https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-98

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a-mɛɪx   63  
191 all      
192 and      
146 ash mʷaʧiaɸ      
173 at      
13 back word info nɪ-maⁿdʳɪ-ŋk   35  
165 bad, evil ma-samp   41  
14 belly na-ᵐbəɣavu-ŋk   66  
176 below a-pɪn      
153 big mo-læmp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black a-mɛrmɪr      
23 blood ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐbulᵐbul   52  
113 branch word info paʧixər   30, 1  
18 breast na-suz   1  
56 child nɛ-rɛhare   70  
131 cloud word info nɪ-mæroŋk   34  
139 cold word info ni-ɣas      
166 correct, true -naxənax      
168 day urgɪtas   58  
168 day uvnɪtas   58  
10 dirty      
96 dog liðax   29  
140 dry word info wo-mɪmɛs      
82 dull, blunt -sɪᵐbʷakan   51  
11 dust maʧiav   1, 102  
43 ear ⁿdariŋa-ŋk   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʳɪv   1, 67  
204 Eight word info ɳeɣɔ-rʊr      
45 eye nɛ-mɛra-ŋ   1  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tæta   19  
99 feather na-vorxor   1, 63  
208 Fifty word info      
143 fire na-xamᴩ   19  
111 fish ne-jɪx   1  
201 Five word info ɳɔ-rn   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info ɳɔ-væʧ   1, 65  
117 fruit pʷaxar   1, 26  
164 good mo-vʷi   1  
118 grass niⁿdʳɪv   75  
151 green -kəʧɪn   8  
26 hair word info nɛ-sɪvur (ᵐbʷaru-ŋk)   31, 33  
1 hand na-vɪ-ŋk   16, 72  
184 he/she jaŋai   1, 6  
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
142 heavy -mɛʧ   33  
61 house likanim   1, 74  
194 how? word info -kɛᵐbi   69  
57 husband nɛ-rɛn sɛ-n   2, 64  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside ᵐburxar      
16 intestines ni-ʧɪna(hanao)   1  
126 lake ᵐʙurne      
114 leaf na-xur   8  
2 left ti-mʷair   1, 59  
4 leg/foot na-re-ŋk   37  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver nu-mambə   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male ⁿdʳen   76  
103 meat/flesh nɛ-vsox   10  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
109 mosquito nɪ-nam   1  
59 mother nænæs   1, 83  
30 mouth ᵐbʷaŋo-ŋ   41  
63 name na-ɣasa-ŋk   1, 35  
158 narrow      
179 near pruʧaŋk   94  
25 neck halu-ŋk   18, 102  
68 needle      
163 new -veveo   1  
167 night limæroŋk   65  
205 Nine word info      
195 no, not awa   104  
27 nose na-ɣonsu-ŋk   1, 58, 89  
162 old word info xaiavʊr      
197 One word info ɳo-ʧkɪnɛne   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick nɪ-mɪsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ɣasu   3  
149 red -paŋfan   91  
3 right tirawi   57  
6 road/path na-mɛrsie   49  
115 root na-xaʧɪɣər   2  
65 rope na-xao   25  
112 rotten word info (na-xai) i-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info ɳeɣo-ru      
81 sharp ho-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarovosu-ŋk   65, 71  
161 shy, ashamed nɛ-mɪrax      
202 Six word info ɳɔrʊ-ʧkai   29  
12 skin na-horxor   1, 80  
128 sky nɪ-maɸ   63  
152 small -kiki   78  
145 smoke word info a-ᵐbʷas   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider      
130 star mʷaʧi   13  
79 stick/wood na-xai   1  
120 stone nɪ-vær   1  
105 tail na-ᵐbuʧɪn   76  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that      
62 thatch/roof liar   1  
187 they kalere they    
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this aɣa      
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
199 Three word info ɳɔ-rʊr   1  
134 thunder na-xurve      
41 to bite      
137 to blow word info mo-vuv   4  
28 to breathe -pʷɪlɪv ᵐbʷareŋ   77, 78  
144 to burn word info ma-tan   1  
91 to buy -kuvuri   1  
38 to chew word info nɔ-ŋasi   12  
85 to choose      
172 to climb word info ko-sax   2  
7 to come ᵑgə-mai   1  
39 to cook word info -fænʉn   110  
196 to count -pɪpəxɪni   71  
34 to cry mɛ-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead i-mamæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream na-ᵐboᵐbʷor   10  
40 to drink nɛ-mʉn   1, 49  
37 to eat no-kan   1  
95 to fall word info wɔ-ⁿdʳɪm   42  
22 to fear nɪ-mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly wo-mɪəx   27  
86 to grow word info      
44 to hear ta-logni   1, 73  
171 to hide word info      
72 to hit word info -tamusi   88  
89 to hold word info -təŋao   93  
69 to hunt word info tu-kakao   77  
74 to kill -tamɪs i-mamɛʧ   64, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh nɛ-mɪn   51  
49 to lie down word info -ⁿdʳɪvəfɪn      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info -tamtaŋʃi   59  
64 to say ko-ke   164  
77 to scratch word info -karazi   81  
46 to see xo-rʃi   14, 94  
67 to sew word info -sæⁿdʳi   62  
70 to shoot word info -fɛni   1  
51 to sit -sumbsump   40  
48 to sleep no-pʷaʧ   86  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
36 to spit no-pue   35, 86, 96?  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
88 to squeeze word info ᵐʙuʃeni   18, 71  
71 to stab, pierce -særi   14  
52 to stand -ruaŋ   72  
73 to steal -vɪnaɣɔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info wɔ-tʊmp   12  
9 to swim ᵑgə-ᵑgar   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbʊlni   86  
66 to tie up, fasten -paŋəsi   83  
8 to turn word info ᵑgo-poɣəni      
35 to vomit nɛ-lu   8  
5 to walk ko-væn   2  
83 to work word info -ᵑgas   9  
47 to yawn -seŋav      
32 tongue neluwa-ŋk   7, 42  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɳɔ-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nɛ-ne   2?  
185 we word info ⁿdʳato we pl incl    
185 we word info ⁿdʳatopar we pl excl    
185 we word info ⁿdaruje we dl incl    
185 we word info ⁿdʳatopʷar we dual excl    
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
188 what? word info      
170 when? word info ɛmɛrie   56  
181 where? word info hambi   3, 59  
148 white -ᴩɔᴩʊx   104  
189 who? word info asi (ai)   1  
159 wide      
58 wife paraxaivor sɛ-n   64, 100  
136 wind -ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
100 wing na-vin   1  
55 woman/female tiraxaivur      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm)      
169 year ⁿdʳam   30  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
186 you xamto you pl 1, 32  
186 you xamiru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: