https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sursurunga

Source/Author:  Malcolm Ross, fieldnotes, supplemented with Hutchisson (1975, n.d.) 
Identifiers:  ISO-639-3:sgz  Glottocode: surs1246 
Notes:  (1) Malcolm Ross, fieldnotes
(2) Don Hutchisson, n.d. Electronic dictionary of Sursurunga. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics
(3) Don Hutchisson, 1975. Sursurunga grammar essentials. Unpublished manuscript. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
 
Data Entry:  Typed By: Malcolm Ross  Checked By: Malcolm Ross 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Meso Melanesian:New Ireland:South New Ireland-Northwest Solomonic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limə   1, 64  
2 left kais   15  
3 right miŋin      
4 leg/foot keke   1  
5 to walk lək   1  
6 road/path səl   1  
7 to come ləkəm   1, 85  
8 to turn word info      
9 to swim kas   9  
10 dirty dur   68  
11 dust mohok      
12 skin kəpənpəplu   30  
13 back word info bani      
14 belly bələ   18  
15 bone tuə   1, 10  
16 intestines bəlbələ   28  
17 liver nite      
18 breast susu   1  
19 shoulder koliŋ      
20 to know, be knowledgeable mənən      
21 to think holhol      
22 to fear matut   1  
23 blood dərə   1  
24 head lulu      
25 neck poŋoŋ      
26 hair word info niu      
27 nose ŋisu   27  
28 to breathe auŋes      
29 to sniff, smell usmai      
30 mouth ŋudu   2  
31 tooth ŋise   24  
32 tongue kerme   7, 14  
33 to laugh noŋ   16  
34 to cry taŋ   1  
35 to vomit kəik   38  
36 to spit məmŋai 'spit out'    
37 to eat nam   46  
38 to chew word info ma   1  
39 to cook word info tutun   9  
40 to drink ŋin      
41 to bite arərat   1  
42 to suck sospi   1  
42 to suck susi 'drink at breast' 25  
43 ear talŋə   1  
44 to hear aloŋra   1, 36  
45 eye mətə   1  
46 to see mək      
47 to yawn məiah   19  
48 to sleep boptin      
49 to lie down word info bopbop      
50 to dream mih   1, 37  
51 to sit kis   20  
52 to stand tur   2, 69  
53 person/human being kələmul      
54 man/male kələu      
55 woman/female uək      
56 child kalik      
57 husband pup      
58 wife wək = 'woman' 98  
59 mother məmə   5  
60 father kəkə   42  
61 house rum   1  
62 thatch/roof puŋan      
62 thatch/roof      
63 name ŋisə   66  
64 to say ot      
65 rope suk      
66 to tie up, fasten kabat      
67 to sew word info somap   46  
68 needle      
69 to hunt word info anmam      
70 to shoot word info panki   1  
71 to stab, pierce tərai   48  
72 to hit word info ubi   44  
73 to steal sikip      
74 to kill ubi   45  
75 to die, be dead mat   1  
76 to live, be alive liu   27  
77 to scratch word info karsi not sure about 'rs' here, but s would be regular reflex of *kasi 5  
78 to cut, hack word info kut   9  
79 stick/wood buk      
80 to split word info sepei   86  
81 sharp inan   14  
82 dull, blunt bulən   6  
83 to work word info im      
84 to plant soi   28  
85 to choose ilwai      
86 to grow word info kopkom   55  
87 to swell word info sut   75  
88 to squeeze word info pami      
89 to hold word info topon      
90 to dig so   62  
91 to buy huli   1  
92 to open, uncover pasbat      
93 to pound, beat word info bəs 'pound'    
93 to pound, beat word info rapsi 'hit' 46  
94 to throw word info lŋoi      
95 to fall word info pur      
96 dog pap   37  
97 bird man   1  
98 egg pasin      
99 feather niu      
100 wing bəbə   34  
101 to fly roh   1  
102 rat bas      
103 meat/flesh pinsən   17  
104 fat/grease tigə      
105 tail tabu   75  
106 snake kanih      
107 worm (earthworm) kolol   39  
108 louse word info ut   1  
109 mosquito ŋuk      
110 spider kumləu   1, 80  
111 fish hisu      
112 rotten word info bures      
113 branch word info rəkə   1  
114 leaf pəkə   12  
115 root nirua      
116 flower purpur   13 L?
117 fruit bihi      
118 grass bos      
119 earth/soil rah      
120 stone hat   1  
121 sand kon   1  
122 water word info dan   1  
123 to flow sal   24  
124 sea lontas   1  
125 salt tas   20  
126 lake dan kaul      
127 woods/forest taman      
128 sky bət   39  
129 moon kalaŋ   26  
130 star mətmətiah      
131 cloud word info bət      
132 fog val   56  
133 rain ren     L?
134 thunder pər   15  
135 lightning pil   26  
136 wind kikih      
137 to blow word info kih   72  
138 warm word info manmanir      
139 cold word info gəvər      
140 dry word info seŋseŋ   61  
141 wet bətək      
142 heavy taun      
143 fire kəmnəh      
144 to burn word info osoi   72  
145 smoke word info sauh   83  
146 ash iahiah      
147 black ŋiər      
148 white bal   116  
149 red mirik      
150 yellow maksin   71, 81  
151 green məkrau   13, 81  
152 small gengen      
153 big tilik      
154 short word info kuir   13  
155 long word info dolon      
156 thin word info reksen 'thin of person'    
157 thick word info sut 'fat'    
158 narrow      
159 wide təpəl      
160 painful, sick sasam 'sick' 107  
161 shy, ashamed masa      
162 old word info      
163 new hutŋin      
164 good lain      
165 bad, evil sapki      
166 correct, true nokuan      
167 night libuŋ      
168 day nas      
169 year bet      
170 when? word info eŋes   1, 41  
171 to hide word info punmai   1  
172 to climb word info sa   2  
173 at i   1  
174 in, inside polgo   63  
175 above muni      
176 below      
177 this min      
178 that      
179 near pəput      
180 far təptək   19  
181 where? word info aiə   3, 35  
182 I yau   1, 21  
183 thou iəu   1  
184 he/she a   1  
185 we word info gim excl.    
185 we word info git incl.    
186 you gam   1  
187 they di   25  
188 what? word info dəni      
189 who? word info sinə   1, 28  
190 other tuə      
191 all no      
192 and   2  
193 if ŋo      
194 how? word info      
195 no, not kəpte      
196 to count uəs   10  
197 One word info kes   32  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info tul   1  
200 Four word info hat   1, 65  
201 Five word info lim   1  
202 Six word info uon   1  
203 Seven word info it   1  
204 Eight word info ual   3  
205 Nine word info siu   5  
206 Ten word info səŋul   5  
207 Twenty word info ru i səŋul      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info mar   6  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: