https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Shiaf)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
14 belly      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
81 sharp      
85 to choose      
86 to grow word info      
101 to fly      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
55 woman/female ᵐbʷareaᵐbə      
114 leaf na-huru-n      
126 lake ᵐʙurdɛⁿdʳəŋə      
134 thunder xurve      
140 dry word info -mɪmɪz      
147 black -mɪrmɪr      
161 shy, ashamed mɪmxane      
162 old word info xaibur      
166 correct, true ᵑgɛnaxənaχə      
174 in, inside ᵐburxor      
176 below -pɪn      
177 this ɳaiɣa      
178 that ɳaija      
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
7 to come koᵐbʷina-mi   1  
16 intestines a-ʧɪnɪ-n   1  
18 breast a-susu-k   1  
22 to fear -mɪraχ   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
34 to cry nɪ-raŋ   1  
37 to eat no-kan   1  
45 eye mær-n   1  
62 thatch/roof liar   1  
75 to die, be dead a--mæʧ   1  
79 stick/wood nə-xai   1  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -bʊrvʊr   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nɪ-næm   1  
111 fish na-jɛx   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-værə   1  
124 sea nɪ-ras   1  
133 rain na-uz   1  
160 painful, sick mɪsaχə   1  
163 new vɛveo   1  
164 good -lovʷi   1  
198 Two word info wɔ-ru   1  
199 Three word info Mwɔ-rʊr   1  
201 Five word info ɳɔ-rm   1  
100 wing xaᵐbɪn (aven)   1, 12  
183 thou xajiŋk   1, 17, 26  
63 name na-ɣsɛm   1, 35  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
136 wind ᵐbʷareŋ   1, 55  
99 feather vɛʊrxorə   1, 63  
44 to hear -pəpæloŋ   1, 72  
61 house likanim   1, 74  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
12 skin ururə   1, 80  
11 dust mʷaʧiav   1, 102  
182 I axənao   1, 21, 22  
186 you ɣamðɔ you pl 1, 32?  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
40 to drink -mʉn   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
27 nose na-ɣonsu-ŋ   1, 58, 89  
2 left timʷair   1, 59  
184 he/she aŋai   1, 6  
200 Four word info ᵑgo-væʧ   1, 65  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
146 ash mʷaʧiaβ   1, 76  
59 mother nænæ sa-ŋk   1, 83  
50 to dream na-ᵐbuᵐboraɔ   10  
153 big o-lamʙə   10  
148 white -bʊbʊx   104  
195 no, not awa   104  
58 wife ᵐbʷariɛᵐbə sa-ŋk   106  
39 to cook word info -pænun   110  
46 to see ho-karʊv   118  
87 to swell word info ɳotʊᵐbr   12  
106 snake na-mʷər   12  
130 star na-mʷeso   13  
203 Seven word info mɛɣ-ru   13  
71 to stab, pierce -turi   14  
82 dull, blunt ɳo-ᵐbutə   15  
1 hand a-vɛa-ŋ   16, 72  
64 to say go-kɛ   164  
88 to squeeze word info ᵐbusni   18, 71  
25 neck xaluə-ŋə   18, 102  
60 father tata   19  
143 fire na-xamʙə   19  
5 to walk koᵐbʷi-væn   2  
172 to climb word info saχə   2  
115 root xaʧxɛre   2, 41  
57 husband rɛn sa-ŋk   2, 64  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
205 Nine word info mɛɣ-paʧ   20  
65 rope ka-kao   25  
10 dirty ᵑga-ʧoŋaʧaŋ   26  
135 lightning kaᵐbɪlə   26, 70, 71  
96 dog lipaχə   29  
202 Six word info romu-ʧkai   29  
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
102 rat na-xasu   3  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
169 year ⁿdʳamɛ   30  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
26 hair word info zɪvur (ᵐbʷarɪ-ŋk)   31, 33  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
142 heavy ɳo-meʒə   33  
131 cloud word info nɪ-mæroŋə   34  
13 back word info ɣaʧəmaⁿdʳɪ-ŋk   35, 103  
36 to spit ho-pue   35, 86, 96?  
47 to yawn ro-xanəmao   36  
4 leg/foot riɛ-ŋk   37  
171 to hide word info sɪsuani   37  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
137 to blow word info wo-vuw   4  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
30 mouth ᵐbaŋo-ŋk   41  
165 bad, evil wo-samʙə   41  
197 One word info ʧgɪnene   42  
6 road/path mɪrise   49  
141 wet -mʉsmuʧ   49  
9 to swim no--ᵑgoᵑgarⁿde   5  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
204 Eight word info mɛɣ-tur   5, 7  
33 to laugh nə-mɛn   51  
112 rotten word info ɳo-mom   51  
15 bone a-ᵐbuleᵐbul   52  
116 flower pusaxər   53  
170 when? word info sabmɛrie   56  
3 right tiɣawi   57  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪt͡s   57, 64  
168 day urmɪtaz   58  
77 to scratch word info -ɣalumʷi   59  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
129 moon kəᵐbaʧi   6  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
84 to plant -lumʷi   62  
128 sky pɪsav   63  
175 above a-meaχə   63  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
29 to sniff, smell a-munʧi   65  
167 night limæroŋk   65  
19 shoulder ᵐbʷarvoso-ŋk   65, 71  
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
28 to breathe -seŋav   69  
194 how? word info ko-kɛᵐbi   69  
17 liver na-mambɔ   7  
32 tongue mɛluwu-ŋk   7, 42  
56 child a-rəxre   70  
196 to count -pɪpəχəni   71  
52 to stand -ruaŋk   72  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
118 grass nɪ-miɛⁿdʳɛʊv   75  
54 man/male nɪ-rɛn   76  
105 tail æ-ᵐbuʧu-n   76  
69 to hunt word info ka-kao   77  
152 small -kiki   78  
35 to vomit ɛ-lu   8  
151 green gʊkʧɪn   8  
51 to sit nɛ-tɪⁿdʳ   84  
48 to sleep no--pʷaʧ   86  
94 to throw word info -buldi   86  
72 to hit word info -tamsi   88  
24 head ᵐbʷarə-ŋk   9  
83 to work word info ɳo-ᵑgas   9  
150 yellow -iaŋjaŋ   9  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
149 red -ba͂paŋ   91  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
179 near pɪrʧaŋə   94  
95 to fall word info hoɳo-tɛɪx   95  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
139 cold word info -t͡susus   98  
186 you ⁿdaru you dual x  
187 they ɛru they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: