https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'axai (Malfaxal) 162-84

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪ-varə-m   16  
2 left ni-mʷir   1, 59  
3 right ᵐbarəŋin   30  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulɛ-m   33  
5 to walk ᵑga-loŋ   60  
6 road/path      
7 to come ᵑga-mi   1  
8 to turn word info ka-viɣɪs   31  
9 to swim ka-ŋar   5  
10 dirty no-morloʰ   43?  
11 dust      
12 skin      
13 back word info na-taɣo-m   12  
14 belly naᵐbaɣavu-m   66  
15 bone ni-ᵐbulᵐbul   52  
16 intestines na-aɣut   83  
17 liver na-mam(nəm)m)   7  
18 breast nɪ-susu-m   1  
19 shoulder na-ᵐbatɣavə-m   65, 87  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mataɣtax   1  
23 blood næ-ⁿdaʰ   1  
24 head na-ᵐbatu-m   9  
25 neck nu-ⁿdəlo-m   42  
26 hair word info no-ɣosvul   31, 33  
27 nose nɪ-ᵑginhu-m   1, 58  
28 to breathe -ᵑgarŋar   13  
29 to sniff, smell no-ᵐbo-n   42  
30 mouth no-ᵐboɣo-m   41  
31 tooth ni-livo-m   1, 35  
32 tongue na-malamɳi-n   30  
33 to laugh ᵑga-man   51  
34 to cry ᵑga-ten   1?  
35 to vomit ᵑga-lulu   8  
36 to spit ni-pure   35, 86, 96  
37 to eat ᵑga-kan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info ᵑga-saŋ   87  
40 to drink ᵑga-mʉn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear na-ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
44 to hear ᵑga-roŋ   1  
45 eye næ-mæta-m   1  
46 to see ᵑga-lɪs   14, 94  
47 to yawn -momolɪn   19, 34  
48 to sleep ᵑga-pas   86  
49 to lie down word info ᵑga-pas ⁿdeo   25, 62  
50 to dream nɪ-ᵐbʷare   10  
51 to sit ᵑga-sumb   40  
52 to stand ᵑga-tur   2, 69  
53 person/human being ni-liɳam      
54 man/male na-ᵐbaᵐbariŋin   117  
55 woman/female ni-vin aiwut   103  
56 child ni-uᵐbunon   81  
57 husband nu-mʷoɣaiwut   67  
58 wife nu-mʷovɪnaiwut   5, 89  
59 mother ᵑgiai   91  
60 father tata   19  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name na-aɣa-m   37  
64 to say ka-pe   13, 103  
65 rope ni-ɛɣeo   25  
66 to tie up, fasten ᵑga-ɣos   77  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info ᵑga-sal   30  
70 to shoot word info ᵑga-bini   1, 37  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info ka-orᵐʙun   94?  
73 to steal ka-vanaχ   1, 58  
74 to kill ka-orᵐʙun a-mas   88, 1, 2  
75 to die, be dead i-mas (ᵐʙun)   1  
76 to live, be alive i-meor   1, 76  
77 to scratch word info ᵑga-oiɣoi   75  
78 to cut, hack word info ᵑga-tiri   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info      
81 sharp na-kan   14  
82 dull, blunt i-mah   34  
83 to work word info ka-rax   46  
84 to plant ᵑga-kor   69  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info i-timb   12  
88 to squeeze word info ᵑga-ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info ᵑga-vorvor   34  
90 to dig ᵑga-ɣil   1  
91 to buy ᵑga-pul   1  
92 to open, uncover ᵑga-sɪsivan   24  
93 to pound, beat word info ᵑga-uras   60  
94 to throw word info ᵑga-kom   85  
95 to fall word info i-ᵐbah   97  
96 dog ni-kiliu   7, 77, 80  
97 bird na-man   1  
98 egg na-manlunto   83, 1?  
99 feather no-ᵐbonᵐbo-n   25  
100 wing nɛ-vɛm(na-n)   1  
101 to fly ivɛm   46  
102 rat na-ɣahup   3  
103 meat/flesh ni-vɪɣɔh   10  
104 fat/grease      
105 tail ni-ᵐʙusin   76  
106 snake na-mʷat   12  
107 worm (earthworm) nu-ⁿdulas   68, 64  
108 louse word info no-ɣot   1  
109 mosquito nɛ-teoɣas   38, 48  
110 spider nɪ-ŋɛŋeo   8, 79  
111 fish na-mahal   52  
112 rotten word info i-mom   51  
113 branch word info na-ᵐbal(næn)   31  
114 leaf ne-reun   1  
115 root na-ɣaran   2, 41  
116 flower na-tavhen   53, 57  
117 fruit na-vʷan   1, 26  
118 grass ni-mʷini   31  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-vat   1  
121 sand ni-ᵐbinon   1, 79  
122 water word info no-oi   2  
123 to flow      
124 sea na-tas   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest ni-ᵐʙunɣai   2, 87  
128 sky na-map   63  
129 moon ni-vul   1  
130 star na-mʷosoi   13  
131 cloud word info na-maliŋ   34  
132 fog      
133 rain nu-uh   1  
134 thunder ni-pil      
135 lightning nu-ŋulum      
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
137 to blow word info i-wup   62, 63  
138 warm word info      
139 cold word info na-malɣah   51  
140 dry word info i-mahamah      
141 wet i-ⁿdomⁿdom   121  
142 heavy i-ⁿdop   14  
143 fire na-ɣamb   19  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
145 smoke word info i-tuŋ   94  
146 ash      
147 black i-mɛtmɪt      
148 white i-mavus   1  
149 red i-paŋpaŋ   91  
150 yellow i-lʉtlʉt   43  
151 green i-ɣaɣasan   8  
152 small i-malaɣa      
152 small i -malarlah      
153 big i-ᵐboᵐbo   50  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick i-mɪhɛx   1  
161 shy, ashamed i-mamaɣan      
162 old word info i-pmarlam      
163 new i-veveo   1  
164 good i-lɛh   59  
165 bad, evil i-hat   1  
166 correct, true i-ᵐbarəŋin      
167 night      
168 day      
169 year nɛ-teo   1  
170 when? word info namatanial   61  
171 to hide word info ᵑga-tɪtehɛχ   61  
172 to climb word info katon--hax   2  
173 at      
174 in, inside lɛʊnmʉsʉn   1  
175 above livʷanmahap      
176 below salvʉn      
177 this ajiᵐbʷan      
178 that ᵐbʷajaŋ      
179 near masaŋsaŋ   90  
180 far sɛle   5  
181 where? word info ambɛʰ   3, 59  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
183 thou ajun   1, 17  
184 he/she ɣai   1, 29  
185 we word info ⁿdatʉl we pl incl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
186 you amʷil you pl 1, 13  
187 they      
188 what? word info narXai   1  
189 who? word info ajuŋ   57  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info ivare   30  
195 no, not      
196 to count ka-ᵐbuliŋ   1  
197 One word info i-tɛx   14, 4  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info raha-tɛx      
203 Seven word info ɣaha-ru      
204 Eight word info ɣaha-tʉl      
205 Nine word info ɣaha-vas   20  
206 Ten word info laŋvʊl   5, 8  
207 Twenty word info namaratin itɪx   35  
208 Fifty word info namaratin iru nooron ilaŋvul      
209 One Hundred word info namaritin ilim   57  
210 One Thousand word info namaritin ilaŋavul      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: