https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Shiaf)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
14 belly      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
81 sharp      
85 to choose      
86 to grow word info      
101 to fly      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
149 red -ba͂paŋ   91  
94 to throw word info -buldi   86  
148 white -bʊbʊx   104  
91 to buy -bʊrvʊr   1  
150 yellow -iaŋjaŋ   9  
152 small -kiki   78  
164 good -lovʷi   1  
84 to plant -lumʷi   62  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
140 dry word info -mɪmɪz      
22 to fear -mɪraχ   1  
147 black -mɪrmɪr      
40 to drink -mʉn   1, 49  
141 wet -mʉsmuʧ   49  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
39 to cook word info -pænun   110  
44 to hear -pəpæloŋ   1, 72  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
176 below -pɪn      
196 to count -pɪpəχəni   71  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
52 to stand -ruaŋk   72  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
28 to breathe -seŋav   69  
72 to hit word info -tamsi   88  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
71 to stab, pierce -turi   14  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
139 cold word info -t͡susus   98  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
90 to dig -xəri   1  
77 to scratch word info -ɣalumʷi   59  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪt͡s   57, 64  
199 Three word info Mwɔ-rʊr   1  
75 to die, be dead a--mæʧ   1  
175 above a-meaχə   63  
29 to sniff, smell a-munʧi   65  
56 child a-rəxre   70  
18 breast a-susu-k   1  
1 hand a-vɛa-ŋ   16, 72  
16 intestines a-ʧɪnɪ-n   1  
15 bone a-ᵐbuleᵐbul   52  
195 no, not awa   104  
182 I axənao   1, 21, 22  
184 he/she aŋai   1, 6  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
64 to say go-kɛ   164  
151 green gʊkʧɪn   8  
46 to see ho-karʊv   118  
36 to spit ho-pue   35, 86, 96?  
95 to fall word info hoɳo-tɛɪx   95  
65 rope ka-kao   25  
69 to hunt word info ka-kao   77  
135 lightning kaᵐbɪlə   26, 70, 71  
194 how? word info ko-kɛᵐbi   69  
5 to walk koᵐbʷi-væn   2  
7 to come koᵐbʷina-mi   1  
129 moon kəᵐbaʧi   6  
62 thatch/roof liar   1  
61 house likanim   1, 74  
167 night limæroŋk   65  
96 dog lipaχə   29  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
45 eye mær-n   1  
32 tongue mɛluwu-ŋk   7, 42  
205 Nine word info mɛɣ-paʧ   20  
203 Seven word info mɛɣ-ru   13  
204 Eight word info mɛɣ-tur   5, 7  
161 shy, ashamed mɪmxane      
6 road/path mɪrise   49  
160 painful, sick mɪsaχə   1  
11 dust mʷaʧiav   1, 102  
146 ash mʷaʧiaβ   1, 76  
114 leaf na-huru-n      
111 fish na-jɛx   1  
17 liver na-mambɔ   7  
130 star na-mʷeso   13  
106 snake na-mʷər   12  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
133 rain na-uz   1  
143 fire na-xamʙə   19  
102 rat na-xasu   3  
108 louse word info na-xur   1  
27 nose na-ɣonsu-ŋ   1, 58, 89  
63 name na-ɣsɛm   1, 35  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
50 to dream na-ᵐbuᵐboraɔ   10  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
48 to sleep no--pʷaʧ   86  
9 to swim no--ᵑgoᵑgarⁿde   5  
37 to eat no-kan   1  
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
59 mother nænæ sa-ŋk   1, 83  
33 to laugh nə-mɛn   51  
79 stick/wood nə-xai   1  
51 to sit nɛ-tɪⁿdʳ   84  
118 grass nɪ-miɛⁿdʳɛʊv   75  
97 bird nɪ-mæn   1  
131 cloud word info nɪ-mæroŋə   34  
109 mosquito nɪ-næm   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
124 sea nɪ-ras   1  
34 to cry nɪ-raŋ   1  
54 man/male nɪ-rɛn   76  
120 stone nɪ-værə   1  
153 big o-lamʙə   10  
116 flower pusaxər   53  
179 near pɪrʧaŋə   94  
128 sky pɪsav   63  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
4 leg/foot riɛ-ŋk   37  
47 to yawn ro-xanəmao   36  
202 Six word info romu-ʧkai   29  
57 husband rɛn sa-ŋk   2, 64  
170 when? word info sabmɛrie   56  
172 to climb word info saχə   2  
171 to hide word info sɪsuani   37  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
60 father tata   19  
2 left timʷair   1, 59  
3 right tiɣawi   57  
168 day urmɪtaz   58  
12 skin ururə   1, 80  
163 new vɛveo   1  
99 feather vɛʊrxorə   1, 63  
165 bad, evil wo-samʙə   41  
137 to blow word info wo-vuw   4  
198 Two word info wɔ-ru   1  
162 old word info xaibur      
183 thou xajiŋk   1, 17, 26  
25 neck xaluə-ŋə   18, 102  
115 root xaʧxɛre   2, 41  
100 wing xaᵐbɪn (aven)   1, 12  
134 thunder xurve      
26 hair word info zɪvur (ᵐbʷarɪ-ŋk)   31, 33  
105 tail æ-ᵐbuʧu-n   76  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
35 to vomit ɛ-lu   8  
187 they ɛru they dual x  
186 you ɣamðɔ you pl 1, 32?  
13 back word info ɣaʧəmaⁿdʳɪ-ŋk   35, 103  
178 that ɳaija      
177 this ɳaiɣa      
142 heavy ɳo-meʒə   33  
112 rotten word info ɳo-mom   51  
82 dull, blunt ɳo-ᵐbutə   15  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
83 to work word info ɳo-ᵑgas   9  
87 to swell word info ɳotʊᵐbr   12  
201 Five word info ɳɔ-rm   1  
197 One word info ʧgɪnene   42  
30 mouth ᵐbaŋo-ŋk   41  
174 in, inside ᵐburxor      
88 to squeeze word info ᵐbusni   18, 71  
55 woman/female ᵐbʷareaᵐbə      
136 wind ᵐbʷareŋ   1, 55  
58 wife ᵐbʷariɛᵐbə sa-ŋk   106  
19 shoulder ᵐbʷarvoso-ŋk   65, 71  
24 head ᵐbʷarə-ŋk   9  
126 lake ᵐʙurdɛⁿdʳəŋə      
10 dirty ᵑga-ʧoŋaʧaŋ   26  
200 Four word info ᵑgo-væʧ   1, 65  
166 correct, true ᵑgɛnaxənaχə      
186 you ⁿdaru you dual x  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
169 year ⁿdʳamɛ   30  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: