https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-93

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
26 hair word info      
29 to sniff, smell      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
44 to hear      
49 to lie down word info      
52 to stand      
53 person/human being      
64 to say      
67 to sew word info      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand na-vɪra-m   16  
2 left timair   1, 59  
3 right tɛɣavoi   57  
4 leg/foot na-ᵐbulu-m   33  
5 to walk -valval   10  
6 road/path sal   1  
7 to come ha-mã   1  
8 to turn word info ko-vsax   131?  
9 to swim -ᵐbar      
10 dirty -mɛrmɛr   2  
11 dust ni-av   1  
12 skin na-ɣolᵐbɪ-n   1, 71  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
14 belly nɛ-ᵐbaɣavə-n   66  
15 bone ᵐbunᵐbul   58  
16 intestines ʧɪ-n   1  
18 breast næ-sus   1  
19 shoulder ᵐbarvoso-m   71, 65  
22 to fear -mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳai   1  
24 head ᵐbarə-m   9  
25 neck halua-m   102  
27 nose na-ᵑgorsu-m   1, 58, 55  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
30 mouth na-ᵐburoŋo-m   41, 95  
31 tooth na-luvʷo-m   1, 35  
32 tongue malua-m   7, 42  
33 to laugh -mɪn   51  
34 to cry -raŋ   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -prai   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
40 to drink -mʉn   1, 49  
43 ear ⁿdʳaliŋa-m   1, 40  
43 ear ⁿdɛliŋa-m   1, 40  
45 eye na-mɛra-m   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -malʊl   19, 34  
48 to sleep -paʧ   86  
50 to dream naᵐboroi   10  
51 to sit i-sumbsumb   40  
54 man/male na-marar   73  
55 woman/female na-plevʊr   103  
56 child na-harai   74  
57 husband na-mar nia-ŋk   68  
58 wife na-plevʊr   5, 89  
59 mother næna nia-ŋk   1, 83  
60 father tata nia-ŋk   19  
61 house ni-kalim   1, 74  
62 thatch/roof rear   1, 61  
63 name na-ɣsɪ-n   1, 35  
65 rope na-ɣau   25  
66 to tie up, fasten -pɪs   32  
69 to hunt word info -kao   77  
70 to shoot word info -pn   1  
71 to stab, pierce -sar   14  
72 to hit word info -tamʊs   88  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
73 to steal fɪnax   1, 58  
74 to kill -tamus ɪᵐʙn   64, 1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -ʧuʧul   89  
78 to cut, hack word info -ʧav   40  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info -ʧaporpor   4, 6  
81 sharp -makan   14  
83 to work word info -ᵑgas   9  
84 to plant -lum   62  
87 to swell word info -tʊᵐʙ   12  
88 to squeeze word info -ᴩus   18, 71  
89 to hold word info -təŋao   93  
90 to dig -ɣəl   1  
91 to buy -vul   1  
92 to open, uncover -ʧɪŋav   40  
93 to pound, beat word info -tamɪs   59  
94 to throw word info ᵐbəlɪn   86  
95 to fall word info -ⁿdʳm   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
99 feather na-vulun (mæn)   1  
100 wing na-ɣaᵐbɪn   1, 12  
101 to fly -suvɔx   96  
102 rat xasu   3  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
105 tail na-ᵐbuʧɪ-n   76  
106 snake nɪ-mar   12  
107 worm (earthworm) ᵐbɪᵐbəɣao   89  
108 louse word info na-or   1  
109 mosquito n-nam   1  
110 spider na-ᵑgao   6  
111 fish na-jɪx   1  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info paʧɪn   30  
114 leaf raun   1  
115 root ᵑgat͡sɪn   64  
117 fruit nɪ-fan   1, 26  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
119 earth/soil na-ran   1  
120 stone far   1  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
122 water word info na-i   2  
124 sea nɛ-ras   1  
126 lake næ-nʊᵐʙ      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
129 moon na-ɣaᵐbaʧi   6  
130 star maʧoi   13  
131 cloud word info mæloŋk   34  
133 rain na-us   1  
134 thunder na-orve      
135 lightning xaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -uvuv   4  
139 cold word info -mælɣas   51  
140 dry word info i-mɪs      
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
142 heavy i-mæf   33  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
145 smoke word info -tuŋk   94  
146 ash maʧiav   1, 76  
147 black -mɛrmɛr   1  
148 white -mævʊʧ   1  
149 red -pãpã   91  
150 yellow -lutlut   43  
151 green -xaʧɪn   8  
152 small -marɪt͡s      
153 big i-lamp   10  
160 painful, sick -mɪsax   1  
161 shy, ashamed -mɪməɣan      
162 old word info haivʊr      
163 new -fuvhu   1  
164 good i-voi   108  
165 bad, evil -samp   41  
166 correct, true -lɪməlom      
167 night limaloŋk      
168 day orɪntas   58  
169 year nasɪɣao   29  
170 when? word info savnaᵐboŋ   85  
171 to hide word info -suax   51  
172 to climb word info -sax   2  
174 in, inside -naᵐbulon      
175 above -nɪmal   10  
176 below pavʊn      
177 this haiɪŋan      
178 that haisao      
179 near -pərʧaŋk   94  
180 far -t͡sapoi      
181 where? word info haniᵐbe   3, 59  
182 I naŋk   1, 21, 22  
183 thou ajuŋk   1, 17  
184 he/she aɣai   1, 29  
188 what? word info saŋɛn      
189 who? word info asi   1  
194 how? word info kurukunamp      
196 to count -pɪpəx   71  
197 One word info -t͡skɪtu   42  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-rl   1  
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info ilɪməru-t͡skai   29  
203 Seven word info ilɪmra-ru   5, 2  
204 Eight word info ilɪmra-rl   5, 7  
205 Nine word info ilɪmrar-pat͡s      
206 Ten word info saŋavur   5  
187 they araŋ they    
187 they amur they dual x  
185 we word info andartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
186 you amurtu you dual x  
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: