https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-90

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-vɪra-ŋ   16  
2 left timaɪɾ   1, 59  
3 right taɣawiʰ   57  
4 leg/foot na-ᵐbul-n   33  
5 to walk -fal   10  
6 road/path sal   1  
7 to come ka-man   1  
8 to turn word info -ⁿdʳiɛu͂   34  
9 to swim      
10 dirty -t͡sant͡san   26  
11 dust      
12 skin na-horᵐbɪ-n   1, 80, 71  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
14 belly na-ᵐbaɣavu-ŋk   66  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
16 intestines nɪ-ʧɪnana-ŋk   1  
17 liver maᵐbun   7  
18 breast na-ʤuʃu-n   1  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear na-mɪrax   1  
23 blood ⁿdʳai   1  
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
25 neck xaluwa-ŋk   102  
26 hair word info      
27 nose na-ᵑgursu-ŋk   1, 58, 55  
28 to breathe -prɪvɪn laŋ   77, 78  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
30 mouth na-ᵐbuŋo-ŋ   41  
31 tooth naluvo-ŋ   1, 35  
32 tongue maluwu-n   7, 42  
33 to laugh na-mɪn   51  
34 to cry na-raŋ   1  
35 to vomit na-luʰ   8  
36 to spit na-purai   35, 86, 96  
37 to eat na-kan   1  
38 to chew word info na-ŋas   12  
39 to cook word info na-panun   110  
40 to drink na-mun   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdɛliŋa-nx   1, 40  
44 to hear na-gitoŋ   1  
45 eye na-mərə-n   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn na-malon   19, 34  
48 to sleep na-paʧ   86  
49 to lie down word info tɪtemaⁿdʳ   87  
50 to dream na-ᵐboroi   10  
51 to sit -somsomɸ   40  
52 to stand na-tɪtɪraŋ   56  
53 person/human being      
54 man/male marar   73  
55 woman/female na-plevʊr   103  
56 child na-rare   70?  
57 husband asin marar   68  
58 wife asin plevʊr   5, 89  
59 mother nanah   1, 83  
60 father tata   19  
61 house na-likalim   1, 74  
62 thatch/roof rear   1, 61  
63 name naɣsɪn   1, 35  
64 to say ka-kal   105  
65 rope na-ɣauʰ   25  
66 to tie up, fasten ka-pɪs   32  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info ka-kao   77  
70 to shoot word info ka-vəni   1  
71 to stab, pierce ka-ʧəx   14  
72 to hit word info      
73 to steal igi-vɪnax   1, 58  
74 to kill -tamʊs ɪᵐbʊn   64, 1  
75 to die, be dead i-mæt͡s   1  
76 to live, be alive i-maor   1, 76  
77 to scratch word info -hoioɣoi   75  
78 to cut, hack word info ɪᵑgi-ʧaɸ   40  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info ɪᵑgi-ʧapor   4, 6  
81 sharp i-kan   14  
82 dull, blunt i-ᵐʙʊt   15  
83 to work word info -ᵑgas   9  
84 to plant ka-lum   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info i-tʊᵐʙ   12  
88 to squeeze word info ka-ᵐʙus   18, 71  
89 to hold word info a-tɪŋao   93  
90 to dig ka-ɣəl   1  
91 to buy ka-βul   1  
92 to open, uncover -ʧəŋavən   40  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ka-ᵐbən   85  
95 to fall word info i-ⁿdʳəm   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
99 feather na-vun (ɪ-mæn)   1  
100 wing na-ɣaᵐbən   1, 12  
101 to fly i-sɪwɔx   96  
102 rat xazu   3  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail a-ᵐbəʧɪn   76  
106 snake nɪ-mʷar   12  
107 worm (earthworm) na-viul      
108 louse word info na-hoʤ   1  
109 mosquito nam   1  
110 spider na-ᵑgao   6  
111 fish na-ix   1  
112 rotten word info i-mom   51  
113 branch word info paʧɪn   30  
114 leaf raun   1  
115 root na-rn   2  
116 flower      
117 fruit nɪ-fʷan   1, 26  
118 grass ᵐbaminai      
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ--var   1  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
122 water word info na-ih   2  
123 to flow      
124 sea nə-ras   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
128 sky      
129 moon na-rəᵐbaʧi   6  
130 star maʧoi   13  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder na-vəl      
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
137 to blow word info i-uv   4  
138 warm word info      
139 cold word info -malɣas   51  
140 dry word info (naur) i-mɪs      
141 wet -muʧmuʧ   49  
142 heavy i-maɸ   33  
143 fire na-ɣamp   19  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
145 smoke word info na-tuŋk   94  
146 ash maʧiaf   1, 76  
147 black i-mermer      
148 white i-mavʊʧ   1  
149 red -panpaŋ   91  
150 yellow -janjaŋ      
151 green -kat͡sən   8  
152 small i-maraŋ      
153 big i-lam   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick mɪsax   1  
161 shy, ashamed maməɣan      
162 old word info -ɣaivor      
163 new ivovuh   1  
164 good i-vʷoi   108  
165 bad, evil i-samb   41  
166 correct, true i-ləmləm      
167 night ni-limæloŋk      
168 day ormɪtas   58  
168 day orɪⁿdas   58  
169 year nasɣau   29  
170 when? word info t͡samɛrial      
171 to hide word info -suaɣən   37  
172 to climb word info ɪᵑgi-sax   2  
173 at      
174 in, inside naᵐbulon      
175 above lɪmʷal   10  
176 below pavʊn      
177 this xajɛn      
178 that haizau      
179 near pɛrʧaŋ   94  
180 far ʧabʷe      
181 where? word info haniᵐbɛ   3, 59  
182 I anaŋ   1, 21, 22  
183 thou ajuŋ   1  
184 he/she aɣai   1, 29  
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info amartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
186 you amur you dual x  
187 they araŋ they    
187 they amur they dual x  
188 what? word info saŋɛn      
189 who? word info asi   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info i-kɪnam   28  
195 no, not ᵐbimar      
196 to count      
197 One word info i-t͡sɪgai   42  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info ɛ-rl   1  
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info ilɪməro-ʧigai   29  
203 Seven word info ilɪməra-ru   5, 2  
204 Eight word info ilɪməra-rl   5, 7  
205 Nine word info lɪmɛra-pat͡s      
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
207 Twenty word info amarar ɪt͡sketu      
208 Fifty word info amarar iruɾ sɪŋavur      
209 One Hundred word info amar ilɪm      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: