https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Farun) 162-91

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
114 leaf      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
174 in, inside      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
2 left ti-mair   1, 59  
3 right ti-ɣavuʰ   57  
4 leg/foot na-le-ŋk   37  
5 to walk na-van   2  
6 road/path nɪ-sal   1  
7 to come na-mai   1  
8 to turn word info ko-vʃani   131  
9 to swim na-ŋar   5  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
12 skin na-ɣulɣul   1  
13 back word info nɪ-maⁿdrɪ-ŋk   35  
14 belly na-ᵐbaɣabu-ŋk   66  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   58  
16 intestines ni-ʧɪnɛ-n (naɣanao)   1  
17 liver na-maᵐbʷɪ-n   7  
18 breast næ-ʃuʃu-n   1  
19 shoulder ᵐbarovʃu-ŋk   71, 65  
22 to fear na-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
24 head nə-ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
25 neck nə-ɣɛnwu-n      
26 hair word info næ-misəβul   31, 32  
27 nose na-ᵑgunʃu-n   1, 58, 55  
28 to breathe a-pərvɪn laŋ   77, 78  
29 to sniff, smell na-ᵐβʊ-n   42  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
32 tongue melɪnwu-n   7, 42  
33 to laugh ɳa-mɪn   51  
34 to cry ɳa-raŋ   1  
35 to vomit ɳa-lu   8  
36 to spit ɳa-purai   35, 86, 96  
37 to eat ɳa-kan   1  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪʧ   57, 64  
40 to drink ɳa-mun   1, 49  
43 ear ⁿdʳɛliŋə-n   1, 40  
44 to hear ᵑga-toni   1  
45 eye na-mər-n   1  
46 to see ᵑga-lši   14, 94  
47 to yawn ɳa-malʊl   19, 34  
48 to sleep ɳa-pʷaʧ   86  
50 to dream na-ᵐburi   10  
51 to sit a-somp   40  
52 to stand ᵑga-tɪlaŋ   56  
54 man/male nɛ-rɛn   76  
55 woman/female næ-pɪnevʊr   103  
56 child na-gare   74  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-ŋk   5, 89  
59 mother næna-(sa-ŋk)   1, 83  
60 father tata-sa-ŋk   19  
61 house na-likanim   1, 74  
62 thatch/roof roiar   1, 61  
63 name na-ɣʧɪ-n   1, 35  
64 to say ᵑga-kali   105  
65 rope na-ɣao   25  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəʰi   83  
69 to hunt word info -gao   77  
70 to shoot word info ka-vini   1  
71 to stab, pierce ᵑga-ruri   14  
72 to hit word info -ⁿtamuʃi   88  
73 to steal ᵑga-bɪnaɣi   1, 58  
74 to kill -ⁿtamuʃi ᵑga-mæʧ   64, 2  
75 to die, be dead ᵑga-mæʧ   1  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
77 to scratch word info ᵑga-ᵑgarasi   81  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧavi   40  
79 stick/wood na-xai   1  
80 to split word info -ʧaporai   4, 6  
81 sharp -ʧavʷi   77  
82 dull, blunt ᵑga-ᵐʙut   15  
83 to work word info ᵑgas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
87 to swell word info ᵑga-tumʙ   12  
88 to squeeze word info ᵑga-sisi   45?  
89 to hold word info ᵑga-tiŋau   93  
90 to dig ᵑga-ʧiri      
91 to buy ᵑga-vuli   1  
94 to throw word info ᵑga-ᵐbuləɣani   86  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdəm   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
99 feather næ-vulu-n   1  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
101 to fly ᵑga-sɪvox   96  
102 rat aʃu   3  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
105 tail næ-ᵐbɪʧʊ-n   76  
106 snake nɪ-mʷar   12  
107 worm (earthworm) buᵐbəɣao   89  
108 louse word info na-ɣor   1  
109 mosquito n-nam   1  
110 spider naŋau   8, 79  
111 fish na-jix   1  
112 rotten word info ᵑga-moⁿdʳ   93, 94  
113 branch word info ᵐbʷaʧəɣɛr   30, 1  
115 root na-haru-n   2, 41  
116 flower næ-pušun   3, 57  
117 fruit nɪ-fʷaɣər   1, 26  
119 earth/soil nɛ-ran   1  
120 stone nɪ-bar   1  
121 sand næ-ᵐbɪŋan   1, 79  
122 water word info no-xoi   2  
124 sea nɪ-ras   1  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
128 sky mælʊŋk   1, 63  
129 moon na-ɣəᵐbaʧɪ   6  
130 star nɪ-mʷaʧi   13  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
133 rain na-uʃ   1  
134 thunder na-horve      
135 lightning nɪ-kaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info ᵑga-ᵐbʷɪlᵐbʷɪl      
139 cold word info ɳa-mɛləɣas   51  
140 dry word info ɳa-mɪmɛs      
141 wet ɳa-mʊʧmʊʧ   49  
142 heavy ɳa-mɛɸ   33  
143 fire nɪ--xamp   19  
144 to burn word info ɳa-paŋ   39, 91  
145 smoke word info ɳa-ᵐbʷas   2, 75  
147 black ɳa-mɛrmɛr      
148 white ɳa-pʊx   104  
149 red ɳa-paŋpaŋ   91  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
151 green a-kɪʧɪn   8  
152 small aɳa-ᵐbɪsal      
153 big a-læmp   10  
160 painful, sick ɣa-mɪsax   1  
161 shy, ashamed -mɪɣax      
162 old word info nɪ-ɣevur      
163 new ᵑga-buwu   1  
164 good ᵑga-bu      
165 bad, evil ᵑga-samʙ   41  
166 correct, true ᵑga-lamlam      
167 night nɪ-mæloŋk      
168 day orumɪtas   58  
169 year na-sɪɣao   29  
171 to hide word info ɳa-suani   37  
172 to climb word info ɳa-saχ   2  
175 above amɛx   63  
176 below bavuɣər      
177 this ɳaisao      
178 that (aiɣorvan)isao      
179 near pɛʧaŋk   94  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
181 where? word info ambi   3, 59  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
183 thou ɣajiŋk   1, 17  
184 he/she aŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdaripʷal we pl incl    
185 we word info mæⁿdʳi we pl excl    
185 we word info ⁿdararu we dl incl    
185 we word info mæruni we dual excl    
186 you mʊⁿdʳi you pl 1, 13  
187 they ari they 1, 70  
187 they araru they dual x  
188 what? word info nisivai   1  
189 who? word info asi   1  
194 how? word info i-kɪnaᵐban   28  
195 no, not ᵑga-mar      
196 to count ᵑga-pe   70  
197 One word info ɳa-ʧɪkai   42  
198 Two word info ɳa-ru   1  
199 Three word info ɳa-rl   1  
200 Four word info ɳa-vaʧ   1, 65  
201 Five word info ɳa-lɪm   1  
202 Six word info lɪmɪru--ʧkai   29  
203 Seven word info lɪmaɣau-ru   5, 2  
204 Eight word info lɪmaɣaa-rl   5, 7  
205 Nine word info ɣar-paʧ      
206 Ten word info a-sɪŋavʊr   5  
207 Twenty word info nɛɣenaɣo-ʧɪkai      
208 Fifty word info aɣenaɣa-lɪm      
209 One Hundred word info rɛnravoasɪŋavor   59  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: