https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vaghua

Source/Author:  Blust, from Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:tva  Glottocode: vagh1249 
Notes:  Tryon, D.T. & Hackman, B. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification. 
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Meso Melanesian:New Ireland:South New Ireland-Northwest Solomonic:Choiseul 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 103 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
31 tooth      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
70 to shoot word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
125 salt      
126 lake      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
175 above      
178 that      
190 other      
191 all      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ləma-   1, 64  
2 left ɣende-   16  
3 right matavə-   5, 69  
4 leg/foot paŋgara-   97  
5 to walk ŋgaloŋgalo      
6 road/path sœka   7  
7 to come [zu]la|ma   1  
8 to turn word info tāvəvər   39  
9 to swim mbar   10  
10 dirty pɔŋɔ   73  
11 dust rāɣə̥   9  
12 skin kapɔtɔ-   12  
13 back word info tɔtɔka-   56  
14 belly kumba-   2  
15 bone vərə-   74  
16 intestines supa-   36  
17 liver manava-   20  
18 breast susu-   1  
20 to know, be knowledgeable rove   21  
21 to think nanavəzə   16  
21 to think nanau   16  
22 to fear ɣelə̥   65  
23 blood mandaka-   6  
24 head ŋgɔŋgɔ-   51  
25 neck kənkənə-   25  
27 nose eŋə-   15  
28 to breathe marapəɣa   18  
29 to sniff, smell psəɣa      
30 mouth ɣənjə-   2, 44  
32 tongue kalamea-   7, 14  
33 to laugh kār   18  
34 to cry vɔre      
35 to vomit lua   8  
36 to spit səve   19, 88  
37 to eat ŋaŋa   15  
40 to drink mbets   8  
40 to drink ndaɔ      
41 to bite kambala   10  
42 to suck nǰoropo   13  
43 ear taləŋa-   1  
44 to hear ŋɔ̄ŋoro   1, 37  
45 eye mata-   1  
48 to sleep kamək   12  
49 to lie down word info lɔŋgo      
51 to sit tɔŋgəts      
52 to stand ndeɣere   10  
53 person/human being mbosɔe   12  
54 man/male tamanə̥   1, 14  
55 woman/female pes lavata      
56 child nale   32  
59 mother iŋgia-   3  
60 father tama-   1  
61 house pande   8  
62 thatch/roof rɔpɔto   12  
62 thatch/roof kambaɔ   47  
63 name zaŋa-   1, 18  
64 to say ɣambana   90  
64 to say iɣua   54  
65 rope məŋge      
65 rope talə   1  
66 to tie up, fasten pənək   21  
66 to tie up, fasten pəps   32  
67 to sew word info səsəra   18  
69 to hunt word info sərapa   17  
71 to stab, pierce paŋgɔ   16  
71 to stab, pierce nǰəɣs   49  
72 to hit word info səma   18  
72 to hit word info vae   17  
73 to steal səkɒ   13  
74 to kill vaekəndo      
75 to die, be dead le   5  
76 to live, be alive tu   8  
77 to scratch word info kəkəraka   15  
78 to cut, hack word info komboro   126  
79 stick/wood mɔks   3  
80 to split word info lapete   11  
80 to split word info vila   12  
81 sharp zɔɣɔtɔ   23  
82 dull, blunt ndɔpụ   42  
83 to work word info nǰanǰ   15  
87 to swell word info aŋgara   41  
88 to squeeze word info mosolo   22  
88 to squeeze word info poro   42  
89 to hold word info palatar   18  
90 to dig sula   10  
95 to fall word info sɔ̄r   20  
96 dog səka   11  
97 bird pale   11  
98 egg ləŋga-   10  
99 feather sava-   8  
100 wing mbambalakərə-   13  
101 to fly mbavk   47  
103 meat/flesh vəsəɣɔ-   10  
104 fat/grease ɣələmana-   48  
105 tail kœŋgele-   45  
106 snake ndɔkɔ   69  
108 louse word info ɣəts   1  
109 mosquito kəvərarɔ   36  
110 spider kave   12  
111 fish iŋana   1, 69  
112 rotten word info mɔreta   49  
112 rotten word info nōl   46  
113 branch word info paŋgara-   6  
114 leaf vaŋa-   13  
115 root rambəčə-   3, 38  
116 flower sava-      
117 fruit vəri-   30  
118 grass sevəsevə   17?  
119 earth/soil roka      
120 stone ipaka   8  
121 sand karak|ɔne   1, 60  
122 water word info mbetse   6, 38  
123 to flow nǰanǰarana   14  
124 sea mats   8  
127 woods/forest seŋgaseŋga   23  
128 sky ukuka   42  
128 sky rani   1  
129 moon koka      
130 star ndəvs      
131 cloud word info mbatoŋo   18?  
132 fog kasəkə   12  
132 fog kɔɣas   12  
133 rain nare   9  
134 thunder panǰala ɔkɔka   22  
135 lightning kaps   13?  
136 wind seva   14  
137 to blow word info ev      
138 warm word info varsuka      
139 cold word info mulam      
139 cold word info lɔelɔe      
140 dry word info kandala   16  
141 wet məŋgəts   14  
141 wet mboma   15  
142 heavy maŋgata   12  
143 fire nakɔ   8  
144 to burn word info səmpsə̥   12  
145 smoke word info pəɣa      
146 ash ŋgula      
147 black pɔŋɔ   12  
147 black sənɔ      
148 white kakasa   17  
148 white sele   15  
149 red mesara   38  
150 yellow maŋgele   49  
151 green kata      
152 small kəks      
153 big lavata   10  
154 short word info pəts   46  
155 long word info zaka      
156 thin word info laelae   26  
157 thick word info təmatəma   51  
160 painful, sick mɔ̄so   17  
162 old word info valaka   58  
162 old word info maŋgota   70  
163 new vɔr   1  
164 good velaka   21  
165 bad, evil sata   1  
166 correct, true tɔtɔlɔŋɔ   35  
166 correct, true velaka      
167 night mbɔnə̥   1  
168 day ranə̥   6  
169 year matsiran   9  
170 when? word info avaŋalə̥   6  
172 to climb word info kənǰkambe   35  
173 at ɔte      
174 in, inside lomboro-   1, 6  
176 below pola-   12  
177 this tene   7, 1  
179 near arɔarɔ   15  
180 far laŋgalaŋga   16  
181 where? word info evekava   3  
182 I ara   1, 24  
183 thou aɣɔ   1  
184 he/she ia   1  
185 we word info eta   1  
185 we word info ɔre      
186 you ɔram   1, 22  
187 they ɔ|ra   1, 70  
188 what? word info avana   1  
189 who? word info inana      
192 and   2  
193 if tɔro   33, 30  
193 if toɣɔ   33, 30  
194 how? word info avana      
194 how? word info avateve      
195 no, not kaeɣa   19, 15  
196 to count ŋgana   16  
197 One word info kala   31, 45  
198 Two word info karua   1  
199 Three word info kapə   4  
200 Four word info kavats   1, 65  
1 hand ləma-na arm 1, 64  
13 back word info tɔtɔka-na back 56  
9 to swim seŋge bathe 46  
14 belly kumba-na belly 2  
176 below pola-na below 12  
23 blood mandaka-na blood 6  
15 bone vərə-na bone 74  
113 branch word info paŋgara-na branch 6  
18 breast susu-na breast 1  
28 to breathe marapəɣa breathe 18  
144 to burn word info səmpsẹ burn 12  
46 to see miŋa check cognate judgment    
46 to see riŋa check cognate judgment 56  
131 cloud word info təŋks cloud 75  
7 to come lama come 1, 85  
7 to come zulama come 1  
78 to cut, hack word info save cut (string) 127  
78 to cut, hack word info pota cut (string) 24  
78 to cut, hack word info vele cut nut x  
11 dust rāɣ dust 9  
102 rat kœnǰ E Choiseul irreg reflex 3, 60  
102 rat kœnĵ E Choiseul irreg reflex 3, 60  
43 ear taləŋa-na ear 1  
98 egg ləŋga-na egg 10  
204 Eight word info kazal eight 12  
45 eye mata-na eye 1  
104 fat/grease ɣələmana-na fat/grease 48  
60 father tama-na father 1  
22 to fear ɣelə̥ fear 65  
99 feather sava-na feather 8  
201 Five word info kaləma five 1  
123 to flow nĵanĵarana flow 14  
116 flower sava flower    
101 to fly səŋgala fly    
132 fog kɔɣas fog 12  
117 fruit vəri-na fruit 30  
5 to walk zaɔ go 22  
5 to walk ŋgɔpere go down    
5 to walk kənĵkambe go up    
16 intestines supa-na guts 36  
26 hair word info pələ-na hair (body) 31  
24 head ŋgɔŋgɔ-na head 51  
193 if toɣɔ if 33, 30  
174 in, inside lomboro-na in 1, 6  
114 leaf vaŋa-na leaf 13  
2 left ɣende-na left 16  
4 leg/foot paŋgara-na leg 97  
76 to live, be alive to life 8  
17 liver manava-na liver 20  
108 louse word info ɣəts louse 1  
108 louse word info lia louse egg x20  
103 meat/flesh vəsəɣɔ-na meat/flesh 10  
59 mother iŋgia mother 3  
30 mouth ɣənĵə-na mouth 2, 44  
63 name zaŋa-na name 1, 18  
25 neck kənkənə-na neck 25  
205 Nine word info kaxesa nine 23  
195 no, not kaeɣa no 19, 15  
27 nose eŋə-na nose 15  
162 old word info mbana old (thing) 76  
209 One Hundred word info kaŋga vasa one hundred 21  
3 right matavə-na right 5, 69  
115 root rambəčə-na root 3, 38  
65 rope məŋgə rope    
121 sand karakɔne sand 1, 60  
64 to say ɣambana say 90  
64 to say iɣua say 54  
203 Seven word info kavuts seven 1?  
81 sharp zɔɣɔtɔ sharp 23  
154 short word info pets short 46  
160 painful, sick mōso sick 17  
202 Six word info kaɔnɔmɔ six 1  
12 skin kapɔtɔ-na skin 12  
29 to sniff, smell psəɣa smell    
145 smoke word info pəɣa smoke    
71 to stab, pierce nĵəɣs stab 49  
52 to stand ndeɣere stand 10  
42 to suck nĵoropo suck 13  
105 tail kœŋgele-na tail 45  
206 Ten word info ŋavel ten 5  
62 thatch/roof rɔpɔtɔ thatch 12  
187 they ɔramɔkɔ they (3du) x  
187 they ɔra they (3pl) 1, 70  
134 thunder panĵala ɔkɔka thunder 22  
32 tongue kalamea-na tongue 7, 14  
122 water word info mbetsə water 6, 38  
185 we word info ɔrembər we (1du.excl)    
185 we word info etərə we (1du.incl) 1  
141 wet məŋgets wet 14  
100 wing mbambalakərə-na wing 13  
83 to work word info nĵanĵ work 15  
186 you ɔrambərə you (2du) x  
183 thou aɣɔ you (2sg) s  
186 you -ŋgam your (2pl.poss) x  
186 you -mu your (2sg.poss) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: