https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nasvang (Farun) 162-90

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: nasv1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɪmʷal   10  
191 all      
192 and      
146 ash maʧiaf   1, 76  
173 at      
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
165 bad, evil i-samb   41  
14 belly na-ᵐbaɣavu-ŋk   66  
176 below pavʊn      
153 big i-lam   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black i-mermer      
23 blood ⁿdʳai   1  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   58  
113 branch word info paʧɪn   30  
18 breast na-ʤuʃu-n   1  
56 child na-rare   70?  
131 cloud word info nɪ-mæloŋk   34  
139 cold word info -malɣas   51  
166 correct, true i-ləmləm      
168 day ormɪtas   58  
168 day orɪⁿdas   58  
10 dirty -t͡sant͡san   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info (naur) i-mɪs      
82 dull, blunt i-ᵐʙʊt   15  
11 dust      
43 ear ⁿdɛliŋa-nx   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg mavɪⁿdor   1, 67  
204 Eight word info ilɪməra-rl   5, 7  
45 eye na-mərə-n   1  
180 far ʧabʷe      
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather na-vun (ɪ-mæn)   1  
208 Fifty word info amarar iruɾ sɪŋavur      
143 fire na-ɣamp   19  
111 fish na-ix   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat͡s   1, 65  
117 fruit nɪ-fʷan   1, 26  
164 good i-vʷoi   108  
118 grass ᵐbaminai      
151 green -kat͡sən   8  
26 hair word info      
1 hand na-vɪra-ŋ   16  
184 he/she aɣai   1, 29  
24 head ᵐbʷarɪ-ŋk   9  
142 heavy i-maɸ   33  
61 house na-likalim   1, 74  
194 how? word info i-kɪnam   28  
57 husband asin marar   68  
182 I anaŋ   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside naᵐbulon      
16 intestines nɪ-ʧɪnana-ŋk   1  
126 lake      
114 leaf raun   1  
2 left timaɪɾ   1, 59  
4 leg/foot na-ᵐbul-n   33  
135 lightning kaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver maᵐbun   7  
155 long word info      
108 louse word info na-hoʤ   1  
54 man/male marar   73  
103 meat/flesh      
129 moon na-rəᵐbaʧi   6  
109 mosquito nam   1  
59 mother nanah   1, 83  
30 mouth na-ᵐbuŋo-ŋ   41  
63 name naɣsɪn   1, 35  
158 narrow      
179 near pɛrʧaŋ   94  
25 neck xaluwa-ŋk   102  
68 needle      
163 new ivovuh   1  
167 night ni-limæloŋk      
205 Nine word info lɪmɛra-pat͡s      
195 no, not ᵐbimar      
27 nose na-ᵑgursu-ŋk   1, 58, 55  
162 old word info -ɣaivor      
197 One word info i-t͡sɪgai   42  
209 One Hundred word info amar ilɪm      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mɪsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat xazu   3  
149 red -panpaŋ   91  
3 right taɣawiʰ   57  
6 road/path sal   1  
115 root na-rn   2  
65 rope na-ɣauʰ   25  
112 rotten word info i-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbəŋan   1, 79  
124 sea nə-ras   1  
203 Seven word info ilɪməra-ru   5, 2  
81 sharp i-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed maməɣan      
202 Six word info ilɪməro-ʧigai   29  
12 skin na-horᵐbɪ-n   1, 80, 71  
128 sky      
152 small i-maraŋ      
145 smoke word info na-tuŋk   94  
106 snake nɪ-mʷar   12  
110 spider na-ᵑgao   6  
130 star maʧoi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone nɪ--var   1  
105 tail a-ᵐbəʧɪn   76  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that haizau      
62 thatch/roof rear   1, 61  
187 they araŋ they    
187 they amur they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this xajɛn      
183 thou ajuŋ   1  
199 Three word info ɛ-rl   1  
134 thunder na-vəl      
41 to bite      
137 to blow word info i-uv   4  
28 to breathe -prɪvɪn laŋ   77, 78  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy ka-βul   1  
38 to chew word info na-ŋas   12  
85 to choose      
172 to climb word info ɪᵑgi-sax   2  
7 to come ka-man   1  
39 to cook word info na-panun   110  
196 to count      
34 to cry na-raŋ   1  
78 to cut, hack word info ɪᵑgi-ʧaɸ   40  
75 to die, be dead i-mæt͡s   1  
90 to dig ka-ɣəl   1  
50 to dream na-ᵐboroi   10  
40 to drink na-mun   1, 49  
37 to eat na-kan   1  
95 to fall word info i-ⁿdʳəm   42  
22 to fear na-mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly i-sɪwɔx   96  
86 to grow word info      
44 to hear na-gitoŋ   1  
171 to hide word info -suaɣən   37  
72 to hit word info      
89 to hold word info a-tɪŋao   93  
69 to hunt word info ka-kao   77  
74 to kill -tamʊs ɪᵐbʊn   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh na-mɪn   51  
49 to lie down word info tɪtemaⁿdʳ   87  
76 to live, be alive i-maor   1, 76  
92 to open, uncover -ʧəŋavən   40  
84 to plant ka-lum   62  
93 to pound, beat word info      
64 to say ka-kal   105  
77 to scratch word info -hoioɣoi   75  
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info ka-vəni   1  
51 to sit -somsomɸ   40  
48 to sleep na-paʧ   86  
29 to sniff, smell na-ᵐbon   42  
36 to spit na-purai   35, 86, 96  
80 to split word info ɪᵑgi-ʧapor   4, 6  
88 to squeeze word info ka-ᵐʙus   18, 71  
71 to stab, pierce ka-ʧəx   14  
52 to stand na-tɪtɪraŋ   56  
73 to steal igi-vɪnax   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info i-tʊᵐʙ   12  
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info ka-ᵐbən   85  
66 to tie up, fasten ka-pɪs   32  
8 to turn word info -ⁿdʳiɛu͂   34  
35 to vomit na-luʰ   8  
5 to walk -fal   10  
83 to work word info -ᵑgas   9  
47 to yawn na-malon   19, 34  
32 tongue maluwu-n   7, 42  
31 tooth naluvo-ŋ   1, 35  
207 Twenty word info amarar ɪt͡sketu      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info na-ih   2  
185 we word info aⁿdʳat we pl incl    
185 we word info amæⁿdʳ we pl excl    
185 we word info amartu we dl incl    
185 we word info amartu we dual excl    
141 wet -muʧmuʧ   49  
188 what? word info saŋɛn      
170 when? word info t͡samɛrial      
181 where? word info haniᵐbɛ   3, 59  
148 white i-mavʊʧ   1  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife asin plevʊr   5, 89  
136 wind nɪ-laŋ   1, 77  
100 wing na-ɣaᵐbən   1, 12  
55 woman/female na-plevʊr   103  
127 woods/forest na-liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) na-viul      
169 year nasɣau   29  
150 yellow -janjaŋ      
186 you amuⁿdʳ you pl 1, 13  
186 you amur you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: