https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Hokai) 162-97a

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: avok1244 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a-mɛɪx   63  
191 all      
192 and      
146 ash mʷaʧiaf      
173 at      
13 back word info na-xaʧmʷaⁿdʳɪ-n   35, 103  
165 bad, evil wo-sap   41  
14 belly bəɣavu-ŋk   66  
176 below a-pɪn      
153 big -lamp   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɪrmɛr      
23 blood nɪ-ⁿdʳe   1  
15 bone na-ᵐʙunᵐʙul   52  
113 branch word info pʷaʧiɛɣɛr   30, 1  
18 breast na-ʃuʃu-n   1  
56 child na-rəxre   70  
131 cloud word info naroŋ   34  
139 cold word info o-ʃuJuJ   98  
166 correct, true ᵑgɛ-naxxənax      
168 day urmɪtas   58  
10 dirty -ʧaŋʧaŋ   26  
96 dog lipax   29  
140 dry word info -mɪmɛs   11  
82 dull, blunt Yŋo-ᵐʙut   15  
11 dust maʧiav   1, 102  
43 ear ⁿdaruŋɛ-n   1, 40  
119 earth/soil nɪ-ran   1  
98 egg mavɪⁿdʊr   1, 67  
204 Eight word info mɛɣtur   5, 7  
45 eye      
180 far aʧʉⁿdʳ   72  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather vɛʊrxor   1, 63  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣamᴩ   19  
111 fish na-jɛx   1  
201 Five word info ɳOrp   1?  
116 flower na-ᴩusaɣər   53  
132 fog      
200 Four word info ɳovæʧ   1, 65  
117 fruit      
164 good ɳɔ-wowi   1  
118 grass miɛⁿdʳɛʊv   75  
151 green YŋO-kʊkəʧɪn   8  
26 hair word info na-sur (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
1 hand nɛ-var   16  
184 he/she aYŋai   1, 6  
24 head ᵐbʷar-n   9  
142 heavy ɳɔ-mɛʧ   33  
61 house likanim   1, 74  
194 how? word info wo-kɛdi   28  
57 husband na-rɛn sa-ŋk   2, 64  
182 I axnau   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside ᵐburxar      
16 intestines a-ʧɪnɪn   1  
126 lake ᵐʙur ⁿdʳəŋ ⁿdʳəŋ      
114 leaf na-huru-n      
2 left ti-mʷair   1, 59  
4 leg/foot na-rɛ-m   37  
135 lightning ᵑgaᵐbl   26, 70, 71  
17 liver nɪ-mamb   7  
155 long word info      
108 louse word info na-xur   1  
54 man/male mɪreən   76  
103 meat/flesh      
129 moon na-xaᵐbæʧi   6  
109 mosquito nɪ-næm   1  
59 mother nænæ   1, 83  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
63 name      
158 narrow      
179 near pɪrʧaŋ   94  
25 neck xalu-n   18, 102  
68 needle      
163 new -vɛbeo   1  
167 night limæroŋ   65  
205 Nine word info mɛɣpaʧ   20  
195 no, not awa   104  
27 nose na-ɣunʃu-n   1, 58, 89  
162 old word info haivʊr      
197 One word info ɳo-ʧgɛne   42  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mɪsax   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat ɣasu   3  
149 red -paŋpaŋ   91  
3 right tiɣavʷi   57  
6 road/path na-mɛrsie   49  
115 root ᵐbiɣat͡sɣər   2  
65 rope ᵑga-kao   25  
112 rotten word info Yŋo-mom   51  
125 salt      
121 sand na-ᵐbuŋan   1, 79  
124 sea nɪ-ras   1  
203 Seven word info mɛɣru   13  
81 sharp Yŋo-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbarvʷosu-n   65, 71  
161 shy, ashamed mɪmɣan      
202 Six word info ɳɔrʊmvuruʧkai   29  
12 skin na-xurxur   1, 80  
128 sky mɪsav   63  
152 small -giki   78  
145 smoke word info ɳo-ᵐbʷas   2, 75  
106 snake na-mʷər   12  
110 spider ɛ-liɳesɳes   96  
130 star mʷesO   13  
79 stick/wood nə-xai   1  
120 stone nɪ-vær   1  
105 tail ʙuʧɪ-n   76  
206 Ten word info sɪŋavʊr   5  
178 that ɳaiaŋ      
62 thatch/roof liar   1  
187 they ito they 69, 41  
187 they ɛru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this xairaɸ      
183 thou xaiŋk   1, 17, 26  
199 Three word info ɳorʊr   1  
134 thunder urve      
41 to bite      
137 to blow word info -wuv   4  
28 to breathe -sɛŋav   69  
144 to burn word info ho-paŋ   39, 91  
91 to buy -purpur   1  
38 to chew word info ko-ⁿdʳalmɪt͡s   57, 64  
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come ᵑgoᵐbu-mai   1  
39 to cook word info -panun   110  
196 to count -pɪpɛxɪni   71  
34 to cry ko-raŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream ᵐboᵐbʷɛr   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat ᵑgo-kan   1  
95 to fall word info hoYŋo-tɛɪx   95  
22 to fear ko-mɪrax   1  
123 to flow      
101 to fly ɳɔ-mɛɪx   27  
86 to grow word info      
44 to hear ᵑgoke-papaloŋ   1, 72  
171 to hide word info -ʃuJwani   37  
72 to hit word info -tamsi   88  
89 to hold word info -tuŋao   93  
69 to hunt word info ᵑga-kao   77  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ᵑgato-mɪn   51  
49 to lie down word info -teɣvupɪn   90, 93?  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
84 to plant -lumʷi   62  
93 to pound, beat word info -tamtamsi   59  
64 to say ᵑgo-ke   164  
77 to scratch word info -xalumʷi   59  
46 to see ᵑgo-karəv   118  
67 to sew word info -saⁿdʳo   62  
70 to shoot word info -pəpɪn   1, 37  
51 to sit -tɪⁿdʳ   84  
48 to sleep ᵑgo-pʷaʧ   86  
29 to sniff, smell (ho-munʃ) naᵐbon   42  
36 to spit ᵑgo-pue   35, 86, 96?  
80 to split word info      
88 to squeeze word info ᵐʙusni   18, 71  
71 to stab, pierce -turi   14  
52 to stand -ruaŋ   72  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info Yŋo-tʊmp   12  
9 to swim ᵑgo-gaᵑgar   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbʷulni   86  
66 to tie up, fasten pə-pəsi   32  
8 to turn word info ᵑgo-pair   44  
35 to vomit ᵑgo-lu   8  
5 to walk ᵑgo-væn   2  
83 to work word info Yŋo-ᵑgas   9  
47 to yawn ᵑgo-malul   19, 34  
32 tongue mɛluwu-n   7, 42  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɳo-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-nɛʊj   2?  
185 we word info ⁿdato we pl incl    
185 we word info ⁿdatopʷar we pl excl    
141 wet -mʉʧmʉʧ   49  
188 what? word info nɪsai   1  
170 when? word info nɪ-saᵐbərie   56  
181 where? word info ambi   3, 59  
148 white -ᴩʊvᴩʊx   104  
189 who? word info asi   1  
159 wide      
58 wife      
136 wind ᵐbʷarɛŋ   1, 55  
100 wing xaᵐbɪ-n   1, 12  
55 woman/female na-pʷɛnɣaivur   103  
127 woods/forest liɣaiɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) ⁿduŋulæʧ   68, 64  
169 year ⁿdʳam   30  
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
186 you xavto you pl 1, 32  
186 you ⁿdaro you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: