https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-98

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
171 to hide word info      
173 at      
178 that      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
205 Nine word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
168 day uvnɪtas   58  
112 rotten word info (na-xai) i-mom   51  
39 to cook word info -fænʉn   110  
70 to shoot word info -fɛni   1  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
77 to scratch word info -karazi   81  
152 small -kiki   78  
91 to buy -kuvuri   1  
151 green -kəʧɪn   8  
194 how? word info -kɛᵐbi   69  
84 to plant -lumʷi   62  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
142 heavy -mɛʧ   33  
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
166 correct, true -naxənax      
149 red -paŋfan   91  
66 to tie up, fasten -paŋəsi   83  
196 to count -pɪpəxɪni   71  
28 to breathe -pʷɪlɪv ᵐbʷareŋ   77, 78  
52 to stand -ruaŋ   72  
47 to yawn -seŋav      
51 to sit -sumbsump   40  
71 to stab, pierce -særi   14  
67 to sew word info -sæⁿdʳi   62  
82 dull, blunt -sɪᵐbʷakan   51  
93 to pound, beat word info -tamtaŋʃi   59  
72 to hit word info -tamusi   88  
74 to kill -tamɪs i-mamɛʧ   64, 2  
89 to hold word info -təŋao   93  
163 new -veveo   1  
73 to steal -vɪnaɣɔ   1, 58  
90 to dig -xəri   1  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
148 white -ᴩɔᴩʊx   104  
94 to throw word info -ᵐbʊlni   86  
136 wind -ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
83 to work word info -ᵑgas   9  
49 to lie down word info -ⁿdʳɪvəfɪn      
147 black a-mɛrmɪr      
175 above a-mɛɪx   63  
176 below a-pɪn      
145 smoke word info a-ᵐbʷas   2, 75  
189 who? word info asi (ai)   1  
195 no, not awa   104  
177 this aɣa      
182 I aɣanau   1, 21, 22  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
25 neck halu-ŋk   18, 102  
181 where? word info hambi   3, 59  
81 sharp ho-kan   14  
75 to die, be dead i-mamæʧ   1  
184 he/she jaŋai   1, 6  
187 they kalere they    
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
64 to say ko-ke   164  
172 to climb word info ko-sax   2  
5 to walk ko-væn   2  
62 thatch/roof liar   1  
61 house likanim   1, 74  
167 night limæroŋk   65  
96 dog liðax   29  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
165 bad, evil ma-samp   41  
144 to burn word info ma-tan   1  
98 egg mavɪⁿdʳɪv   1, 67  
11 dust maʧiav   1, 102  
153 big mo-læmp   10  
137 to blow word info mo-vuv   4  
164 good mo-vʷi   1  
34 to cry mɛ-raŋ   1  
130 star mʷaʧi   13  
146 ash mʷaʧiaɸ      
12 skin na-horxor   1, 80  
6 road/path na-mɛrsie   49  
106 snake na-mʷər   12  
4 leg/foot na-re-ŋk   37  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
18 breast na-suz   1  
133 rain na-us   1  
100 wing na-vin   1  
99 feather na-vorxor   1, 63  
1 hand na-vɪ-ŋk   16, 72  
79 stick/wood na-xai   1  
143 fire na-xamᴩ   19  
65 rope na-xao   25  
115 root na-xaʧɪɣər   2  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
108 louse word info na-xur   1  
114 leaf na-xur   8  
134 thunder na-xurve      
63 name na-ɣasa-ŋk   1, 35  
27 nose na-ɣonsu-ŋk   1, 58, 89  
50 to dream na-ᵐboᵐbʷor   10  
15 bone na-ᵐbulᵐbul   52  
105 tail na-ᵐbuʧɪn   76  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
14 belly na-ᵐbəɣavu-ŋk   66  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
111 fish ne-jɪx   1  
32 tongue neluwa-ŋk   7, 42  
139 cold word info ni-ɣas      
16 intestines ni-ʧɪna(hanao)   1  
118 grass niⁿdʳɪv   75  
37 to eat no-kan   1  
36 to spit no-pue   35, 86, 96?  
48 to sleep no-pʷaʧ   86  
17 liver nu-mambə   7  
59 mother nænæs   1, 83  
38 to chew word info nɔ-ŋasi   12  
35 to vomit nɛ-lu   8  
45 eye nɛ-mɛra-ŋ   1  
33 to laugh nɛ-mɪn   51  
161 shy, ashamed nɛ-mɪrax      
40 to drink nɛ-mʉn   1, 49  
122 water word info nɛ-ne   2?  
56 child nɛ-rɛhare   70  
57 husband nɛ-rɛn sɛ-n   2, 64  
26 hair word info nɛ-sɪvur (ᵐbʷaru-ŋk)   31, 33  
103 meat/flesh nɛ-vsox   10  
128 sky nɪ-maɸ   63  
13 back word info nɪ-maⁿdʳɪ-ŋk   35  
97 bird nɪ-mæn   1  
131 cloud word info nɪ-mæroŋk   34  
22 to fear nɪ-mɪrax   1  
160 painful, sick nɪ-mɪsax   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
124 sea nɪ-ras   1  
120 stone nɪ-vær   1  
58 wife paraxaivor sɛ-n   64, 100  
113 branch word info paʧixər   30, 1  
179 near pruʧaŋk   94  
117 fruit pʷaxar   1, 26  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
44 to hear ta-logni   1, 73  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tirawi   57  
55 woman/female tiraxaivur      
69 to hunt word info tu-kakao   77  
60 father tæta   19  
168 day urgɪtas   58  
140 dry word info wo-mɪmɛs      
101 to fly wo-mɪəx   27  
87 to swell word info wɔ-tʊmp   12  
95 to fall word info wɔ-ⁿdʳɪm   42  
162 old word info xaiavʊr      
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
186 you xamiru you dual x  
186 you xamto you pl 1, 32  
46 to see xo-rʃi   14, 94  
170 when? word info ɛmɛrie   56  
102 rat ɣasu   3  
203 Seven word info ɳeɣo-ru      
204 Eight word info ɳeɣɔ-rʊr      
197 One word info ɳo-ʧkɪnɛne   42  
201 Five word info ɳɔ-rn   1  
198 Two word info ɳɔ-ru   1  
199 Three word info ɳɔ-rʊr   1  
200 Four word info ɳɔ-væʧ   1, 65  
202 Six word info ɳɔrʊ-ʧkai   29  
19 shoulder ᵐbarovosu-ŋk   65, 71  
174 in, inside ᵐburxar      
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ŋ   41  
126 lake ᵐʙurne      
88 to squeeze word info ᵐʙuʃeni   18, 71  
8 to turn word info ᵑgo-poɣəni      
7 to come ᵑgə-mai   1  
9 to swim ᵑgə-ᵑgar   5  
43 ear ⁿdariŋa-ŋk   1, 40  
185 we word info ⁿdaruje we dl incl    
169 year ⁿdʳam   30  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info ⁿdʳatopar we pl excl    
185 we word info ⁿdʳatopʷar we dual excl    
23 blood ⁿdʳe   1  
54 man/male ⁿdʳen   76  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: