https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-93

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
26 hair word info      
29 to sniff, smell      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
44 to hear      
49 to lie down word info      
52 to stand      
53 person/human being      
64 to say      
67 to sew word info      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
9 to swim -ᵐbar      
126 lake næ-nʊᵐʙ      
134 thunder na-orve      
140 dry word info i-mɪs      
152 small -marɪt͡s      
161 shy, ashamed -mɪməɣan      
162 old word info haivʊr      
166 correct, true -lɪməlom      
167 night limaloŋk      
174 in, inside -naᵐbulon      
176 below pavʊn      
177 this haiɪŋan      
178 that haisao      
180 far -t͡sapoi      
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info andartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
187 they araŋ they    
188 what? word info saŋɛn      
194 how? word info kurukunamp      
205 Nine word info ilɪmrar-pat͡s      
6 road/path sal   1  
7 to come ha-mã   1  
11 dust ni-av   1  
16 intestines ʧɪ-n   1  
18 breast næ-sus   1  
22 to fear -mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳai   1  
34 to cry -raŋ   1  
37 to eat -kan   1  
45 eye na-mɛra-m   1  
70 to shoot word info -pn   1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
79 stick/wood na-ɣai   1  
90 to dig -ɣəl   1  
91 to buy -vul   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
99 feather na-vulun (mæn)   1  
108 louse word info na-or   1  
109 mosquito n-nam   1  
111 fish na-jɪx   1  
114 leaf raun   1  
119 earth/soil na-ran   1  
120 stone far   1  
124 sea nɛ-ras   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛrmɛr   1  
148 white -mævʊʧ   1  
160 painful, sick -mɪsax   1  
163 new -fuvhu   1  
189 who? word info asi   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-rl   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
100 wing na-ɣaᵐbɪn   1, 12  
117 fruit nɪ-fan   1, 26  
184 he/she aɣai   1, 29  
63 name na-ɣsɪ-n   1, 35  
43 ear ⁿdʳaliŋa-m   1, 40  
43 ear ⁿdɛliŋa-m   1, 40  
62 thatch/roof rear   1, 61  
12 skin na-ɣolᵐbɪ-n   1, 71  
61 house ni-kalim   1, 74  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
183 thou ajuŋk   1, 17  
182 I naŋk   1, 21, 22  
31 tooth na-luvʷo-m   1, 35  
40 to drink -mʉn   1, 49  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
73 to steal fɪnax   1, 58  
27 nose na-ᵑgorsu-m   1, 58, 55  
2 left timair   1, 59  
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
146 ash maʧiav   1, 76  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
59 mother næna nia-ŋk   1, 83  
5 to walk -valval   10  
50 to dream naᵐboroi   10  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
153 big i-lamp   10  
175 above -nɪmal   10  
25 neck halua-m   102  
55 woman/female na-plevʊr   103  
164 good i-voi   108  
87 to swell word info -tʊᵐʙ   12  
106 snake nɪ-mar   12  
130 star maʧoi   13  
8 to turn word info ko-vsax   131?  
71 to stab, pierce -sar   14  
81 sharp -makan   14  
46 to see -lɪs   14, 94  
1 hand na-vɪra-m   16  
88 to squeeze word info -ᴩus   18, 71  
60 father tata nia-ŋk   19  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
47 to yawn -malʊl   19, 34  
10 dirty -mɛrmɛr   2  
122 water word info na-i   2  
172 to climb word info -sax   2  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
65 rope na-ɣau   25  
135 lightning xaᵐbl   26, 70, 71  
96 dog lipax   29  
169 year nasɪɣao   29  
202 Six word info ilɪməru-t͡skai   29  
102 rat xasu   3  
181 where? word info haniᵐbe   3, 59  
113 branch word info paʧɪn   30  
66 to tie up, fasten -pɪs   32  
4 leg/foot na-ᵐbulu-m   33  
142 heavy i-mæf   33  
131 cloud word info mæloŋk   34  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
36 to spit -prai   35, 86, 96  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
137 to blow word info -uvuv   4  
80 to split word info -ʧaporpor   4, 6  
51 to sit i-sumbsumb   40  
78 to cut, hack word info -ʧav   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋav   40  
165 bad, evil -samp   41  
30 mouth na-ᵐburoŋo-m   41, 95  
95 to fall word info -ⁿdʳm   42  
197 One word info -t͡skɪtu   42  
150 yellow -lutlut   43  
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
206 Ten word info saŋavur   5  
203 Seven word info ilɪmra-ru   5, 2  
204 Eight word info ilɪmra-rl   5, 7  
58 wife na-plevʊr   5, 89  
33 to laugh -mɪn   51  
112 rotten word info -mom   51  
139 cold word info -mælɣas   51  
171 to hide word info -suax   51  
3 right tɛɣavoi   57  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
15 bone ᵐbunᵐbul   58  
168 day orɪntas   58  
93 to pound, beat word info -tamɪs   59  
110 spider na-ᵑgao   6  
129 moon na-ɣaᵐbaʧi   6  
84 to plant -lum   62  
115 root ᵑgat͡sɪn   64  
74 to kill -tamus ɪᵐʙn   64, 1  
14 belly nɛ-ᵐbaɣavə-n   66  
57 husband na-mar nia-ŋk   68  
32 tongue malua-m   7, 42  
196 to count -pɪpəx   71  
19 shoulder ᵐbarvoso-m   71, 65  
54 man/male na-marar   73  
56 child na-harai   74  
105 tail na-ᵐbuʧɪ-n   76  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
69 to hunt word info -kao   77  
35 to vomit -lu   8  
151 green -xaʧɪn   8  
170 when? word info savnaᵐboŋ   85  
48 to sleep -paʧ   86  
94 to throw word info ᵐbəlɪn   86  
72 to hit word info -tamʊs   88  
77 to scratch word info -ʧuʧul   89  
107 worm (earthworm) ᵐbɪᵐbəɣao   89  
24 head ᵐbarə-m   9  
83 to work word info -ᵑgas   9  
149 red -pãpã   91  
89 to hold word info -təŋao   93  
145 smoke word info -tuŋk   94  
179 near -pərʧaŋk   94  
101 to fly -suvɔx   96  
186 you amurtu you dual x  
187 they amur they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: