https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tboli (Tagabili)

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:tbl  Glottocode: tbol1240 
Notes:  Some forms modified by reference to Tboli-English Dictionary, Awed, Underwood, van Wynen. SIL. 2004 
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bilic:Tboli 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 9 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
103 meat/flesh      
194 how? word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand sigɨl   23  
2 left ʔiwoŋ   24, 64  
3 right kwanan   1, 62  
4 leg/foot tih   10  
5 to walk tmɔnɔk   19  
5 to walk mogow   18  
6 road/path lan   1  
7 to come mógów      
8 to turn word info bɨklil   114  
9 to swim kmɔhuŋ   22  
9 to swim smulif      
10 dirty nusiŋ   146  
11 dust kfuŋ   13  
12 skin kulit   1  
13 back word info kwaŋ   116  
14 belly blutut   98  
15 bone tiʔɔl   56  
16 intestines tnahih   1  
17 liver katay   1  
18 breast tutuʔ   1, 53  
19 shoulder ʔabal   1, 82  
21 to think hʌndʌm   13  
22 to fear likɔʔ   77  
23 blood litoʔ   17  
24 head kuluh   1  
25 neck lihɔl   1  
26 hair word info wɨk   1, 12  
27 nose ʔiluŋ   1  
28 to breathe mʌnawa   1  
29 to sniff, smell muŋɨf   23  
31 tooth nihih   24  
31 tooth ŋihih   24  
32 tongue dilak   4  
33 to laugh kulih   42  
34 to cry mkik   81  
35 to vomit lɨwol   42  
36 to spit dɨmfut      
37 to eat mkɨn   1, 14  
38 to chew word info mʌŋos      
39 to cook word info tmogo   24  
40 to drink minum   1  
41 to bite meket   20  
42 to suck msɨf   1, 27  
43 ear kliŋuh   1, 39  
44 to hear muŋɔl   86  
45 eye matah   1  
46 to see mtɔn   1, 24  
47 to yawn tʌluyab      
48 to sleep tuŋoʔ   113  
49 to lie down word info hʌlilil      
50 to dream knah   23  
51 to sit myon   165  
52 to stand mdaʔ   112  
53 person/human being taʔuh   1  
54 man/male lɔgih   2, 81  
55 woman/female libun   17  
56 child ŋaʔ   22, 23  
57 husband yɨhɨn   32  
58 wife yɨhɨn   23  
59 mother yeʔ   11  
60 father maʔ   1, 17  
61 house gunuʔ   17  
62 thatch/roof ktɨf   1, 25  
63 name bɔluy   16  
64 to say mɔn   23  
64 to say mon   23  
65 rope tebed   34  
66 to tie up, fasten mfet   45  
67 to sew word info tɨmbe   26  
68 needle dalum   1  
69 to hunt word info dmulok   27  
70 to shoot word info gʌtì      
71 to stab, pierce tmibo   29  
73 to steal mnagaw   1  
74 to kill matay   2  
75 to die, be dead dɨŋ matay   1  
77 to scratch word info kmalus   24  
78 to cut, hack word info hʌlnʌk      
79 stick/wood kɔyuh   1  
80 to split word info mʌsô      
81 sharp tɨlɨm   1  
83 to work word info mɔʔ nmɔʔ   44 L
84 to plant huluh   30  
85 to choose melek   1, 17  
86 to grow word info tʌmowok   1  
87 to swell word info bolok   1  
88 to squeeze word info kɨmmɨs   30  
89 to hold word info mɔgɔt   40  
89 to hold word info kuloŋ      
90 to dig mɔkɔl   14  
91 to buy bɨmlih   1  
92 to open, uncover hʌnnas      
93 to pound, beat word info mdɨk   8  
94 to throw word info tudaʔ   1  
95 to fall word info btaŋ   47  
96 dog ʔɔhuh   1  
97 bird ʔɔnuk kɔyuh   1, 29  
98 egg naʔ ʔɔnuk   26  
99 feather lakay   16  
100 wing hafak   33, 73  
101 to fly moyoŋ   22  
102 rat ʔuŋe   26  
104 fat/grease abù   32  
105 tail ʔikɔŋ   1, 43  
106 snake ʔulal   2, 72  
107 worm (earthworm) kulɨd   21  
108 louse word info kutuh   1  
109 mosquito blawaŋ   20  
110 spider woŋ   24  
111 fish ʔuton ʔel   41  
112 rotten word info bɔlɔk   1, 101  
113 branch word info haŋa   2  
114 leaf dɔʔun   1  
115 root dɔlil   9  
116 flower bulok   22  
117 fruit buŋuh   9, 42  
118 grass bʌnʌs      
119 earth/soil tɔnɔk   1  
120 stone botuh   1  
121 sand hɨlɨk   21  
122 water word info ʔel   2, 15  
123 to flow mʌlʌl      
124 sea mɔhin   29  
125 salt kahiʔ   3, 22  
126 lake lanaw   1  
127 woods/forest numah   56  
127 woods/forest dlaʔ   33, 105  
128 sky lɔŋit   1  
129 moon bulon   1  
130 star blɔtik   19  
131 cloud word info lɔbun   1  
131 cloud word info lobun   1  
132 fog lobun   3  
133 rain kulon   1  
134 thunder lɨtek   40  
134 thunder luguŋ   33  
135 lightning silaʔ   2  
136 wind lɨnos   28  
137 to blow word info myuf   1  
138 warm word info kiniʔ   23  
139 cold word info tnaw   26  
140 dry word info mekeŋ   124  
141 wet hefeʔ   21  
142 heavy blat   1, 61  
143 fire ʔɔhuʔ   1  
144 to burn word info mtɨm   24  
145 smoke word info kɨbɨl   1  
146 ash kɔhuʔ   21  
147 black hitɨm   1  
148 white bukay   30  
149 red huloʔ   28, 31  
150 yellow melel   28  
151 green lɨmnaw   33, 31  
152 small ʔudiʔ   2  
153 big bɔŋ   24  
154 short word info laʔ tahaʔ   106  
155 long word info mwarau   1  
156 thin word info lufih   1, 16  
157 thick word info mfol   30  
158 narrow sikɨb   47, 70  
159 wide lamaŋ   28  
160 painful, sick dɨs   36, 48  
160 painful, sick tɨmduk   25  
161 shy, ashamed myak   1, 22  
163 new lɔmih   15  
164 good hyuh   1, 50  
165 bad, evil sidɨk   37  
166 correct, true tahu      
167 night kifuh   24  
168 day kdaw   1, 54  
169 year halay   32  
170 when? word info kilon   1, 25  
171 to hide word info bɨmnɔs   22  
172 to climb word info mkaf   18  
173 at di   20  
174 in, inside lʌm   1  
175 above ta   1  
176 below laʔan   20  
177 this nih   1  
178 that yɔh   3  
178 that yuh   49  
179 near mɔnih   125  
179 near lɨmɔnih   125  
180 far mayuk   1  
181 where? word info nuʔ sɨh   1, 17  
181 where? word info gunun sɨblaʔ   1, 17  
182 I ʔɔʔuh   1, 5  
183 thou ʔuʔuh      
184 he/she duh      
185 we word info tɨkuy   1, 61  
185 we word info mih   2, 60  
186 you yuh   1, 40  
187 they luh      
188 what? word info tɨduh   85  
189 who? word info taʔu duh   66  
190 other toloŋ      
191 all kdeʔ   27  
191 all gɔtuh      
192 and      
193 if   1, 71  
195 no, not laʔ      
196 to count msoʔ   22  
197 One word info sɔtuh   1, 16  
198 Two word info lɨwuh   1  
199 Three word info tluh   1  
200 Four word info fat   1  
162 old word info tuhah (cf taquh - #53) 1  
30 mouth subak combination of (ŋu)su + baq 1  
36 to spit dmulak dmulak (<M) 1, 30  
20 to know, be knowledgeable tŋón knowledge 26  
82 dull, blunt laʔ tɨlɨm not sharp 81  
83 to work word info tbahuh tbahuh (L)   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: