https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Farun) 162-91

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
114 leaf      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
174 in, inside      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
25 neck nə-ɣɛnwu-n      
90 to dig ᵑga-ʧiri      
134 thunder na-horve      
137 to blow word info ᵑga-ᵐbʷɪlᵐbʷɪl      
140 dry word info ɳa-mɪmɛs      
147 black ɳa-mɛrmɛr      
152 small aɳa-ᵐbɪsal      
161 shy, ashamed -mɪɣax      
162 old word info nɪ-ɣevur      
164 good ᵑga-bu      
166 correct, true ᵑga-lamlam      
167 night nɪ-mæloŋk      
176 below bavuɣər      
177 this ɳaisao      
178 that (aiɣorvan)isao      
185 we word info ⁿdaripʷal we pl incl    
185 we word info mæⁿdʳi we pl excl    
185 we word info ⁿdararu we dl incl    
185 we word info mæruni we dual excl    
195 no, not ᵑga-mar      
205 Nine word info ɣar-paʧ      
207 Twenty word info nɛɣenaɣo-ʧɪkai      
208 Fifty word info aɣenaɣa-lɪm      
6 road/path nɪ-sal   1  
7 to come na-mai   1  
12 skin na-ɣulɣul   1  
16 intestines ni-ʧɪnɛ-n (naɣanao)   1  
18 breast næ-ʃuʃu-n   1  
22 to fear na-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳe   1  
34 to cry ɳa-raŋ   1  
37 to eat ɳa-kan   1  
44 to hear ᵑga-toni   1  
45 eye na-mər-n   1  
70 to shoot word info ka-vini   1  
75 to die, be dead ᵑga-mæʧ   1  
79 stick/wood na-xai   1  
91 to buy ᵑga-vuli   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
99 feather næ-vulu-n   1  
108 louse word info na-ɣor   1  
109 mosquito n-nam   1  
111 fish na-jix   1  
119 earth/soil nɛ-ran   1  
120 stone nɪ-bar   1  
124 sea nɪ-ras   1  
133 rain na-uʃ   1  
160 painful, sick ɣa-mɪsax   1  
163 new ᵑga-buwu   1  
188 what? word info nisivai   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info ɳa-ru   1  
199 Three word info ɳa-rl   1  
201 Five word info ɳa-lɪm   1  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
117 fruit nɪ-fʷaɣər   1, 26  
63 name na-ɣʧɪ-n   1, 35  
43 ear ⁿdʳɛliŋə-n   1, 40  
73 to steal ᵑga-bɪnaɣi   1, 58  
184 he/she aŋai   1, 6  
62 thatch/roof roiar   1, 61  
128 sky mælʊŋk   1, 63  
61 house na-likanim   1, 74  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
121 sand næ-ᵐbɪŋan   1, 79  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
186 you mʊⁿdʳi you pl 1, 13  
183 thou ɣajiŋk   1, 17  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
40 to drink ɳa-mun   1, 49  
27 nose na-ᵑgunʃu-n   1, 58, 55  
2 left ti-mair   1, 59  
200 Four word info ɳa-vaʧ   1, 65  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
187 they ari they 1, 70  
59 mother næna-(sa-ŋk)   1, 83  
50 to dream na-ᵐburi   10  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
153 big a-læmp   10  
55 woman/female næ-pɪnevʊr   103  
148 white ɳa-pʊx   104  
64 to say ᵑga-kali   105  
87 to swell word info ᵑga-tumʙ   12  
106 snake nɪ-mʷar   12  
130 star nɪ-mʷaʧi   13  
8 to turn word info ko-vʃani   131  
71 to stab, pierce ᵑga-ruri   14  
46 to see ᵑga-lši   14, 94  
82 dull, blunt ᵑga-ᵐʙut   15  
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
60 father tata-sa-ŋk   19  
143 fire nɪ--xamp   19  
47 to yawn ɳa-malʊl   19, 34  
5 to walk na-van   2  
122 water word info no-xoi   2  
172 to climb word info ɳa-saχ   2  
115 root na-haru-n   2, 41  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
145 smoke word info ɳa-ᵐbʷas   2, 75  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
65 rope na-ɣao   25  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
135 lightning nɪ-kaᵐbl   26, 70, 71  
194 how? word info i-kɪnaᵐban   28  
96 dog lipax   29  
169 year na-sɪɣao   29  
202 Six word info lɪmɪru--ʧkai   29  
102 rat aʃu   3  
116 flower næ-pušun   3, 57  
181 where? word info ambi   3, 59  
113 branch word info ᵐbʷaʧəɣɛr   30, 1  
26 hair word info næ-misəβul   31, 32  
142 heavy ɳa-mɛɸ   33  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
13 back word info nɪ-maⁿdrɪ-ŋk   35  
36 to spit ɳa-purai   35, 86, 96  
4 leg/foot na-le-ŋk   37  
171 to hide word info ɳa-suani   37  
144 to burn word info ɳa-paŋ   39, 91  
80 to split word info -ʧaporai   4, 6  
51 to sit a-somp   40  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧavi   40  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
165 bad, evil ᵑga-samʙ   41  
29 to sniff, smell na-ᵐβʊ-n   42  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdəm   42  
197 One word info ɳa-ʧɪkai   42  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
88 to squeeze word info ᵑga-sisi   45?  
141 wet ɳa-mʊʧmʊʧ   49  
9 to swim na-ŋar   5  
206 Ten word info a-sɪŋavʊr   5  
203 Seven word info lɪmaɣau-ru   5, 2  
204 Eight word info lɪmaɣaa-rl   5, 7  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-ŋk   5, 89  
33 to laugh ɳa-mɪn   51  
139 cold word info ɳa-mɛləɣas   51  
52 to stand ᵑga-tɪlaŋ   56  
3 right ti-ɣavuʰ   57  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪʧ   57, 64  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   58  
168 day orumɪtas   58  
209 One Hundred word info rɛnravoasɪŋavor   59  
129 moon na-ɣəᵐbaʧɪ   6  
84 to plant -lumʷi   62  
175 above amɛx   63  
74 to kill -ⁿtamuʃi ᵑga-mæʧ   64, 2  
14 belly na-ᵐbaɣabu-ŋk   66  
17 liver na-maᵐbʷɪ-n   7  
32 tongue melɪnwu-n   7, 42  
196 to count ᵑga-pe   70  
19 shoulder ᵐbarovʃu-ŋk   71, 65  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
56 child na-gare   74  
54 man/male nɛ-rɛn   76  
105 tail næ-ᵐbɪʧʊ-n   76  
69 to hunt word info -gao   77  
81 sharp -ʧavʷi   77  
28 to breathe a-pərvɪn laŋ   77, 78  
35 to vomit ɳa-lu   8  
151 green a-kɪʧɪn   8  
110 spider naŋau   8, 79  
77 to scratch word info ᵑga-ᵑgarasi   81  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəʰi   83  
48 to sleep ɳa-pʷaʧ   86  
94 to throw word info ᵑga-ᵐbuləɣani   86  
72 to hit word info -ⁿtamuʃi   88  
107 worm (earthworm) buᵐbəɣao   89  
24 head nə-ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
83 to work word info ᵑgas   9  
149 red ɳa-paŋpaŋ   91  
89 to hold word info ᵑga-tiŋau   93  
112 rotten word info ᵑga-moⁿdʳ   93, 94  
179 near pɛʧaŋk   94  
101 to fly ᵑga-sɪvox   96  
187 they araru they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: