https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-90

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
11 dust      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
26 hair word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
196 to count      
210 One Thousand word info      
168 day orɪⁿdas   58  
140 dry word info (naur) i-mɪs      
5 to walk -fal   10  
77 to scratch word info -hoioɣoi   75  
150 yellow -janjaŋ      
151 green -kat͡sən   8  
46 to see -lɪs   14, 94  
139 cold word info -malɣas   51  
141 wet -muʧmuʧ   49  
149 red -panpaŋ   91  
28 to breathe -prɪvɪn laŋ   77, 78  
51 to sit -somsomɸ   40  
171 to hide word info -suaɣən   37  
74 to kill -tamʊs ɪᵐbʊn   64, 1  
10 dirty -t͡sant͡san   26  
162 old word info -ɣaivor      
92 to open, uncover -ʧəŋavən   40  
83 to work word info -ᵑgas   9  
8 to turn word info -ⁿdʳiɛu͂   34  
89 to hold word info a-tɪŋao   93  
105 tail a-ᵐbəʧɪn   76  
183 thou ajuŋ   1  
209 One Hundred word info amar ilɪm      
208 Fifty word info amarar iruɾ sɪŋavur      
207 Twenty word info amarar ɪt͡sketu      
185 we word info amartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
186 you amur you dual x  
187 they amur they dual x  
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
182 I anaŋ   1, 21, 22  
187 they araŋ they    
189 who? word info asi   1  
57 husband asin marar   68  
58 wife asin plevʊr   5, 89  
184 he/she aɣai   1, 29  
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
178 that haizau      
181 where? word info haniᵐbɛ   3, 59  
81 sharp i-kan   14  
194 how? word info i-kɪnam   28  
153 big i-lam   10  
166 correct, true i-ləmləm      
201 Five word info i-lɪm   1  
76 to live, be alive i-maor   1, 76  
152 small i-maraŋ      
148 white i-mavʊʧ   1  
142 heavy i-maɸ   33  
147 black i-mermer      
112 rotten word info i-mom   51  
75 to die, be dead i-mæt͡s   1  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
198 Two word info i-ru   1  
165 bad, evil i-samb   41  
101 to fly i-sɪwɔx   96  
87 to swell word info i-tʊᵐʙ   12  
197 One word info i-t͡sɪgai   42  
137 to blow word info i-uv   4  
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
164 good i-vʷoi   108  
82 dull, blunt i-ᵐʙʊt   15  
95 to fall word info i-ⁿdʳəm   42  
73 to steal igi-vɪnax   1, 58  
204 Eight word info ilɪməra-rl   5, 7  
203 Seven word info ilɪməra-ru   5, 2  
202 Six word info ilɪməro-ʧigai   29  
163 new ivovuh   1  
64 to say ka-kal   105  
69 to hunt word info ka-kao   77  
84 to plant ka-lum   62  
7 to come ka-man   1  
66 to tie up, fasten ka-pɪs   32  
70 to shoot word info ka-vəni   1  
90 to dig ka-ɣəl   1  
71 to stab, pierce ka-ʧəx   14  
91 to buy ka-βul   1  
94 to throw word info ka-ᵐbən   85  
88 to squeeze word info ka-ᵐʙus   18, 71  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
96 dog lipax   29  
205 Nine word info lɪmɛra-pat͡s      
175 above lɪmʷal   10  
32 tongue maluwu-n   7, 42  
161 shy, ashamed maməɣan      
54 man/male marar   73  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
146 ash maʧiaf   1, 76  
130 star maʧoi   13  
17 liver maᵐbun   7  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
160 painful, sick mɪsax   1  
44 to hear na-gitoŋ   1  
12 skin na-horᵐbɪ-n   1, 80, 71  
108 louse word info na-hoʤ   1  
122 water word info na-ih   2  
111 fish na-ix   1  
37 to eat na-kan   1  
61 house na-likalim   1, 74  
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
35 to vomit na-luʰ   8  
47 to yawn na-malon   19, 34  
40 to drink na-mun   1, 49  
45 eye na-mərə-n   1  
33 to laugh na-mɪn   51  
22 to fear na-mɪrax   1  
39 to cook word info na-panun   110  
48 to sleep na-paʧ   86  
55 woman/female na-plevʊr   103  
36 to spit na-purai   35, 86, 96  
56 child na-rare   70?  
34 to cry na-raŋ   1  
115 root na-rn   2  
129 moon na-rəᵐbaʧi   6  
145 smoke word info na-tuŋk   94  
52 to stand na-tɪtɪraŋ   56  
133 rain na-us   1  
107 worm (earthworm) na-viul      
99 feather na-vun (ɪ-mæn)   1  
134 thunder na-vəl      
1 hand na-vɪra-ŋ   16  
38 to chew word info na-ŋas   12  
79 stick/wood na-ɣai   1  
143 fire na-ɣamp   19  
65 rope na-ɣauʰ   25  
100 wing na-ɣaᵐbən   1, 12  
18 breast na-ʤuʃu-n   1  
14 belly na-ᵐbaɣavu-ŋk   66  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
50 to dream na-ᵐboroi   10  
4 leg/foot na-ᵐbul-n   33  
30 mouth na-ᵐbuŋo-ŋ   41  
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
110 spider na-ᵑgao   6  
27 nose na-ᵑgursu-ŋk   1, 58, 55  
31 tooth naluvo-ŋ   1, 35  
109 mosquito nam   1  
59 mother nanah   1, 83  
169 year nasɣau   29  
63 name naɣsɪn   1, 35  
174 in, inside naᵐbulon      
167 night ni-limæloŋk      
124 sea nə-ras   1  
120 stone nɪ--var   1  
117 fruit nɪ-fʷan   1, 26  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
97 bird nɪ-mæn   1  
106 snake nɪ-mʷar   12  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
16 intestines nɪ-ʧɪnana-ŋk   1  
168 day ormɪtas   58  
176 below pavʊn      
113 branch word info paʧɪn   30  
179 near pɛrʧaŋ   94  
114 leaf raun   1  
62 thatch/roof rear   1, 61  
6 road/path sal   1  
188 what? word info saŋɛn      
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
60 father tata   19  
3 right taɣawiʰ   57  
2 left timaɪɾ   1, 59  
49 to lie down word info tɪtemaⁿdʳ   87  
170 when? word info t͡samɛrial      
177 this xajɛn      
25 neck xaluwa-ŋk   102  
102 rat xazu   3  
199 Three word info ɛ-rl   1  
172 to climb word info ɪᵑgi-sax   2  
80 to split word info ɪᵑgi-ʧapor   4, 6  
78 to cut, hack word info ɪᵑgi-ʧaɸ   40  
180 far ʧabʷe      
118 grass ᵐbaminai      
195 no, not ᵐbimar      
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
43 ear ⁿdɛliŋa-nx   1, 40  
23 blood ⁿdʳai   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: