https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-93

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
26 hair word info      
29 to sniff, smell      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
44 to hear      
49 to lie down word info      
52 to stand      
53 person/human being      
64 to say      
67 to sew word info      
68 needle      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
73 to steal fɪnax   1, 58  
43 ear ⁿdɛliŋa-m   1, 40  
163 new -fuvhu   1  
37 to eat -kan   1  
69 to hunt word info -kao   77  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
35 to vomit -lu   8  
84 to plant -lum   62  
150 yellow -lutlut   43  
166 correct, true -lɪməlom      
46 to see -lɪs   14, 94  
81 sharp -makan   14  
47 to yawn -malʊl   19, 34  
152 small -marɪt͡s      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
112 rotten word info -mom   51  
139 cold word info -mælɣas   51  
148 white -mævʊʧ   1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
10 dirty -mɛrmɛr   2  
147 black -mɛrmɛr   1  
161 shy, ashamed -mɪməɣan      
33 to laugh -mɪn   51  
22 to fear -mɪrax   1  
160 painful, sick -mɪsax   1  
40 to drink -mʉn   1, 49  
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
174 in, inside -naᵐbulon      
175 above -nɪmal   10  
48 to sleep -paʧ   86  
70 to shoot word info -pn   1  
36 to spit -prai   35, 86, 96  
149 red -pãpã   91  
179 near -pərʧaŋk   94  
196 to count -pɪpəx   71  
66 to tie up, fasten -pɪs   32  
34 to cry -raŋ   1  
165 bad, evil -samp   41  
71 to stab, pierce -sar   14  
172 to climb word info -sax   2  
171 to hide word info -suax   51  
101 to fly -suvɔx   96  
74 to kill -tamus ɪᵐʙn   64, 1  
93 to pound, beat word info -tamɪs   59  
72 to hit word info -tamʊs   88  
145 smoke word info -tuŋk   94  
89 to hold word info -təŋao   93  
87 to swell word info -tʊᵐʙ   12  
180 far -t͡sapoi      
197 One word info -t͡skɪtu   42  
137 to blow word info -uvuv   4  
5 to walk -valval   10  
91 to buy -vul   1  
73 to steal -vɪnax   1, 58  
151 green -xaʧɪn   8  
90 to dig -ɣəl   1  
80 to split word info -ʧaporpor   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧav   40  
77 to scratch word info -ʧuʧul   89  
92 to open, uncover -ʧɪŋav   40  
88 to squeeze word info -ᴩus   18, 71  
9 to swim -ᵐbar      
83 to work word info -ᵑgas   9  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
95 to fall word info -ⁿdʳm   42  
183 thou ajuŋk   1, 17  
185 we word info amartu we dual excl    
187 they amur they dual x  
186 you amurtu you dual x  
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info andartu we dl incl    
187 they araŋ they    
189 who? word info asi   1  
184 he/she aɣai   1, 29  
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
120 stone far   1  
7 to come ha-mã   1  
178 that haisao      
162 old word info haivʊr      
177 this haiɪŋan      
25 neck halua-m   102  
181 where? word info haniᵐbe   3, 59  
153 big i-lamp   10  
201 Five word info i-lɪm   1  
142 heavy i-mæf   33  
140 dry word info i-mɪs      
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
199 Three word info i-rl   1  
198 Two word info i-ru   1  
51 to sit i-sumbsumb   40  
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
164 good i-voi   108  
204 Eight word info ilɪmra-rl   5, 7  
203 Seven word info ilɪmra-ru   5, 2  
205 Nine word info ilɪmrar-pat͡s      
202 Six word info ilɪməru-t͡skai   29  
8 to turn word info ko-vsax   131?  
194 how? word info kurukunamp      
136 wind laŋ   1, 77  
167 night limaloŋk      
96 dog lipax   29  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
32 tongue malua-m   7, 42  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
146 ash maʧiav   1, 76  
130 star maʧoi   13  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
131 cloud word info mæloŋk   34  
109 mosquito n-nam   1  
56 child na-harai   74  
122 water word info na-i   2  
111 fish na-jɪx   1  
31 tooth na-luvʷo-m   1, 35  
57 husband na-mar nia-ŋk   68  
54 man/male na-marar   73  
45 eye na-mɛra-m   1  
108 louse word info na-or   1  
134 thunder na-orve      
55 woman/female na-plevʊr   103  
58 wife na-plevʊr   5, 89  
119 earth/soil na-ran   1  
133 rain na-us   1  
99 feather na-vulun (mæn)   1  
1 hand na-vɪra-m   16  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
79 stick/wood na-ɣai   1  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
65 rope na-ɣau   25  
129 moon na-ɣaᵐbaʧi   6  
100 wing na-ɣaᵐbɪn   1, 12  
12 skin na-ɣolᵐbɪ-n   1, 71  
63 name na-ɣsɪ-n   1, 35  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
4 leg/foot na-ᵐbulu-m   33  
30 mouth na-ᵐburoŋo-m   41, 95  
105 tail na-ᵐbuʧɪ-n   76  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
110 spider na-ᵑgao   6  
27 nose na-ᵑgorsu-m   1, 58, 55  
169 year nasɪɣao   29  
182 I naŋk   1, 21, 22  
50 to dream naᵐboroi   10  
11 dust ni-av   1  
61 house ni-kalim   1, 74  
126 lake næ-nʊᵐʙ      
18 breast næ-sus   1  
59 mother næna nia-ŋk   1, 83  
124 sea nɛ-ras   1  
14 belly nɛ-ᵐbaɣavə-n   66  
117 fruit nɪ-fan   1, 26  
106 snake nɪ-mar   12  
97 bird nɪ-mæn   1  
168 day orɪntas   58  
176 below pavʊn      
113 branch word info paʧɪn   30  
114 leaf raun   1  
62 thatch/roof rear   1, 61  
6 road/path sal   1  
170 when? word info savnaᵐboŋ   85  
206 Ten word info saŋavur   5  
188 what? word info saŋɛn      
60 father tata nia-ŋk   19  
2 left timair   1, 59  
3 right tɛɣavoi   57  
102 rat xasu   3  
135 lightning xaᵐbl   26, 70, 71  
16 intestines ʧɪ-n   1  
19 shoulder ᵐbarvoso-m   71, 65  
24 head ᵐbarə-m   9  
15 bone ᵐbunᵐbul   58  
94 to throw word info ᵐbəlɪn   86  
107 worm (earthworm) ᵐbɪᵐbəɣao   89  
115 root ᵑgat͡sɪn   64  
23 blood ⁿdʳai   1  
43 ear ⁿdʳaliŋa-m   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: