https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mandri (Farun) 162-91

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above amɛx   63  
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info nɪ-maⁿdrɪ-ŋk   35  
165 bad, evil ᵑga-samʙ   41  
14 belly na-ᵐbaɣabu-ŋk   66  
176 below bavuɣər      
153 big a-læmp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black ɳa-mɛrmɛr      
23 blood ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐʙulᵐʙul   58  
113 branch word info ᵐbʷaʧəɣɛr   30, 1  
18 breast næ-ʃuʃu-n   1  
56 child na-gare   74  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
139 cold word info ɳa-mɛləɣas   51  
166 correct, true ᵑga-lamlam      
168 day orumɪtas   58  
10 dirty ʧaŋʧaŋk   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info ɳa-mɪmɛs      
82 dull, blunt ᵑga-ᵐʙut   15  
11 dust maʧiaɸ   1, 102  
43 ear ⁿdʳɛliŋə-n   1, 40  
119 earth/soil nɛ-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʳʊr   1, 67  
204 Eight word info lɪmaɣaa-rl   5, 7  
45 eye na-mər-n   1  
180 far aʧuⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata-sa-ŋk   19  
99 feather næ-vulu-n   1  
208 Fifty word info aɣenaɣa-lɪm      
143 fire nɪ--xamp   19  
111 fish na-jix   1  
201 Five word info ɳa-lɪm   1  
116 flower næ-pušun   3, 57  
132 fog      
200 Four word info ɳa-vaʧ   1, 65  
117 fruit nɪ-fʷaɣər   1, 26  
164 good ᵑga-bu      
118 grass      
151 green a-kɪʧɪn   8  
26 hair word info næ-misəβul   31, 32  
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
184 he/she aŋai   1, 6  
24 head nə-ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
142 heavy ɳa-mɛɸ   33  
61 house na-likanim   1, 74  
194 how? word info i-kɪnaᵐban   28  
57 husband nɛ-ren sa-ŋk   2, 64  
182 I aɣanau   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ni-ʧɪnɛ-n (naɣanao)   1  
126 lake      
114 leaf      
2 left ti-mair   1, 59  
4 leg/foot na-le-ŋk   37  
135 lightning nɪ-kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver na-maᵐbʷɪ-n   7  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣor   1  
54 man/male nɛ-rɛn   76  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
129 moon na-ɣəᵐbaʧɪ   6  
109 mosquito n-nam   1  
59 mother næna-(sa-ŋk)   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
63 name na-ɣʧɪ-n   1, 35  
158 narrow      
179 near pɛʧaŋk   94  
25 neck nə-ɣɛnwu-n      
68 needle      
163 new ᵑga-buwu   1  
167 night nɪ-mæloŋk      
205 Nine word info ɣar-paʧ      
195 no, not ᵑga-mar      
27 nose na-ᵑgunʃu-n   1, 58, 55  
162 old word info nɪ-ɣevur      
197 One word info ɳa-ʧɪkai   42  
209 One Hundred word info rɛnravoasɪŋavor   59  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ɣa-mɪsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-uʃ   1  
102 rat aʃu   3  
149 red ɳa-paŋpaŋ   91  
3 right ti-ɣavuʰ   57  
6 road/path nɪ-sal   1  
115 root na-haru-n   2, 41  
65 rope na-ɣao   25  
112 rotten word info ᵑga-moⁿdʳ   93, 94  
125 salt      
121 sand næ-ᵐbɪŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info lɪmaɣau-ru   5, 2  
81 sharp -ʧavʷi   77  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarovʃu-ŋk   71, 65  
161 shy, ashamed -mɪɣax      
202 Six word info lɪmɪru--ʧkai   29  
12 skin na-ɣulɣul   1  
128 sky mælʊŋk   1, 63  
152 small aɳa-ᵐbɪsal      
145 smoke word info ɳa-ᵐbʷas   2, 75  
106 snake nɪ-mʷar   12  
110 spider naŋau   8, 79  
130 star nɪ-mʷaʧi   13  
79 stick/wood na-xai   1  
120 stone nɪ-bar   1  
105 tail næ-ᵐbɪʧʊ-n   76  
206 Ten word info a-sɪŋavʊr   5  
178 that (aiɣorvan)isao      
62 thatch/roof roiar   1, 61  
187 they ari they 1, 70  
187 they araru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɳaisao      
183 thou ɣajiŋk   1, 17  
199 Three word info ɳa-rl   1  
134 thunder na-horve      
41 to bite      
137 to blow word info ᵑga-ᵐbʷɪlᵐbʷɪl      
28 to breathe a-pərvɪn laŋ   77, 78  
144 to burn word info ɳa-paŋ   39, 91  
91 to buy ᵑga-vuli   1  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪʧ   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info ɳa-saχ   2  
7 to come na-mai   1  
39 to cook word info      
196 to count ᵑga-pe   70  
34 to cry ɳa-raŋ   1  
78 to cut, hack word info ᵑga-ʧavi   40  
75 to die, be dead ᵑga-mæʧ   1  
90 to dig ᵑga-ʧiri      
50 to dream na-ᵐburi   10  
40 to drink ɳa-mun   1, 49  
37 to eat ɳa-kan   1  
95 to fall word info ᵑga-ⁿdəm   42  
22 to fear na-mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly ᵑga-sɪvox   96  
86 to grow word info      
44 to hear ᵑga-toni   1  
171 to hide word info ɳa-suani   37  
72 to hit word info -ⁿtamuʃi   88  
89 to hold word info ᵑga-tiŋau   93  
69 to hunt word info -gao   77  
74 to kill -ⁿtamuʃi ᵑga-mæʧ   64, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ɳa-mɪn   51  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive a-maur   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info      
64 to say ᵑga-kali   105  
77 to scratch word info ᵑga-ᵑgarasi   81  
46 to see ᵑga-lši   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info ka-vini   1  
51 to sit a-somp   40  
48 to sleep ɳa-pʷaʧ   86  
29 to sniff, smell na-ᵐβʊ-n   42  
36 to spit ɳa-purai   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧaporai   4, 6  
88 to squeeze word info ᵑga-sisi   45?  
71 to stab, pierce ᵑga-ruri   14  
52 to stand ᵑga-tɪlaŋ   56  
73 to steal ᵑga-bɪnaɣi   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info ᵑga-tumʙ   12  
9 to swim na-ŋar   5  
21 to think      
94 to throw word info ᵑga-ᵐbuləɣani   86  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋəʰi   83  
8 to turn word info ko-vʃani   131  
35 to vomit ɳa-lu   8  
5 to walk na-van   2  
83 to work word info ᵑgas   9  
47 to yawn ɳa-malʊl   19, 34  
32 tongue melɪnwu-n   7, 42  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
207 Twenty word info nɛɣenaɣo-ʧɪkai      
198 Two word info ɳa-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-xoi   2  
185 we word info ⁿdaripʷal we pl incl    
185 we word info mæⁿdʳi we pl excl    
185 we word info ⁿdararu we dl incl    
185 we word info mæruni we dual excl    
141 wet ɳa-mʊʧmʊʧ   49  
188 what? word info nisivai   1  
170 when? word info      
181 where? word info ambi   3, 59  
148 white ɳa-pʊx   104  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife na-pɪnevʊr-sa-ŋk   5, 89  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
55 woman/female næ-pɪnevʊr   103  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) buᵐbəɣao   89  
169 year na-sɪɣao   29  
150 yellow a-lʉtlʉt   43  
186 you mʊⁿdʳi you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: