https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Shiaf)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a-meaχə   63  
191 all      
192 and      
146 ash mʷaʧiaβ   1, 76  
173 at      
13 back word info ɣaʧəmaⁿdʳɪ-ŋk   35, 103  
165 bad, evil wo-samʙə   41  
14 belly      
176 below -pɪn      
153 big o-lamʙə   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɪrmɪr      
23 blood na-ⁿdʳe   1  
15 bone a-ᵐbuleᵐbul   52  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
18 breast a-susu-k   1  
56 child a-rəxre   70  
131 cloud word info nɪ-mæroŋə   34  
139 cold word info -t͡susus   98  
166 correct, true ᵑgɛnaxənaχə      
168 day urmɪtaz   58  
10 dirty ᵑga-ʧoŋaʧaŋ   26  
96 dog lipaχə   29  
140 dry word info -mɪmɪz      
82 dull, blunt ɳo-ᵐbutə   15  
11 dust mʷaʧiav   1, 102  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
204 Eight word info mɛɣ-tur   5, 7  
45 eye mær-n   1  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather vɛʊrxorə   1, 63  
208 Fifty word info      
143 fire na-xamʙə   19  
111 fish na-jɛx   1  
201 Five word info ɳɔ-rm   1  
116 flower pusaxər   53  
132 fog      
200 Four word info ᵑgo-væʧ   1, 65  
117 fruit      
164 good -lovʷi   1  
118 grass nɪ-miɛⁿdʳɛʊv   75  
151 green gʊkʧɪn   8  
26 hair word info zɪvur (ᵐbʷarɪ-ŋk)   31, 33  
1 hand a-vɛa-ŋ   16, 72  
184 he/she aŋai   1, 6  
24 head ᵐbʷarə-ŋk   9  
142 heavy ɳo-meʒə   33  
61 house likanim   1, 74  
194 how? word info ko-kɛᵐbi   69  
57 husband rɛn sa-ŋk   2, 64  
182 I axənao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside ᵐburxor      
16 intestines a-ʧɪnɪ-n   1  
126 lake ᵐʙurdɛⁿdʳəŋə      
114 leaf na-huru-n      
2 left timʷair   1, 59  
4 leg/foot riɛ-ŋk   37  
135 lightning kaᵐbɪlə   26, 70, 71  
17 liver na-mambɔ   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male nɪ-rɛn   76  
103 meat/flesh      
129 moon kəᵐbaʧi   6  
109 mosquito nɪ-næm   1  
59 mother nænæ sa-ŋk   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-ŋk   41  
63 name na-ɣsɛm   1, 35  
158 narrow      
179 near pɪrʧaŋə   94  
25 neck xaluə-ŋə   18, 102  
68 needle      
163 new vɛveo   1  
167 night limæroŋk   65  
205 Nine word info mɛɣ-paʧ   20  
195 no, not awa   104  
27 nose na-ɣonsu-ŋ   1, 58, 89  
162 old word info xaibur      
197 One word info ʧgɪnene   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mɪsaχə   1  
53 person/human being      
133 rain na-uz   1  
102 rat na-xasu   3  
149 red -ba͂paŋ   91  
3 right tiɣawi   57  
6 road/path mɪrise   49  
115 root xaʧxɛre   2, 41  
65 rope ka-kao   25  
112 rotten word info ɳo-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info mɛɣ-ru   13  
81 sharp      
154 short word info      
19 shoulder ᵐbʷarvoso-ŋk   65, 71  
161 shy, ashamed mɪmxane      
202 Six word info romu-ʧkai   29  
12 skin ururə   1, 80  
128 sky pɪsav   63  
152 small -kiki   78  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
130 star na-mʷeso   13  
79 stick/wood nə-xai   1  
120 stone nɪ-værə   1  
105 tail æ-ᵐbuʧu-n   76  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that ɳaija      
62 thatch/roof liar   1  
187 they ɛru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɳaiɣa      
183 thou xajiŋk   1, 17, 26  
199 Three word info Mwɔ-rʊr   1  
134 thunder xurve      
41 to bite      
137 to blow word info wo-vuw   4  
28 to breathe -seŋav   69  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
91 to buy -bʊrvʊr   1  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪt͡s   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info saχə   2  
7 to come koᵐbʷina-mi   1  
39 to cook word info -pænun   110  
196 to count -pɪpəχəni   71  
34 to cry nɪ-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead a--mæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream na-ᵐbuᵐboraɔ   10  
40 to drink -mʉn   1, 49  
37 to eat no-kan   1  
95 to fall word info hoɳo-tɛɪx   95  
22 to fear -mɪraχ   1  
123 to flow      
101 to fly      
86 to grow word info      
44 to hear -pəpæloŋ   1, 72  
171 to hide word info sɪsuani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
69 to hunt word info ka-kao   77  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh nə-mɛn   51  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
64 to say go-kɛ   164  
77 to scratch word info -ɣalumʷi   59  
46 to see ho-karʊv   118  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
51 to sit nɛ-tɪⁿdʳ   84  
48 to sleep no--pʷaʧ   86  
29 to sniff, smell a-munʧi   65  
36 to spit ho-pue   35, 86, 96?  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
88 to squeeze word info ᵐbusni   18, 71  
71 to stab, pierce -turi   14  
52 to stand -ruaŋk   72  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info ɳotʊᵐbr   12  
9 to swim no--ᵑgoᵑgarⁿde   5  
21 to think      
94 to throw word info -buldi   86  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
8 to turn word info      
35 to vomit ɛ-lu   8  
5 to walk koᵐbʷi-væn   2  
83 to work word info ɳo-ᵑgas   9  
47 to yawn ro-xanəmao   36  
32 tongue mɛluwu-ŋk   7, 42  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info wɔ-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
141 wet -mʉsmuʧ   49  
188 what? word info      
170 when? word info sabmɛrie   56  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
148 white -bʊbʊx   104  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife ᵐbʷariɛᵐbə sa-ŋk   106  
136 wind ᵐbʷareŋ   1, 55  
100 wing xaᵐbɪn (aven)   1, 12  
55 woman/female ᵐbʷareaᵐbə      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
169 year ⁿdʳamɛ   30  
150 yellow -iaŋjaŋ   9  
186 you ɣamðɔ you pl 1, 32?  
186 you ⁿdaru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: