https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-97a

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
45 eye      
53 person/human being      
58 wife      
63 name      
68 needle      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
29 to sniff, smell (ho-munʃ) naᵐbon   42  
152 small -giki   78  
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
153 big -lamp   10  
84 to plant -lumʷi   62  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
40 to drink -mun   1, 49  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
147 black -mɪrmɛr      
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
39 to cook word info -panun   110  
149 red -paŋpaŋ   91  
91 to buy -purpur   1  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
52 to stand -ruaŋ   72  
172 to climb word info -sax   2  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
28 to breathe -sɛŋav   69  
72 to hit word info -tamsi   88  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
71 to stab, pierce -turi   14  
89 to hold word info -tuŋao   93  
51 to sit -tɪⁿdʳ   84  
163 new -vɛbeo   1  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
137 to blow word info -wuv   4  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
90 to dig -xəri   1  
171 to hide word info -ʃuJwani   37  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
10 dirty -ʧaŋʧaŋ   26  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
148 white -ᴩʊvᴩʊx   104  
94 to throw word info -ᵐbʷulni   86  
151 green YŋO-kʊkəʧɪn   8  
81 sharp Yŋo-kan   14  
112 rotten word info Yŋo-mom   51  
87 to swell word info Yŋo-tʊmp   12  
82 dull, blunt Yŋo-ᵐʙut   15  
83 to work word info Yŋo-ᵑgas   9  
175 above a-mɛɪx   63  
176 below a-pɪn      
16 intestines a-ʧɪnɪn   1  
184 he/she aYŋai   1, 6  
181 where? word info ambi   3, 59  
189 who? word info asi   1  
195 no, not awa   104  
182 I axnau   1, 21, 22  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
14 belly bəɣavu-ŋk   66  
162 old word info haivʊr      
144 to burn word info ho-paŋ   39, 91  
95 to fall word info hoYŋo-tɛɪx   95  
187 they ito they 69, 41  
22 to fear ko-mɪrax   1  
34 to cry ko-raŋ   1  
38 to chew word info ko-ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
62 thatch/roof liar   1  
61 house likanim   1, 74  
167 night limæroŋ   65  
96 dog lipax   29  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
11 dust maʧiav   1, 102  
118 grass miɛⁿdʳɛʊv   75  
32 tongue mɛluwu-n   7, 42  
205 Nine word info mɛɣpaʧ   20  
203 Seven word info mɛɣru   13  
204 Eight word info mɛɣtur   5, 7  
161 shy, ashamed mɪmɣan      
54 man/male mɪreən   76  
128 sky mɪsav   63  
160 painful, sick mɪsax   1  
146 ash mʷaʧiaf      
130 star mʷesO   13  
114 leaf na-huru-n      
111 fish na-jɛx   1  
6 road/path na-mɛrsie   49  
106 snake na-mʷər   12  
55 woman/female na-pʷɛnɣaivur   103  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
56 child na-rəxre   70  
4 leg/foot na-rɛ-m   37  
57 husband na-rɛn sa-ŋk   2, 64  
26 hair word info na-sur (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
133 rain na-us   1  
13 back word info na-xaʧmʷaⁿdʳɪ-n   35, 103  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
108 louse word info na-xur   1  
12 skin na-xurxur   1, 80  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
27 nose na-ɣunʃu-n   1, 58, 89  
18 breast na-ʃuʃu-n   1  
116 flower na-ᴩusaɣər   53  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
15 bone na-ᵐʙunᵐʙul   52  
131 cloud word info naroŋ   34  
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
59 mother nænæ   1, 83  
79 stick/wood nə-xai   1  
1 hand nɛ-var   16  
17 liver nɪ-mamb   7  
97 bird nɪ-mæn   1  
109 mosquito nɪ-næm   1  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
124 sea nɪ-ras   1  
170 when? word info nɪ-saᵐbərie   56  
120 stone nɪ-vær   1  
23 blood nɪ-ⁿdʳe   1  
188 what? word info nɪsai   1  
139 cold word info o-ʃuJuJ   98  
66 to tie up, fasten pə-pəsi   32  
179 near pɪrʧaŋ   94  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
60 father tata   19  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tiɣavʷi   57  
168 day urmɪtas   58  
134 thunder urve      
99 feather vɛʊrxor   1, 63  
194 how? word info wo-kɛdi   28  
165 bad, evil wo-sap   41  
177 this xairaɸ      
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
25 neck xalu-n   18, 102  
186 you xavto you pl 1, 32  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
187 they ɛru they dual x  
102 rat ɣasu   3  
201 Five word info ɳOrp   1?  
178 that ɳaiaŋ      
198 Two word info ɳo-ru   1  
197 One word info ɳo-ʧgɛne   42  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
199 Three word info ɳorʊr   1  
200 Four word info ɳovæʧ   1, 65  
101 to fly ɳɔ-mɛɪx   27  
142 heavy ɳɔ-mɛʧ   33  
164 good ɳɔ-wowi   1  
202 Six word info ɳɔrʊmvuruʧkai   29  
105 tail ʙuʧɪ-n   76  
19 shoulder ᵐbarvʷosu-n   65, 71  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
115 root ᵐbiɣat͡sɣər   2  
50 to dream ᵐboᵐbʷɛr   10  
174 in, inside ᵐburxar      
24 head ᵐbʷar-n   9  
136 wind ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
126 lake ᵐʙur ⁿdʳəŋ ⁿdʳəŋ      
88 to squeeze word info ᵐʙusni   18, 71  
65 rope ᵑga-kao   25  
69 to hunt word info ᵑga-kao   77  
33 to laugh ᵑgato-mɪn   51  
135 lightning ᵑgaᵐbl   26, 70, 71  
9 to swim ᵑgo-gaᵑgar   5  
37 to eat ᵑgo-kan   1  
46 to see ᵑgo-karəv   118  
64 to say ᵑgo-ke   164  
35 to vomit ᵑgo-lu   8  
47 to yawn ᵑgo-malul   19, 34  
8 to turn word info ᵑgo-pair   44  
36 to spit ᵑgo-pue   35, 86, 96?  
48 to sleep ᵑgo-pʷaʧ   86  
5 to walk ᵑgo-væn   2  
44 to hear ᵑgoke-papaloŋ   1, 72  
7 to come ᵑgoᵐbu-mai   1  
166 correct, true ᵑgɛ-naxxənax      
186 you ⁿdaro you dual x  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
169 year ⁿdʳam   30  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: