https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Farun) 162-91

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
114 leaf      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
138 warm word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
174 in, inside      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
178 that (aiɣorvan)isao      
69 to hunt word info -gao   77  
84 to plant -lumʷi   62  
161 shy, ashamed -mɪɣax      
80 to split word info -ʧaporai   4, 6  
81 sharp -ʧavʷi   77  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəʰi   83  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪʧ   57, 64  
72 to hit word info -ⁿtamuʃi   88  
74 to kill -ⁿtamuʃi ᵑga-mæʧ   64, 2  
151 green a-kɪʧɪn   8  
153 big a-læmp   10  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
28 to breathe a-pərvɪn laŋ   77, 78  
51 to sit a-somp   40  
206 Ten word info a-sɪŋavʊr   5  
181 where? word info ambi   3, 59  
175 above amɛx   63  
187 they araru they dual x  
187 they ari they 1, 70  
189 who? word info asi   1  
184 he/she aŋai   1, 6  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
208 Fifty word info aɣenaɣa-lɪm      
152 small aɳa-ᵐbɪsal      
102 rat aʃu   3  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
176 below bavuɣər      
107 worm (earthworm) buᵐbəɣao   89  
194 how? word info i-kɪnaᵐban   28  
70 to shoot word info ka-vini   1  
8 to turn word info ko-vʃani   131  
136 wind laŋ   1, 77  
96 dog lipax   29  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
204 Eight word info lɪmaɣaa-rl   5, 7  
203 Seven word info lɪmaɣau-ru   5, 2  
202 Six word info lɪmɪru--ʧkai   29  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
32 tongue melɪnwu-n   7, 42  
128 sky mælʊŋk   1, 63  
185 we word info mæruni we dual excl    
185 we word info mæⁿdʳi we pl excl    
186 you mʊⁿdʳi you pl 1, 13  
109 mosquito n-nam   1  
56 child na-gare   74  
115 root na-haru-n   2, 41  
134 thunder na-horve      
111 fish na-jix   1  
4 leg/foot na-le-ŋk   37  
61 house na-likanim   1, 74  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
7 to come na-mai   1  
17 liver na-maᵐbʷɪ-n   7  
45 eye na-mər-n   1  
22 to fear na-mɪrax   1  
58 wife na-pɪnevʊr-sa-ŋk   5, 89  
169 year na-sɪɣao   29  
133 rain na-uʃ   1  
5 to walk na-van   2  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
79 stick/wood na-xai   1  
9 to swim na-ŋar   5  
65 rope na-ɣao   25  
108 louse word info na-ɣor   1  
12 skin na-ɣulɣul   1  
129 moon na-ɣəᵐbaʧɪ   6  
63 name na-ɣʧɪ-n   1, 35  
14 belly na-ᵐbaɣabu-ŋk   66  
50 to dream na-ᵐburi   10  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   58  
29 to sniff, smell na-ᵐβʊ-n   42  
27 nose na-ᵑgunʃu-n   1, 58, 55  
110 spider naŋau   8, 79  
16 intestines ni-ʧɪnɛ-n (naɣanao)   1  
188 what? word info nisivai   1  
122 water word info no-xoi   2  
26 hair word info næ-misəβul   31, 32  
116 flower næ-pušun   3, 57  
55 woman/female næ-pɪnevʊr   103  
99 feather næ-vulu-n   1  
18 breast næ-ʃuʃu-n   1  
121 sand næ-ᵐbɪŋan   1, 79  
105 tail næ-ᵐbɪʧʊ-n   76  
59 mother næna-(sa-ŋk)   1, 83  
25 neck nə-ɣɛnwu-n      
24 head nə-ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
119 earth/soil nɛ-ran   1  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
54 man/male nɛ-rɛn   76  
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
207 Twenty word info nɛɣenaɣo-ʧɪkai      
143 fire nɪ--xamp   19  
120 stone nɪ-bar   1  
117 fruit nɪ-fʷaɣər   1, 26  
135 lightning nɪ-kaᵐbl   26, 70, 71  
13 back word info nɪ-maⁿdrɪ-ŋk   35  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
167 night nɪ-mæloŋk      
97 bird nɪ-mæn   1  
106 snake nɪ-mʷar   12  
130 star nɪ-mʷaʧi   13  
124 sea nɪ-ras   1  
6 road/path nɪ-sal   1  
162 old word info nɪ-ɣevur      
168 day orumɪtas   58  
179 near pɛʧaŋk   94  
62 thatch/roof roiar   1, 61  
209 One Hundred word info rɛnravoasɪŋavor   59  
60 father tata-sa-ŋk   19  
2 left ti-mair   1, 59  
3 right ti-ɣavuʰ   57  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
160 painful, sick ɣa-mɪsax   1  
183 thou ɣajiŋk   1, 17  
205 Nine word info ɣar-paʧ      
37 to eat ɳa-kan   1  
35 to vomit ɳa-lu   8  
201 Five word info ɳa-lɪm   1  
47 to yawn ɳa-malʊl   19, 34  
40 to drink ɳa-mun   1, 49  
139 cold word info ɳa-mɛləɣas   51  
147 black ɳa-mɛrmɛr      
142 heavy ɳa-mɛɸ   33  
140 dry word info ɳa-mɪmɛs      
33 to laugh ɳa-mɪn   51  
141 wet ɳa-mʊʧmʊʧ   49  
144 to burn word info ɳa-paŋ   39, 91  
149 red ɳa-paŋpaŋ   91  
36 to spit ɳa-purai   35, 86, 96  
148 white ɳa-pʊx   104  
48 to sleep ɳa-pʷaʧ   86  
34 to cry ɳa-raŋ   1  
199 Three word info ɳa-rl   1  
198 Two word info ɳa-ru   1  
172 to climb word info ɳa-saχ   2  
171 to hide word info ɳa-suani   37  
200 Four word info ɳa-vaʧ   1, 65  
197 One word info ɳa-ʧɪkai   42  
145 smoke word info ɳa-ᵐbʷas   2, 75  
177 this ɳaisao      
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
19 shoulder ᵐbarovʃu-ŋk   71, 65  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
113 branch word info ᵐbʷaʧəɣɛr   30, 1  
164 good ᵑga-bu      
163 new ᵑga-buwu   1  
73 to steal ᵑga-bɪnaɣi   1, 58  
64 to say ᵑga-kali   105  
166 correct, true ᵑga-lamlam      
46 to see ᵑga-lši   14, 94  
195 no, not ᵑga-mar      
112 rotten word info ᵑga-moⁿdʳ   93, 94  
75 to die, be dead ᵑga-mæʧ   1  
196 to count ᵑga-pe   70  
71 to stab, pierce ᵑga-ruri   14  
165 bad, evil ᵑga-samʙ   41  
88 to squeeze word info ᵑga-sisi   45?  
101 to fly ᵑga-sɪvox   96  
89 to hold word info ᵑga-tiŋau   93  
44 to hear ᵑga-toni   1  
87 to swell word info ᵑga-tumʙ   12  
52 to stand ᵑga-tɪlaŋ   56  
91 to buy ᵑga-vuli   1  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧavi   40  
90 to dig ᵑga-ʧiri      
94 to throw word info ᵑga-ᵐbuləɣani   86  
137 to blow word info ᵑga-ᵐbʷɪlᵐbʷɪl      
82 dull, blunt ᵑga-ᵐʙut   15  
77 to scratch word info ᵑga-ᵑgarasi   81  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdəm   42  
83 to work word info ᵑgas   9  
185 we word info ⁿdararu we dl incl    
185 we word info ⁿdaripʷal we pl incl    
23 blood ⁿdʳe   1  
43 ear ⁿdʳɛliŋə-n   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: