https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Shiaf)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand a-vɛa-ŋ   16, 72  
2 left timʷair   1, 59  
3 right tiɣawi   57  
4 leg/foot riɛ-ŋk   37  
5 to walk koᵐbʷi-væn   2  
6 road/path mɪrise   49  
7 to come koᵐbʷina-mi   1  
8 to turn word info      
9 to swim no--ᵑgoᵑgarⁿde   5  
10 dirty ᵑga-ʧoŋaʧaŋ   26  
11 dust mʷaʧiav   1, 102  
12 skin ururə   1, 80  
13 back word info ɣaʧəmaⁿdʳɪ-ŋk   35, 103  
14 belly      
15 bone a-ᵐbuleᵐbul   52  
16 intestines a-ʧɪnɪ-n   1  
17 liver na-mambɔ   7  
18 breast a-susu-k   1  
19 shoulder ᵐbʷarvoso-ŋk   65, 71  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mɪraχ   1  
23 blood na-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷarə-ŋk   9  
25 neck xaluə-ŋə   18, 102  
26 hair word info zɪvur (ᵐbʷarɪ-ŋk)   31, 33  
27 nose na-ɣonsu-ŋ   1, 58, 89  
28 to breathe -seŋav   69  
29 to sniff, smell a-munʧi   65  
30 mouth ᵐbaŋo-ŋk   41  
31 tooth na-ruvʷo-ŋk   1, 35  
32 tongue mɛluwu-ŋk   7, 42  
33 to laugh nə-mɛn   51  
34 to cry nɪ-raŋ   1  
35 to vomit ɛ-lu   8  
36 to spit ho-pue   35, 86, 96?  
37 to eat no-kan   1  
38 to chew word info -ⁿdɛlmɪt͡s   57, 64  
39 to cook word info -pænun   110  
40 to drink -mʉn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
44 to hear -pəpæloŋ   1, 72  
45 eye mær-n   1  
46 to see ho-karʊv   118  
47 to yawn ro-xanəmao   36  
48 to sleep no--pʷaʧ   86  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
50 to dream na-ᵐbuᵐboraɔ   10  
51 to sit nɛ-tɪⁿdʳ   84  
52 to stand -ruaŋk   72  
53 person/human being      
54 man/male nɪ-rɛn   76  
55 woman/female ᵐbʷareaᵐbə      
56 child a-rəxre   70  
57 husband rɛn sa-ŋk   2, 64  
58 wife ᵐbʷariɛᵐbə sa-ŋk   106  
59 mother nænæ sa-ŋk   1, 83  
60 father tata   19  
61 house likanim   1, 74  
62 thatch/roof liar   1  
63 name na-ɣsɛm   1, 35  
64 to say go-kɛ   164  
65 rope ka-kao   25  
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
68 needle      
69 to hunt word info ka-kao   77  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
71 to stab, pierce -turi   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
75 to die, be dead a--mæʧ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -ɣalumʷi   59  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
79 stick/wood nə-xai   1  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
81 sharp      
82 dull, blunt ɳo-ᵐbutə   15  
83 to work word info ɳo-ᵑgas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info ɳotʊᵐbr   12  
88 to squeeze word info ᵐbusni   18, 71  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -bʊrvʊr   1  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
94 to throw word info -buldi   86  
95 to fall word info hoɳo-tɛɪx   95  
96 dog lipaχə   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
99 feather vɛʊrxorə   1, 63  
100 wing xaᵐbɪn (aven)   1, 12  
101 to fly      
102 rat na-xasu   3  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail æ-ᵐbuʧu-n   76  
106 snake na-mʷər   12  
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nɪ-næm   1  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
111 fish na-jɛx   1  
112 rotten word info ɳo-mom   51  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
114 leaf na-huru-n      
115 root xaʧxɛre   2, 41  
116 flower pusaxər   53  
117 fruit      
118 grass nɪ-miɛⁿdʳɛʊv   75  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-værə   1  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
123 to flow      
124 sea nɪ-ras   1  
125 salt      
126 lake ᵐʙurdɛⁿdʳəŋə      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
128 sky pɪsav   63  
129 moon kəᵐbaʧi   6  
130 star na-mʷeso   13  
131 cloud word info nɪ-mæroŋə   34  
132 fog      
133 rain na-uz   1  
134 thunder xurve      
135 lightning kaᵐbɪlə   26, 70, 71  
136 wind ᵐbʷareŋ   1, 55  
137 to blow word info wo-vuw   4  
138 warm word info      
139 cold word info -t͡susus   98  
140 dry word info -mɪmɪz      
141 wet -mʉsmuʧ   49  
142 heavy ɳo-meʒə   33  
143 fire na-xamʙə   19  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
146 ash mʷaʧiaβ   1, 76  
147 black -mɪrmɪr      
148 white -bʊbʊx   104  
149 red -ba͂paŋ   91  
150 yellow -iaŋjaŋ   9  
151 green gʊkʧɪn   8  
152 small -kiki   78  
153 big o-lamʙə   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick mɪsaχə   1  
161 shy, ashamed mɪmxane      
162 old word info xaibur      
163 new vɛveo   1  
164 good -lovʷi   1  
165 bad, evil wo-samʙə   41  
166 correct, true ᵑgɛnaxənaχə      
167 night limæroŋk   65  
168 day urmɪtaz   58  
169 year ⁿdʳamɛ   30  
170 when? word info sabmɛrie   56  
171 to hide word info sɪsuani   37  
172 to climb word info saχə   2  
173 at      
174 in, inside ᵐburxor      
175 above a-meaχə   63  
176 below -pɪn      
177 this ɳaiɣa      
178 that ɳaija      
179 near pɪrʧaŋə   94  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
181 where? word info aᵐbi   3, 59  
182 I axənao   1, 21, 22  
183 thou xajiŋk   1, 17, 26  
184 he/she aŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
186 you ɣamðɔ you pl 1, 32?  
186 you ⁿdaru you dual x  
187 they ɛru they dual x  
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info ko-kɛᵐbi   69  
195 no, not awa   104  
196 to count -pɪpəχəni   71  
197 One word info ʧgɪnene   42  
198 Two word info wɔ-ru   1  
199 Three word info Mwɔ-rʊr   1  
200 Four word info ᵑgo-væʧ   1, 65  
201 Five word info ɳɔ-rm   1  
202 Six word info romu-ʧkai   29  
203 Seven word info mɛɣ-ru   13  
204 Eight word info mɛɣ-tur   5, 7  
205 Nine word info mɛɣ-paʧ   20  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: