https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-97a

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
45 eye      
53 person/human being      
58 wife      
63 name      
68 needle      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nɛ-var   16  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tiɣavʷi   57  
4 leg/foot na-rɛ-m   37  
5 to walk ᵑgo-væn   2  
6 road/path na-mɛrsie   49  
7 to come ᵑgoᵐbu-mai   1  
8 to turn word info ᵑgo-pair   44  
9 to swim ᵑgo-gaᵑgar   5  
10 dirty -ʧaŋʧaŋ   26  
11 dust maʧiav   1, 102  
12 skin na-xurxur   1, 80  
13 back word info na-xaʧmʷaⁿdʳɪ-n   35, 103  
14 belly bəɣavu-ŋk   66  
15 bone na-ᵐʙunᵐʙul   52  
16 intestines a-ʧɪnɪn   1  
17 liver nɪ-mamb   7  
18 breast na-ʃuʃu-n   1  
19 shoulder ᵐbarvʷosu-n   65, 71  
22 to fear ko-mɪrax   1  
23 blood nɪ-ⁿdʳe   1  
24 head ᵐbʷar-n   9  
25 neck xalu-n   18, 102  
26 hair word info na-sur (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
27 nose na-ɣunʃu-n   1, 58, 89  
28 to breathe -sɛŋav   69  
29 to sniff, smell (ho-munʃ) naᵐbon   42  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
32 tongue mɛluwu-n   7, 42  
33 to laugh ᵑgato-mɪn   51  
34 to cry ko-raŋ   1  
35 to vomit ᵑgo-lu   8  
36 to spit ᵑgo-pue   35, 86, 96?  
37 to eat ᵑgo-kan   1  
38 to chew word info ko-ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
39 to cook word info -panun   110  
40 to drink -mun   1, 49  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
44 to hear ᵑgoke-papaloŋ   1, 72  
46 to see ᵑgo-karəv   118  
47 to yawn ᵑgo-malul   19, 34  
48 to sleep ᵑgo-pʷaʧ   86  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
50 to dream ᵐboᵐbʷɛr   10  
51 to sit -tɪⁿdʳ   84  
52 to stand -ruaŋ   72  
54 man/male mɪreən   76  
55 woman/female na-pʷɛnɣaivur   103  
56 child na-rəxre   70  
57 husband na-rɛn sa-ŋk   2, 64  
59 mother nænæ   1, 83  
60 father tata   19  
61 house likanim   1, 74  
62 thatch/roof liar   1  
64 to say ᵑgo-ke   164  
65 rope ᵑga-kao   25  
66 to tie up, fasten pə-pəsi   32  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
69 to hunt word info ᵑga-kao   77  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
71 to stab, pierce -turi   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
79 stick/wood nə-xai   1  
81 sharp Yŋo-kan   14  
82 dull, blunt Yŋo-ᵐʙut   15  
83 to work word info Yŋo-ᵑgas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
87 to swell word info Yŋo-tʊmp   12  
88 to squeeze word info ᵐʙusni   18, 71  
89 to hold word info -tuŋao   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -purpur   1  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
94 to throw word info -ᵐbʷulni   86  
95 to fall word info hoYŋo-tɛɪx   95  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
99 feather vɛʊrxor   1, 63  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
101 to fly ɳɔ-mɛɪx   27  
102 rat ɣasu   3  
105 tail ʙuʧɪ-n   76  
106 snake na-mʷər   12  
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito nɪ-næm   1  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
111 fish na-jɛx   1  
112 rotten word info Yŋo-mom   51  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
114 leaf na-huru-n      
115 root ᵐbiɣat͡sɣər   2  
116 flower na-ᴩusaɣər   53  
118 grass miɛⁿdʳɛʊv   75  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
120 stone nɪ-vær   1  
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
124 sea nɪ-ras   1  
126 lake ᵐʙur ⁿdʳəŋ ⁿdʳəŋ      
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
128 sky mɪsav   63  
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
130 star mʷesO   13  
131 cloud word info naroŋ   34  
133 rain na-us   1  
134 thunder urve      
135 lightning ᵑgaᵐbl   26, 70, 71  
136 wind ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
137 to blow word info -wuv   4  
139 cold word info o-ʃuJuJ   98  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
142 heavy ɳɔ-mɛʧ   33  
143 fire na-ɣamᴩ   19  
144 to burn word info ho-paŋ   39, 91  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
146 ash mʷaʧiaf      
147 black -mɪrmɛr      
148 white -ᴩʊvᴩʊx   104  
149 red -paŋpaŋ   91  
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
151 green YŋO-kʊkəʧɪn   8  
152 small -giki   78  
153 big -lamp   10  
160 painful, sick mɪsax   1  
161 shy, ashamed mɪmɣan      
162 old word info haivʊr      
163 new -vɛbeo   1  
164 good ɳɔ-wowi   1  
165 bad, evil wo-sap   41  
166 correct, true ᵑgɛ-naxxənax      
167 night limæroŋ   65  
168 day urmɪtas   58  
169 year ⁿdʳam   30  
170 when? word info nɪ-saᵐbərie   56  
171 to hide word info -ʃuJwani   37  
172 to climb word info -sax   2  
174 in, inside ᵐburxar      
175 above a-mɛɪx   63  
176 below a-pɪn      
177 this xairaɸ      
178 that ɳaiaŋ      
179 near pɪrʧaŋ   94  
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
181 where? word info ambi   3, 59  
182 I axnau   1, 21, 22  
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
184 he/she aYŋai   1, 6  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
186 you xavto you pl 1, 32  
186 you ⁿdaro you dual x  
187 they ito they 69, 41  
187 they ɛru they dual x  
188 what? word info nɪsai   1  
189 who? word info asi   1  
194 how? word info wo-kɛdi   28  
195 no, not awa   104  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
197 One word info ɳo-ʧgɛne   42  
198 Two word info ɳo-ru   1  
199 Three word info ɳorʊr   1  
200 Four word info ɳovæʧ   1, 65  
201 Five word info ɳOrp   1?  
202 Six word info ɳɔrʊmvuruʧkai   29  
203 Seven word info mɛɣru   13  
204 Eight word info mɛɣtur   5, 7  
205 Nine word info mɛɣpaʧ   20  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: