https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-93

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above -nɪmal   10  
191 all      
192 and      
146 ash maʧiav   1, 76  
173 at      
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
165 bad, evil -samp   41  
14 belly nɛ-ᵐbaɣavə-n   66  
176 below pavʊn      
153 big i-lamp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɛrmɛr   1  
23 blood ⁿdʳai   1  
15 bone ᵐbunᵐbul   58  
113 branch word info paʧɪn   30  
18 breast næ-sus   1  
56 child na-harai   74  
131 cloud word info mæloŋk   34  
139 cold word info -mælɣas   51  
166 correct, true -lɪməlom      
168 day orɪntas   58  
10 dirty -mɛrmɛr   2  
96 dog lipax   29  
140 dry word info i-mɪs      
82 dull, blunt      
11 dust ni-av   1  
43 ear ⁿdʳaliŋa-m   1, 40  
43 ear ⁿdɛliŋa-m   1, 40  
119 earth/soil na-ran   1  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
204 Eight word info ilɪmra-rl   5, 7  
45 eye na-mɛra-m   1  
180 far -t͡sapoi      
104 fat/grease      
60 father tata nia-ŋk   19  
99 feather na-vulun (mæn)   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣamᴩ   19  
111 fish na-jɪx   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
117 fruit nɪ-fan   1, 26  
164 good i-voi   108  
118 grass na-ᵐbolᵐbol   1, 81  
151 green -xaʧɪn   8  
26 hair word info      
1 hand na-vɪra-m   16  
184 he/she aɣai   1, 29  
24 head ᵐbarə-m   9  
142 heavy i-mæf   33  
61 house ni-kalim   1, 74  
194 how? word info kurukunamp      
57 husband na-mar nia-ŋk   68  
182 I naŋk   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside -naᵐbulon      
16 intestines ʧɪ-n   1  
126 lake næ-nʊᵐʙ      
114 leaf raun   1  
2 left timair   1, 59  
4 leg/foot na-ᵐbulu-m   33  
135 lightning xaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-or   1  
54 man/male na-marar   73  
103 meat/flesh na-vɪsox   10  
129 moon na-ɣaᵐbaʧi   6  
109 mosquito n-nam   1  
59 mother næna nia-ŋk   1, 83  
30 mouth na-ᵐburoŋo-m   41, 95  
63 name na-ɣsɪ-n   1, 35  
158 narrow      
179 near -pərʧaŋk   94  
25 neck halua-m   102  
68 needle      
163 new -fuvhu   1  
167 night limaloŋk      
205 Nine word info ilɪmrar-pat͡s      
195 no, not      
27 nose na-ᵑgorsu-m   1, 58, 55  
162 old word info haivʊr      
197 One word info -t͡skɪtu   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -mɪsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat xasu   3  
149 red -pãpã   91  
3 right tɛɣavoi   57  
6 road/path sal   1  
115 root ᵑgat͡sɪn   64  
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
124 sea nɛ-ras   1  
203 Seven word info ilɪmra-ru   5, 2  
81 sharp -makan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvoso-m   71, 65  
161 shy, ashamed -mɪməɣan      
202 Six word info ilɪməru-t͡skai   29  
12 skin na-ɣolᵐbɪ-n   1, 71  
128 sky      
152 small -marɪt͡s      
145 smoke word info -tuŋk   94  
106 snake nɪ-mar   12  
110 spider na-ᵑgao   6  
130 star maʧoi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone far   1  
105 tail na-ᵐbuʧɪ-n   76  
206 Ten word info saŋavur   5  
178 that haisao      
62 thatch/roof rear   1, 61  
187 they araŋ they    
187 they amur they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this haiɪŋan      
183 thou ajuŋk   1, 17  
199 Three word info i-rl   1  
134 thunder na-orve      
41 to bite      
137 to blow word info -uvuv   4  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy -vul   1  
38 to chew word info -ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come ha-mã   1  
39 to cook word info      
196 to count -pɪpəx   71  
34 to cry -raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧav   40  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
90 to dig -ɣəl   1  
50 to dream naᵐboroi   10  
40 to drink -mʉn   1, 49  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -ⁿdʳm   42  
22 to fear -mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly -suvɔx   96  
86 to grow word info      
44 to hear      
171 to hide word info -suax   51  
72 to hit word info -tamʊs   88  
89 to hold word info -təŋao   93  
69 to hunt word info -kao   77  
74 to kill -tamus ɪᵐʙn   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -mɪn   51  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -ʧɪŋav   40  
84 to plant -lum   62  
93 to pound, beat word info -tamɪs   59  
64 to say      
77 to scratch word info -ʧuʧul   89  
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -pn   1  
51 to sit i-sumbsumb   40  
48 to sleep -paʧ   86  
29 to sniff, smell      
36 to spit -prai   35, 86, 96  
80 to split word info -ʧaporpor   4, 6  
88 to squeeze word info -ᴩus   18, 71  
71 to stab, pierce -sar   14  
52 to stand      
73 to steal -vɪnax   1, 58  
73 to steal fɪnax   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tʊᵐʙ   12  
9 to swim -ᵐbar      
21 to think      
94 to throw word info ᵐbəlɪn   86  
66 to tie up, fasten -pɪs   32  
8 to turn word info ko-vsax   131?  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -valval   10  
83 to work word info -ᵑgas   9  
47 to yawn -malʊl   19, 34  
32 tongue malua-m   7, 42  
31 tooth na-luvʷo-m   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info na-i   2  
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info andartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
188 what? word info saŋɛn      
170 when? word info savnaᵐboŋ   85  
181 where? word info haniᵐbe   3, 59  
148 white -mævʊʧ   1  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife na-plevʊr   5, 89  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing na-ɣaᵐbɪn   1, 12  
55 woman/female na-plevʊr   103  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) ᵐbɪᵐbəɣao   89  
169 year nasɪɣao   29  
150 yellow -lutlut   43  
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
186 you amurtu you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: