https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'axai (Malfaxal) 162-84

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above livʷanmahap      
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info na-taɣo-m   12  
165 bad, evil i-hat   1  
14 belly naᵐbaɣavu-m   66  
176 below salvʉn      
153 big i-ᵐboᵐbo   50  
97 bird na-man   1  
147 black i-mɛtmɪt      
23 blood næ-ⁿdaʰ   1  
15 bone ni-ᵐbulᵐbul   52  
113 branch word info na-ᵐbal(næn)   31  
18 breast nɪ-susu-m   1  
56 child ni-uᵐbunon   81  
131 cloud word info na-maliŋ   34  
139 cold word info na-malɣah   51  
166 correct, true i-ᵐbarəŋin      
168 day      
10 dirty no-morloʰ   43?  
96 dog ni-kiliu   7, 77, 80  
140 dry word info i-mahamah      
82 dull, blunt i-mah   34  
11 dust      
43 ear na-ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg na-manlunto   83, 1?  
204 Eight word info ɣaha-tʉl      
45 eye næ-mæta-m   1  
180 far sɛle   5  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather no-ᵐbonᵐbo-n   25  
208 Fifty word info namaratin iru nooron ilaŋvul      
143 fire na-ɣamb   19  
111 fish na-mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower na-tavhen   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit na-vʷan   1, 26  
164 good i-lɛh   59  
118 grass ni-mʷini   31  
151 green i-ɣaɣasan   8  
26 hair word info no-ɣosvul   31, 33  
1 hand nɪ-varə-m   16  
184 he/she ɣai   1, 29  
24 head na-ᵐbatu-m   9  
142 heavy i-ⁿdop   14  
61 house ni-um   1  
194 how? word info ivare   30  
57 husband nu-mʷoɣaiwut   67  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lɛʊnmʉsʉn   1  
16 intestines na-aɣut   83  
126 lake      
114 leaf ne-reun   1  
2 left ni-mʷir   1, 59  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulɛ-m   33  
135 lightning nu-ŋulum      
17 liver na-mam(nəm)m)   7  
155 long word info      
108 louse word info no-ɣot   1  
54 man/male na-ᵐbaᵐbariŋin   117  
103 meat/flesh ni-vɪɣɔh   10  
129 moon ni-vul   1  
109 mosquito nɛ-teoɣas   38, 48  
59 mother ᵑgiai   91  
30 mouth no-ᵐboɣo-m   41  
63 name na-aɣa-m   37  
158 narrow      
179 near masaŋsaŋ   90  
25 neck nu-ⁿdəlo-m   42  
68 needle      
163 new i-veveo   1  
167 night      
205 Nine word info ɣaha-vas   20  
195 no, not      
27 nose nɪ-ᵑginhu-m   1, 58  
162 old word info i-pmarlam      
197 One word info i-tɛx   14, 4  
209 One Hundred word info namaritin ilim   57  
210 One Thousand word info namaritin ilaŋavul      
190 other      
160 painful, sick i-mɪhɛx   1  
53 person/human being ni-liɳam      
133 rain nu-uh   1  
102 rat na-ɣahup   3  
149 red i-paŋpaŋ   91  
3 right ᵐbarəŋin   30  
6 road/path      
115 root na-ɣaran   2, 41  
65 rope ni-ɛɣeo   25  
112 rotten word info i-mom   51  
125 salt      
121 sand ni-ᵐbinon   1, 79  
124 sea na-tas   1  
203 Seven word info ɣaha-ru      
81 sharp na-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder na-ᵐbatɣavə-m   65, 87  
161 shy, ashamed i-mamaɣan      
202 Six word info raha-tɛx      
12 skin      
128 sky na-map   63  
152 small i-malaɣa      
152 small i -malarlah      
145 smoke word info i-tuŋ   94  
106 snake na-mʷat   12  
110 spider nɪ-ŋɛŋeo   8, 79  
130 star na-mʷosoi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone na-vat   1  
105 tail ni-ᵐʙusin   76  
206 Ten word info laŋvʊl   5, 8  
178 that ᵐbʷajaŋ      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ajiᵐbʷan      
183 thou ajun   1, 17  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder ni-pil      
41 to bite      
137 to blow word info i-wup   62, 63  
28 to breathe -ᵑgarŋar   13  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy ᵑga-pul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info katon--hax   2  
7 to come ᵑga-mi   1  
39 to cook word info ᵑga-saŋ   87  
196 to count ka-ᵐbuliŋ   1  
34 to cry ᵑga-ten   1?  
78 to cut, hack word info ᵑga-tiri   1  
75 to die, be dead i-mas (ᵐʙun)   1  
90 to dig ᵑga-ɣil   1  
50 to dream nɪ-ᵐbʷare   10  
40 to drink ᵑga-mʉn   1, 49  
37 to eat ᵑga-kan   1  
95 to fall word info i-ᵐbah   97  
22 to fear -mataɣtax   1  
123 to flow      
101 to fly ivɛm   46  
86 to grow word info      
44 to hear ᵑga-roŋ   1  
171 to hide word info ᵑga-tɪtehɛχ   61  
72 to hit word info ka-orᵐʙun   94?  
89 to hold word info ᵑga-vorvor   34  
69 to hunt word info ᵑga-sal   30  
74 to kill ka-orᵐʙun a-mas   88, 1, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ᵑga-man   51  
49 to lie down word info ᵑga-pas ⁿdeo   25, 62  
76 to live, be alive i-meor   1, 76  
92 to open, uncover ᵑga-sɪsivan   24  
84 to plant ᵑga-kor   69  
93 to pound, beat word info ᵑga-uras   60  
64 to say ka-pe   13, 103  
77 to scratch word info ᵑga-oiɣoi   75  
46 to see ᵑga-lɪs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info ᵑga-bini   1, 37  
51 to sit ᵑga-sumb   40  
48 to sleep ᵑga-pas   86  
29 to sniff, smell no-ᵐbo-n   42  
36 to spit ni-pure   35, 86, 96  
80 to split word info      
88 to squeeze word info ᵑga-ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce      
52 to stand ᵑga-tur   2, 69  
73 to steal ka-vanaχ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info i-timb   12  
9 to swim ka-ŋar   5  
21 to think      
94 to throw word info ᵑga-kom   85  
66 to tie up, fasten ᵑga-ɣos   77  
8 to turn word info ka-viɣɪs   31  
35 to vomit ᵑga-lulu   8  
5 to walk ᵑga-loŋ   60  
83 to work word info ka-rax   46  
47 to yawn -momolɪn   19, 34  
32 tongue na-malamɳi-n   30  
31 tooth ni-livo-m   1, 35  
207 Twenty word info namaratin itɪx   35  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-oi   2  
185 we word info ⁿdatʉl we pl incl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
141 wet i-ⁿdomⁿdom   121  
188 what? word info narXai   1  
170 when? word info namatanial   61  
181 where? word info ambɛʰ   3, 59  
148 white i-mavus   1  
189 who? word info ajuŋ   57  
159 wide      
58 wife nu-mʷovɪnaiwut   5, 89  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
100 wing nɛ-vɛm(na-n)   1  
55 woman/female ni-vin aiwut   103  
127 woods/forest ni-ᵐʙunɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) nu-ⁿdulas   68, 64  
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow i-lʉtlʉt   43  
186 you amʷil you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: