https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-98

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-vɪ-ŋk   16, 72  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tirawi   57  
4 leg/foot na-re-ŋk   37  
5 to walk ko-væn   2  
6 road/path na-mɛrsie   49  
7 to come ᵑgə-mai   1  
8 to turn word info ᵑgo-poɣəni      
9 to swim ᵑgə-ᵑgar   5  
10 dirty      
11 dust maʧiav   1, 102  
12 skin na-horxor   1, 80  
13 back word info nɪ-maⁿdʳɪ-ŋk   35  
14 belly na-ᵐbəɣavu-ŋk   66  
15 bone na-ᵐbulᵐbul   52  
16 intestines ni-ʧɪna(hanao)   1  
17 liver nu-mambə   7  
18 breast na-suz   1  
19 shoulder ᵐbarovosu-ŋk   65, 71  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear nɪ-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
25 neck halu-ŋk   18, 102  
26 hair word info nɛ-sɪvur (ᵐbʷaru-ŋk)   31, 33  
27 nose na-ɣonsu-ŋk   1, 58, 89  
28 to breathe -pʷɪlɪv ᵐbʷareŋ   77, 78  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ŋ   41  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
32 tongue neluwa-ŋk   7, 42  
33 to laugh nɛ-mɪn   51  
34 to cry mɛ-raŋ   1  
35 to vomit nɛ-lu   8  
36 to spit no-pue   35, 86, 96?  
37 to eat no-kan   1  
38 to chew word info nɔ-ŋasi   12  
39 to cook word info -fænʉn   110  
40 to drink nɛ-mʉn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdariŋa-ŋk   1, 40  
44 to hear ta-logni   1, 73  
45 eye nɛ-mɛra-ŋ   1  
46 to see xo-rʃi   14, 94  
47 to yawn -seŋav      
48 to sleep no-pʷaʧ   86  
49 to lie down word info -ⁿdʳɪvəfɪn      
50 to dream na-ᵐboᵐbʷor   10  
51 to sit -sumbsump   40  
52 to stand -ruaŋ   72  
53 person/human being      
54 man/male ⁿdʳen   76  
55 woman/female tiraxaivur      
56 child nɛ-rɛhare   70  
57 husband nɛ-rɛn sɛ-n   2, 64  
58 wife paraxaivor sɛ-n   64, 100  
59 mother nænæs   1, 83  
60 father tæta   19  
61 house likanim   1, 74  
62 thatch/roof liar   1  
63 name na-ɣasa-ŋk   1, 35  
64 to say ko-ke   164  
65 rope na-xao   25  
66 to tie up, fasten -paŋəsi   83  
67 to sew word info -sæⁿdʳi   62  
68 needle      
69 to hunt word info tu-kakao   77  
70 to shoot word info -fɛni   1  
71 to stab, pierce -særi   14  
72 to hit word info -tamusi   88  
73 to steal -vɪnaɣɔ   1, 58  
74 to kill -tamɪs i-mamɛʧ   64, 2  
75 to die, be dead i-mamæʧ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -karazi   81  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
79 stick/wood na-xai   1  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
81 sharp ho-kan   14  
82 dull, blunt -sɪᵐbʷakan   51  
83 to work word info -ᵑgas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info wɔ-tʊmp   12  
88 to squeeze word info ᵐʙuʃeni   18, 71  
89 to hold word info -təŋao   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -kuvuri   1  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
93 to pound, beat word info -tamtaŋʃi   59  
94 to throw word info -ᵐbʊlni   86  
95 to fall word info wɔ-ⁿdʳɪm   42  
96 dog liðax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdʳɪv   1, 67  
99 feather na-vorxor   1, 63  
100 wing na-vin   1  
101 to fly wo-mɪəx   27  
102 rat ɣasu   3  
103 meat/flesh nɛ-vsox   10  
104 fat/grease      
105 tail na-ᵐbuʧɪn   76  
106 snake na-mʷər   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
110 spider      
111 fish ne-jɪx   1  
112 rotten word info (na-xai) i-mom   51  
113 branch word info paʧixər   30, 1  
114 leaf na-xur   8  
115 root na-xaʧɪɣər   2  
116 flower      
117 fruit pʷaxar   1, 26  
118 grass niⁿdʳɪv   75  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-vær   1  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
122 water word info nɛ-ne   2?  
123 to flow      
124 sea nɪ-ras   1  
125 salt      
126 lake ᵐʙurne      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
128 sky nɪ-maɸ   63  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
130 star mʷaʧi   13  
131 cloud word info nɪ-mæroŋk   34  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder na-xurve      
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind -ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
137 to blow word info mo-vuv   4  
138 warm word info      
139 cold word info ni-ɣas      
140 dry word info wo-mɪmɛs      
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
142 heavy -mɛʧ   33  
143 fire na-xamᴩ   19  
144 to burn word info ma-tan   1  
145 smoke word info a-ᵐbʷas   2, 75  
146 ash mʷaʧiaɸ      
147 black a-mɛrmɪr      
148 white -ᴩɔᴩʊx   104  
149 red -paŋfan   91  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
151 green -kəʧɪn   8  
152 small -kiki   78  
153 big mo-læmp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick nɪ-mɪsax   1  
161 shy, ashamed nɛ-mɪrax      
162 old word info xaiavʊr      
163 new -veveo   1  
164 good mo-vʷi   1  
165 bad, evil ma-samp   41  
166 correct, true -naxənax      
167 night limæroŋk   65  
168 day urgɪtas   58  
168 day uvnɪtas   58  
169 year ⁿdʳam   30  
170 when? word info ɛmɛrie   56  
171 to hide word info      
172 to climb word info ko-sax   2  
173 at      
174 in, inside ᵐburxar      
175 above a-mɛɪx   63  
176 below a-pɪn      
177 this aɣa      
178 that      
179 near pruʧaŋk   94  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
181 where? word info hambi   3, 59  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
184 he/she jaŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info ⁿdʳatopar we pl excl    
185 we word info ⁿdaruje we dl incl    
185 we word info ⁿdʳatopʷar we dual excl    
186 you xamto you pl 1, 32  
186 you xamiru you dual x  
187 they kalere they    
188 what? word info      
189 who? word info asi (ai)   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info -kɛᵐbi   69  
195 no, not awa   104  
196 to count -pɪpəxɪni   71  
197 One word info ɳo-ʧkɪnɛne   42  
198 Two word info ɳɔ-ru   1  
199 Three word info ɳɔ-rʊr   1  
200 Four word info ɳɔ-væʧ   1, 65  
201 Five word info ɳɔ-rn   1  
202 Six word info ɳɔrʊ-ʧkai   29  
203 Seven word info ɳeɣo-ru      
204 Eight word info ɳeɣɔ-rʊr      
205 Nine word info      
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: