https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Navwien 162-87

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: navw1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above livɣan mesap      
191 all      
192 and      
146 ash masuanɣamb   77, 70  
173 at      
13 back word info nɪ-taɣo-n   12  
165 bad, evil i-sat   1  
14 belly nɪ-ᵐbaɣavu-n   66  
176 below sælvun      
153 big i-lamb   10  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black i-mɛtmɪt      
23 blood nɪ-ⁿdʳe   1  
15 bone nu-ᵐʙulᵐʙul   58  
113 branch word info nɪ-pʷisɛra-n   30, 1  
18 breast nu-sus   1  
56 child ni-tite   5  
131 cloud word info nɪ-mæliŋk   34  
139 cold word info i-mælɣos   51  
166 correct, true ᵐbariŋin      
168 day lɛrɛŋ   6  
10 dirty i-ᵐboŋol   69  
96 dog ni-kiliu   7, 77, 80  
140 dry word info i-memas      
82 dull, blunt isɪ-kanval      
11 dust ni-ap   1  
43 ear nɪ-ⁿdaliŋa-n   1, 40  
119 earth/soil nɪ-tan   1  
98 egg nɪ-maⁿdɛlʊ-n   1, 83  
204 Eight word info iⁿdʳaɣa-til      
45 eye nɪ-mɪtæ-n   1  
180 far silɛʰ      
104 fat/grease      
60 father atɪmæn   1  
99 feather nɪ-vulɛ-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-xamʙ   19  
111 fish nɪ-mɪsal   52?  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower nɪ-tavsɛ-n   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-ᵐbas   1, 65  
117 fruit nɪ-vʷa-n   1, 26  
164 good      
118 grass nɪ-mune   31  
151 green -gʊksan   8  
26 hair word info nɪ-sɛvul   31, 33  
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
184 he/she      
24 head      
142 heavy i-ⁿdoɸ   14  
61 house ni-um   1  
194 how? word info i-ⁿdəman      
57 husband asanɣaiut   67  
182 I inaŋk   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside i-musun      
16 intestines nɪ-sɪne   1  
126 lake nɪ-ᵐbulɪs ⁿduⁿdun      
114 leaf nɛ-raxu-n   51, 53  
2 left tɪⁿdalmʷir   1, 59  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulɛ-n   33  
135 lightning i-kaᵐbil   26, 70, 71  
17 liver nɪ-mamb   7  
155 long word info      
108 louse word info no-xut   1  
54 man/male nɪ-maɣiᵐbʷariŋin      
103 meat/flesh nɪ-vusox   10  
129 moon na-ɣanbasi   6  
109 mosquito nɪ-teoɣas   38, 48  
59 mother æsnan   1  
30 mouth nɪ-ᵐboɣo-n   41  
63 name na-ɣasæ-n   1, 35  
158 narrow      
179 near mʷosaŋ   90?  
25 neck nɪ-ⁿdɛlʊ-n   42  
68 needle      
163 new -ᵐbɪvao   1  
167 night livaɣat   42  
205 Nine word info iⁿdʳaxa-vas      
195 no, not awa   104  
27 nose ᵑgarsu-n   1, 58, 55  
162 old word info i-ᵐbiɣaiwut      
197 One word info i-saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick i-misiɛx   1  
53 person/human being      
133 rain no-us   1  
102 rat na-ɣasu   3  
149 red i-paŋpaŋ   91  
3 right tiᵐbʷariŋin   30  
6 road/path nɪ-sal   1  
115 root na-xara-n   2, 41  
65 rope na-ɣao   25  
112 rotten word info i-mom   51  
125 salt      
121 sand nɪ-ᵐbinon   1, 79  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info iⁿdʳaxa-ru      
81 sharp i-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbataɣava-n   65, 87  
161 shy, ashamed i-mɛmɣan      
202 Six word info iⁿdʳax-saɣal   29  
12 skin no-ɣolɣol   1  
128 sky nɪ-mav   63  
152 small i-mɪlaalax      
145 smoke word info i-ⁿduŋk   94  
106 snake nɪ-mʷat   12  
110 spider nɪ-ŋuŋao   8, 79  
130 star nu-mʷosi   13  
79 stick/wood na-xai   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail ni-ᵐʙusi-n   76  
206 Ten word info i-laŋavul   5, 8  
178 that asao      
62 thatch/roof ne-reat   1, 61  
187 they arat they 1, 70, 60  
187 they arar they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this avoɣan      
183 thou aiuŋ   1  
199 Three word info i-ⁿdil   1  
134 thunder ni-vil      
41 to bite      
137 to blow word info i-uvuv   4  
28 to breathe -niŋar   13  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy -ʙul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info sɪ-sax   2  
7 to come usə--ᵐbʷɛl   25  
39 to cook word info atnɛ-ᵐʙusoŋk      
196 to count atma-ᵐbuliŋk   1  
34 to cry sɪŋan-ɣan      
78 to cut, hack word info asɪ-ⁿdi   99  
75 to die, be dead i-mæs   1  
90 to dig -ᵑgil   1  
50 to dream nɪ-ᵐbʷɛre   10  
40 to drink asu-mun   1, 49  
37 to eat      
95 to fall word info -polɣai      
22 to fear mɪtax(ajɛn)   1  
123 to flow      
101 to fly ni-vemp   46  
86 to grow word info      
44 to hear asɪ-ⁿdʳoŋ   1  
171 to hide word info u-suax   51  
72 to hit word info      
89 to hold word info isɪ-ᵐʙurvur   34  
69 to hunt word info atɪ-kao   77  
74 to kill asɪ-ᵐbur isisa-mas   1, 2?  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh nɪ-vɪŋar   84, 49?  
49 to lie down word info -pas ⁿdau   25, 62  
76 to live, be alive i-mauor   1, 76  
92 to open, uncover -sɪsɪvæn   24  
84 to plant -kor   69  
93 to pound, beat word info -ⁿdiɣtɪx   20, 2  
64 to say usu-suɣun      
77 to scratch word info asɪ-ᵑgaras   81  
46 to see nɪsɪ-læs   14, 94  
67 to sew word info asɪ-ⁿdur   13?  
70 to shoot word info asɪ-ⁿdur      
51 to sit -suᵐbəsuᵐb   40  
48 to sleep -pas   86  
29 to sniff, smell nɪ-mbo-n   42  
36 to spit      
80 to split word info atna-ⁿdarpor   4, 6?  
88 to squeeze word info sɪ-si   45?  
71 to stab, pierce -orᵐʙun      
52 to stand asɪⁿdi-treŋk   56  
73 to steal atɪ-ᵐbɪnɛx   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info iⁿdi-timb   12  
9 to swim -susux   12  
21 to think      
94 to throw word info -ⁿdɪtu      
66 to tie up, fasten asɪ-ŋaun      
8 to turn word info at-ᵐbeɣɪs   35  
35 to vomit si-lu   8  
5 to walk sɪ-ᵐbulau      
83 to work word info ɛ-rax   46  
47 to yawn -momoial   19, 34  
32 tongue nɪ-mæᵐʙulɛ-n   30  
31 tooth ni-luvo-n   1, 35  
207 Twenty word info ilaŋavul aⁿdʳu   9  
198 Two word info i-ⁿdʳu   1, 22  
138 warm word info i-pilpil   52  
122 water word info ni-le   2  
185 we word info ⁿdætʉl we pl incl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info ⁿdaru we dual excl    
141 wet iⁿdoᵐbⁿdoᵐb   121  
188 what? word info nawiɛn   1  
170 when? word info nɪsav mɪtanial      
181 where? word info ⁿdeɣan      
148 white i-mævus   1  
189 who? word info azɪmax   1  
159 wide      
58 wife minevut (eɣai)   5, 89?  
136 wind      
100 wing na-xaᵐbæ-n   1, 12  
55 woman/female nɪ-milevut      
127 woods/forest nɪ-ᵐʙɪɣai iⁿdu   61  
107 worm (earthworm) nɪ-ᵐbuᵐbarao   89  
169 year nɪtao   1  
150 yellow i-lutlut   43  
186 you næmut you pl 1, 13  
186 you namur you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: