoᵐbʷai   86  
128 sky ne-maɸ   63  
129 moon ɣaᵐbaʧi   6  
130 star mʷose   13  
131 cloud word info ᵐbaraᵐbar   38  
132 fog movkas   3, 12, 32  
133 rain na-us   1  
134 thunder na-urvar   15, 87  
135 lightning na-ᵐbil   26, 70  
136 wind ne-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -ᵐbiᵐbil   66  
138 warm word info      
139 cold word info -susus      
140 dry word info -memɛs   11  
141 wet -ᵐbarox   98  
142 heavy -maranz   33  
143 fire na-ɳamb   19  
144 to burn word info -loŋ   75  
145 smoke word info ᵐbasoɣamb   2, 75  
146 ash n-misɣamb   75, 83  
147 black -mɛrmɛr   1  
148 white -pux   104  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
150 yellow -ɳaŋ   9, 83  
151 green na-ɣaɣᵐbuɣun   74  
152 small -kakis   78  
153 big -laᵐbon   10, 85  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed -mɪtax      
162 old word info -ⁿdaramb   27, 115  
163 new -ᵐbovo   1, 46, 50  
164 good -ᵐbo   108  
165 bad, evil -samb   41  
166 correct, true -paŋazi      
167 night nautmirmɛr      
168 day diɛl   6  
169 year nɛ-ⁿdɛm   30  
170 when? word info      
171 to hide word info -liŋsusuarni   37, 38  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside laloɣum   1  
175 above lapoɣte   49, 50  
176 below fevaɣte   77  
177 this      
178 that      
179 near morokon   91, 92  
180 far tɛmnɛnz   61  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I inau   1, 21, 22  
183 thou ɣaoŋ   1, 17, 26  
184 he/she      
185 we word info ⁿdete we pl incl I  
185 we word info amɛⁿde we pl excl E  
185 we word info aⁿdaru we dl incl    
185 we word info aⁿdaruᵐbɛte we dual excl    
186 you amuⁿde you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  
187 they ɣaɛr they 1, 69  
187 they araru they dual x  
188 what? word info ɣambe      
189 who? word info ɣasi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info namurtoni      
195 no, not      
196 to count -vuloŋi   1  
197 One word info boɣol   59  
198 Two word info i-ⁿdʳu   1, 22  
199 Three word info i-ⁿdil   1  
200 Four word info i-ᵐbɛt͡s   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info malovtɛs   20  
203 Seven word info malovru   13  
204 Eight word info malovtil   5, 7  
205 Nine word info malopi   20  
206 Ten word info saŋavʊl   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: