https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-98

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
171 to hide word info      
173 at      
178 that      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
205 Nine word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
8 to turn word info ᵑgo-poɣəni      
47 to yawn -seŋav      
49 to lie down word info -ⁿdʳɪvəfɪn      
55 woman/female tiraxaivur      
126 lake ᵐʙurne      
134 thunder na-xurve      
139 cold word info ni-ɣas      
140 dry word info wo-mɪmɛs      
146 ash mʷaʧiaɸ      
147 black a-mɛrmɪr      
161 shy, ashamed nɛ-mɪrax      
162 old word info xaiavʊr      
166 correct, true -naxənax      
174 in, inside ᵐburxar      
176 below a-pɪn      
177 this aɣa      
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info ⁿdʳatopar we pl excl    
185 we word info ⁿdaruje we dl incl    
185 we word info ⁿdʳatopʷar we dual excl    
187 they kalere they    
203 Seven word info ɳeɣo-ru      
204 Eight word info ɳeɣɔ-rʊr      
7 to come ᵑgə-mai   1  
16 intestines ni-ʧɪna(hanao)   1  
18 breast na-suz   1  
22 to fear nɪ-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
34 to cry mɛ-raŋ   1  
37 to eat no-kan   1  
45 eye nɛ-mɛra-ŋ   1  
62 thatch/roof liar   1  
70 to shoot word info -fɛni   1  
75 to die, be dead i-mamæʧ   1  
79 stick/wood na-xai   1  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -kuvuri   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
100 wing na-vin   1  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
111 fish ne-jɪx   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-vær   1  
124 sea nɪ-ras   1  
133 rain na-us   1  
144 to burn word info ma-tan   1  
160 painful, sick nɪ-mɪsax   1  
163 new -veveo   1  
164 good mo-vʷi   1  
189 who? word info asi (ai)   1  
198 Two word info ɳɔ-ru   1  
199 Three word info ɳɔ-rʊr   1  
201 Five word info ɳɔ-rn   1  
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
117 fruit pʷaxar   1, 26  
63 name na-ɣasa-ŋk   1, 35  
43 ear ⁿdariŋa-ŋk   1, 40  
136 wind -ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
184 he/she jaŋai   1, 6  
99 feather na-vorxor   1, 63  
44 to hear ta-logni   1, 73  
61 house likanim   1, 74  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
12 skin na-horxor   1, 80  
11 dust maʧiav   1, 102  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
186 you xamto you pl 1, 32  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
40 to drink nɛ-mʉn   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣɔ   1, 58  
27 nose na-ɣonsu-ŋk   1, 58, 89  
2 left ti-mʷair   1, 59  
200 Four word info ɳɔ-væʧ   1, 65  
98 egg mavɪⁿdʳɪv   1, 67  
59 mother nænæs   1, 83  
50 to dream na-ᵐboᵐbʷor   10  
103 meat/flesh nɛ-vsox   10  
153 big mo-læmp   10  
148 white -ᴩɔᴩʊx   104  
195 no, not awa   104  
39 to cook word info -fænʉn   110  
38 to chew word info nɔ-ŋasi   12  
87 to swell word info wɔ-tʊmp   12  
106 snake na-mʷər   12  
130 star mʷaʧi   13  
71 to stab, pierce -særi   14  
81 sharp ho-kan   14  
46 to see xo-rʃi   14, 94  
1 hand na-vɪ-ŋk   16, 72  
64 to say ko-ke   164  
88 to squeeze word info ᵐʙuʃeni   18, 71  
25 neck halu-ŋk   18, 102  
60 father tæta   19  
143 fire na-xamᴩ   19  
5 to walk ko-væn   2  
115 root na-xaʧɪɣər   2  
172 to climb word info ko-sax   2  
57 husband nɛ-rɛn sɛ-n   2, 64  
145 smoke word info a-ᵐbʷas   2, 75  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
65 rope na-xao   25  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
101 to fly wo-mɪəx   27  
96 dog liðax   29  
202 Six word info ɳɔrʊ-ʧkai   29  
122 water word info nɛ-ne   2?  
102 rat ɣasu   3  
181 where? word info hambi   3, 59  
169 year ⁿdʳam   30  
113 branch word info paʧixər   30, 1  
26 hair word info nɛ-sɪvur (ᵐbʷaru-ŋk)   31, 33  
142 heavy -mɛʧ   33  
131 cloud word info nɪ-mæroŋk   34  
13 back word info nɪ-maⁿdʳɪ-ŋk   35  
36 to spit no-pue   35, 86, 96?  
4 leg/foot na-re-ŋk   37  
137 to blow word info mo-vuv   4  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
51 to sit -sumbsump   40  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ŋ   41  
165 bad, evil ma-samp   41  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
95 to fall word info wɔ-ⁿdʳɪm   42  
197 One word info ɳo-ʧkɪnɛne   42  
6 road/path na-mɛrsie   49  
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
9 to swim ᵑgə-ᵑgar   5  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
33 to laugh nɛ-mɪn   51  
82 dull, blunt -sɪᵐbʷakan   51  
112 rotten word info (na-xai) i-mom   51  
15 bone na-ᵐbulᵐbul   52  
170 when? word info ɛmɛrie   56  
3 right tirawi   57  
168 day urgɪtas   58  
168 day uvnɪtas   58  
93 to pound, beat word info -tamtaŋʃi   59  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
67 to sew word info -sæⁿdʳi   62  
84 to plant -lumʷi   62  
128 sky nɪ-maɸ   63  
175 above a-mɛɪx   63  
58 wife paraxaivor sɛ-n   64, 100  
74 to kill -tamɪs i-mamɛʧ   64, 2  
167 night limæroŋk   65  
19 shoulder ᵐbarovosu-ŋk   65, 71  
14 belly na-ᵐbəɣavu-ŋk   66  
194 how? word info -kɛᵐbi   69  
17 liver nu-mambə   7  
32 tongue neluwa-ŋk   7, 42  
56 child nɛ-rɛhare   70  
196 to count -pɪpəxɪni   71  
52 to stand -ruaŋ   72  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
118 grass niⁿdʳɪv   75  
54 man/male ⁿdʳen   76  
105 tail na-ᵐbuʧɪn   76  
69 to hunt word info tu-kakao   77  
28 to breathe -pʷɪlɪv ᵐbʷareŋ   77, 78  
152 small -kiki   78  
35 to vomit nɛ-lu   8  
114 leaf na-xur   8  
151 green -kəʧɪn   8  
77 to scratch word info -karazi   81  
66 to tie up, fasten -paŋəsi   83  
48 to sleep no-pʷaʧ   86  
94 to throw word info -ᵐbʊlni   86  
72 to hit word info -tamusi   88  
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
83 to work word info -ᵑgas   9  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
149 red -paŋfan   91  
89 to hold word info -təŋao   93  
179 near pruʧaŋk   94  
186 you xamiru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: