https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tboli (Tagabili)

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Identifiers:  ISO-639-3:tbl  Glottocode: tbol1240 
Notes:  Some forms modified by reference to Tboli-English Dictionary, Awed, Underwood, van Wynen. SIL. 2004 
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bilic:Tboli 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ta   1  
191 all kdeʔ   27  
191 all gɔtuh      
192 and      
146 ash kɔhuʔ   21  
173 at di   20  
13 back word info kwaŋ   116  
165 bad, evil sidɨk   37  
14 belly blutut   98  
176 below laʔan   20  
153 big bɔŋ   24  
97 bird ʔɔnuk kɔyuh   1, 29  
147 black hitɨm   1  
23 blood litoʔ   17  
15 bone tiʔɔl   56  
113 branch word info haŋa   2  
18 breast tutuʔ   1, 53  
56 child ŋaʔ   22, 23  
131 cloud word info lɔbun   1  
131 cloud word info lobun   1  
139 cold word info tnaw   26  
166 correct, true tahu      
168 day kdaw   1, 54  
10 dirty nusiŋ   146  
96 dog ʔɔhuh   1  
140 dry word info mekeŋ   124  
82 dull, blunt laʔ tɨlɨm not sharp 81  
11 dust kfuŋ   13  
43 ear kliŋuh   1, 39  
119 earth/soil tɔnɔk   1  
98 egg naʔ ʔɔnuk   26  
204 Eight word info      
45 eye matah   1  
180 far mayuk   1  
104 fat/grease abù   32  
60 father maʔ   1, 17  
99 feather lakay   16  
208 Fifty word info      
143 fire ʔɔhuʔ   1  
111 fish ʔuton ʔel   41  
201 Five word info      
116 flower bulok   22  
132 fog lobun   3  
200 Four word info fat   1  
117 fruit buŋuh   9, 42  
164 good hyuh   1, 50  
118 grass bʌnʌs      
151 green lɨmnaw   33, 31  
26 hair word info wɨk   1, 12  
1 hand sigɨl   23  
184 he/she duh      
24 head kuluh   1  
142 heavy blat   1, 61  
61 house gunuʔ   17  
194 how? word info      
57 husband yɨhɨn   32  
182 I ʔɔʔuh   1, 5  
193 if   1, 71  
174 in, inside lʌm   1  
16 intestines tnahih   1  
126 lake lanaw   1  
114 leaf dɔʔun   1  
2 left ʔiwoŋ   24, 64  
4 leg/foot tih   10  
135 lightning silaʔ   2  
17 liver katay   1  
155 long word info mwarau   1  
108 louse word info kutuh   1  
54 man/male lɔgih   2, 81  
103 meat/flesh      
129 moon bulon   1  
109 mosquito blawaŋ   20  
59 mother yeʔ   11  
30 mouth subak combination of (ŋu)su + baq 1  
63 name bɔluy   16  
158 narrow sikɨb   47, 70  
179 near mɔnih   125  
179 near lɨmɔnih   125  
25 neck lihɔl   1  
68 needle dalum   1  
163 new lɔmih   15  
167 night kifuh   24  
205 Nine word info      
195 no, not laʔ      
27 nose ʔiluŋ   1  
162 old word info tuhah (cf taquh - #53) 1  
197 One word info sɔtuh   1, 16  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other toloŋ      
160 painful, sick dɨs   36, 48  
160 painful, sick tɨmduk   25  
53 person/human being taʔuh   1  
133 rain kulon   1  
102 rat ʔuŋe   26  
149 red huloʔ   28, 31  
3 right kwanan   1, 62  
6 road/path lan   1  
115 root dɔlil   9  
65 rope tebed   34  
112 rotten word info bɔlɔk   1, 101  
125 salt kahiʔ   3, 22  
121 sand hɨlɨk   21  
124 sea mɔhin   29  
203 Seven word info      
81 sharp tɨlɨm   1  
154 short word info laʔ tahaʔ   106  
19 shoulder ʔabal   1, 82  
161 shy, ashamed myak   1, 22  
202 Six word info      
12 skin kulit   1  
128 sky lɔŋit   1  
152 small ʔudiʔ   2  
145 smoke word info kɨbɨl   1  
106 snake ʔulal   2, 72  
110 spider woŋ   24  
130 star blɔtik   19  
79 stick/wood kɔyuh   1  
120 stone botuh   1  
105 tail ʔikɔŋ   1, 43  
206 Ten word info      
178 that yɔh   3  
178 that yuh   49  
62 thatch/roof ktɨf   1, 25  
187 they luh      
157 thick word info mfol   30  
156 thin word info lufih   1, 16  
177 this nih   1  
183 thou ʔuʔuh      
199 Three word info tluh   1  
134 thunder lɨtek   40  
134 thunder luguŋ   33  
41 to bite meket   20  
137 to blow word info myuf   1  
28 to breathe mʌnawa   1  
144 to burn word info mtɨm   24  
91 to buy bɨmlih   1  
38 to chew word info mʌŋos      
85 to choose melek   1, 17  
172 to climb word info mkaf   18  
7 to come mógów      
39 to cook word info tmogo   24  
196 to count msoʔ   22  
34 to cry mkik   81  
78 to cut, hack word info hʌlnʌk      
75 to die, be dead dɨŋ matay   1  
90 to dig mɔkɔl   14  
50 to dream knah   23  
40 to drink minum   1  
37 to eat mkɨn   1, 14  
95 to fall word info btaŋ   47  
22 to fear likɔʔ   77  
123 to flow mʌlʌl      
101 to fly moyoŋ   22  
86 to grow word info tʌmowok   1  
44 to hear muŋɔl   86  
171 to hide word info bɨmnɔs   22  
72 to hit word info      
89 to hold word info mɔgɔt   40  
89 to hold word info kuloŋ      
69 to hunt word info dmulok   27  
74 to kill matay   2  
20 to know, be knowledgeable tŋón knowledge 26  
33 to laugh kulih   42  
49 to lie down word info hʌlilil      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover hʌnnas      
84 to plant huluh   30  
93 to pound, beat word info mdɨk   8  
64 to say mɔn   23  
64 to say mon   23  
77 to scratch word info kmalus   24  
46 to see mtɔn   1, 24  
67 to sew word info tɨmbe   26  
70 to shoot word info gʌtì      
51 to sit myon   165  
48 to sleep tuŋoʔ   113  
29 to sniff, smell muŋɨf   23  
36 to spit dmulak dmulak (<M) 1, 30  
36 to spit dɨmfut      
80 to split word info mʌsô      
88 to squeeze word info kɨmmɨs   30  
71 to stab, pierce tmibo   29  
52 to stand mdaʔ   112  
73 to steal mnagaw   1  
42 to suck msɨf   1, 27  
87 to swell word info bolok   1  
9 to swim kmɔhuŋ   22  
9 to swim smulif      
21 to think hʌndʌm   13  
94 to throw word info tudaʔ   1  
66 to tie up, fasten mfet   45  
8 to turn word info bɨklil   114  
35 to vomit lɨwol   42  
5 to walk tmɔnɔk   19  
5 to walk mogow   18  
83 to work word info mɔʔ nmɔʔ   44 L
83 to work word info tbahuh tbahuh (L)   L
47 to yawn tʌluyab      
32 tongue dilak   4  
31 tooth nihih   24  
31 tooth ŋihih   24  
207 Twenty word info      
198 Two word info lɨwuh   1  
138 warm word info kiniʔ   23  
122 water word info ʔel   2, 15  
185 we word info tɨkuy   1, 61  
185 we word info mih   2, 60  
141 wet hefeʔ   21  
188 what? word info tɨduh   85  
170 when? word info kilon   1, 25  
181 where? word info nuʔ sɨh   1, 17  
181 where? word info gunun sɨblaʔ   1, 17  
148 white bukay   30  
189 who? word info taʔu duh   66  
159 wide lamaŋ   28  
58 wife yɨhɨn   23  
136 wind lɨnos   28  
100 wing hafak   33, 73  
55 woman/female libun   17  
127 woods/forest numah   56  
127 woods/forest dlaʔ   33, 105  
107 worm (earthworm) kulɨd   21  
169 year halay   32  
150 yellow melel   28  
186 you yuh   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: