https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tirax (Mae B)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mme  Glottocode: maee1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
49 to lie down word info      
67 to sew word info      
68 needle      
71 to stab, pierce      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
137 to blow word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
177 this      
190 other      
191 all      
193 if      
195 no, not      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
5 to walk -fɪvial   10  
165 bad, evil -hat   1  
87 to swell word info -hol   66  
9 to swim -huɸ   12  
172 to climb word info -hɛx   2  
77 to scratch word info -koskosi   69  
10 dirty -lalo   6  
84 to plant -lav   10  
153 big -laⁿdlaⁿd   10, 86  
35 to vomit -lu   8  
47 to yawn -mamaɸ   19  
66 to tie up, fasten -miši   80  
81 sharp -mon   24  
22 to fear -mtaɣit   1  
150 yellow -məɣɛl   68  
163 new -məⁿdʳax   48  
7 to come -mɛ   1  
139 cold word info -nalɣa   51  
164 good -nam   27  
48 to sleep -netur   1  
50 to dream -netur ᵐborbor   11, 10  
149 red -nial   1, 55  
40 to drink -nin   1, 49  
147 black -nɛt   1  
75 to die, be dead -nɛʰ   1  
161 shy, ashamed -nɣan   60  
140 dry word info -nɪnah   11  
160 painful, sick -ros   32  
44 to hear -roŋo   1  
72 to hit word info -ruᵐbi   87  
93 to pound, beat word info -ruᵐbruᵐbi   43  
74 to kill -ruᵐbɪⁿdini   71, 1  
76 to live, be alive -seliɸ   57  
95 to fall word info -soɸ   13  
94 to throw word info -sɛrɛɣe **jarake 87  
94 to throw word info -sɛrɛɣe   87  
94 to throw word info -sɛrɛɣe   87  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tohuwɛɣi   37, 39  
85 to choose -toᵐbi      
162 old word info -trtəra   27  
52 to stand -tur   2, 69  
89 to hold word info -tuwuni   94  
92 to open, uncover -təɣahi   59  
78 to cut, hack word info -tɛsi   29  
36 to spit -tⁿdi   15  
70 to shoot word info -vini   1  
73 to steal -vnaɣe   1, 58  
91 to buy -vol   1  
166 correct, true -vratin   37, 73  
64 to say -vɛri   30  
33 to laugh -vɣaur   92  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
141 wet -wair   35, 47  
148 white -wuh   1  
37 to eat -wɛⁿdʳ   35  
144 to burn word info -xan   40  
101 to fly -xaxaⁿd   14, 78, 80  
151 green -xsan   8  
34 to cry -ŋar   5  
90 to dig -ɣil   1  
29 to sniff, smell -ɳuʰ   64  
82 dull, blunt -ᵐbatot   15  
152 small -ᵐbiʰ   109  
88 to squeeze word info -ᵐbɣusi   18, 71?  
83 to work word info -ⁿdah   75  
86 to grow word info -ⁿdʳax      
80 to split word info -ⁿdʳeri   62  
112 rotten word info -ⁿdʳivⁿdʳiɸ   100  
8 to turn word info -ⁿdʳori   34, 106  
142 heavy -ⁿdʳoɸ   14  
69 to hunt word info -ⁿdʳɛlⁿdʳɛl   79  
181 where? word info ande   3, 59  
180 far awe   71  
105 tail balɣa-   60  
55 woman/female finaⁿdʳ   1, 101  
58 wife finaⁿdʳ   5  
130 star fivor   70  
99 feather fəle   1  
26 hair word info fɪlɪn bɪt-   31  
188 what? word info haɣa   1, 59  
197 One word info haɣal   42, 57  
189 who? word info hena   1, 25  
16 intestines hɛnɛ-   1  
170 when? word info hɛvɛliŋ   59  
206 Ten word info i-hiŋavil   5  
201 Five word info i-lin   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
209 One Hundred word info i-ŋosiŋavil   40  
208 Fifty word info i-ŋovilin   x  
207 Twenty word info i-ŋovilru   9  
205 Nine word info i-ɣesiɸ   5  
204 Eight word info i-ɣewel   3  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛⁿdit   1  
169 year kaka   67  
185 we word info knɛn we pl excl E42  
185 we word info knɛn aru we dual excl    
27 nose kuhu-   1, 58, 55  
186 you kɛni you pl 1, 13  
186 you kɛni raru you dual x  
174 in, inside lalɛn   1  
168 day laran   6  
167 night laᵐbuŋ   1  
57 husband leəx   38  
175 above lihina   11  
96 dog liⁿdax   29  
31 tooth lɪvo-   1, 35  
115 root lɪᵐba   18  
2 left mair   1, 59  
4 leg/foot male-   62  
3 right matu   5, 37  
45 eye məta-   1  
53 person/human being mʷorti   7, 8  
136 wind n-laŋ   1, 77  
6 road/path na-hal   1  
63 name na-haɣe   1, 39  
61 house na-in   1  
18 breast na-sus   1  
133 rain na-uh   1  
129 moon na-vil   1  
117 fruit na-voŋa-   13  
121 sand na-wɛn   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
102 rat na-ɣariv ⁿdɪknali   18  
100 wing na-ɣaⁿde   67  
108 louse word info na-ɣut   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
109 mosquito namux   1  
97 bird nanix   1  
126 lake nanɛⁿdʳ   37, 38?  
65 rope narit   63  
111 fish nas   53  
143 fire naⁿdɣan   19  
145 smoke word info neh   2  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekir aru we dl incl    
110 spider nela   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
183 thou nox   1, 18  
122 water word info nu-ã   2  
106 snake nə-mat   12  
120 stone nə-vat   1  
176 below nɛlvɛn   41, 74  
32 tongue nɛnɛ-   7, 41  
54 man/male nɛrnɛr   73?  
118 grass nɪ-nih   51  
103 meat/flesh nɪŋor      
116 flower nɪᵐbrax      
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf ro   1  
30 mouth soŋɔ-   55  
15 bone su-   52  
196 to count sɪᵐbeɣi   73  
60 father tate   19  
13 back word info taxo-   12  
138 warm word info tɛltɪle      
56 child tɛᵐbiʰ   80  
14 belly tᵐba-   36  
135 lightning vlax   26  
12 skin vle-   1, 81  
1 hand vra-   16  
19 shoulder vtiɣ ᵐbovre   88, 65?  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs *pwi-lajujlaj 68, 72, 73, 74  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
107 worm (earthworm) vɪlɛslɛs   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xair they 1, 69  
182 I xono   1, 21, 22  
178 that xuwe   37  
179 near xəriɸ   89  
25 neck ᵐbitirɛⁿdʳal   42, 117  
11 dust ᵐbɛtkuʰ   86, 89  
24 head ᵐbɪt-   9  
146 ash ᵐbɪtɪɸ   79  
134 thunder ᵐbɪtᵐbɪtekur   2, 84  
128 sky ⁿdakran   30, 31  
194 how? word info ⁿdlahaɣa   56  
192 and ⁿdɣi      
59 mother ⁿdɪⁿde   17  
127 woods/forest ⁿdʳoho tɛra   90  
98 egg ⁿdʳul   1, 66  
43 ear ⁿdʳɪlɪŋ-   1, 40  
124 sea ⁿtah   1  
119 earth/soil ⁿtan   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: