https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Navwien 162-87

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: navw1234 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛra-ŋk   16  
2 left tɪⁿdalmʷir   1, 59  
3 right tiᵐbʷariŋin   30  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulɛ-n   33  
5 to walk sɪ-ᵐbulau      
6 road/path nɪ-sal   1  
7 to come usə--ᵐbʷɛl   25  
8 to turn word info at-ᵐbeɣɪs   35  
9 to swim -susux   12  
10 dirty i-ᵐboŋol   69  
11 dust ni-ap   1  
12 skin no-ɣolɣol   1  
13 back word info nɪ-taɣo-n   12  
14 belly nɪ-ᵐbaɣavu-n   66  
15 bone nu-ᵐʙulᵐʙul   58  
16 intestines nɪ-sɪne   1  
17 liver nɪ-mamb   7  
18 breast nu-sus   1  
19 shoulder ᵐbataɣava-n   65, 87  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear mɪtax(ajɛn)   1  
23 blood nɪ-ⁿdʳe   1  
24 head      
25 neck nɪ-ⁿdɛlʊ-n   42  
26 hair word info nɪ-sɛvul   31, 33  
27 nose ᵑgarsu-n   1, 58, 55  
28 to breathe -niŋar   13  
29 to sniff, smell nɪ-mbo-n   42  
30 mouth nɪ-ᵐboɣo-n   41  
31 tooth ni-luvo-n   1, 35  
32 tongue nɪ-mæᵐʙulɛ-n   30  
33 to laugh nɪ-vɪŋar   84, 49?  
34 to cry sɪŋan-ɣan      
35 to vomit si-lu   8  
36 to spit      
37 to eat      
38 to chew word info      
39 to cook word info atnɛ-ᵐʙusoŋk      
40 to drink asu-mun   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear nɪ-ⁿdaliŋa-n   1, 40  
44 to hear asɪ-ⁿdʳoŋ   1  
45 eye nɪ-mɪtæ-n   1  
46 to see nɪsɪ-læs   14, 94  
47 to yawn -momoial   19, 34  
48 to sleep -pas   86  
49 to lie down word info -pas ⁿdau   25, 62  
50 to dream nɪ-ᵐbʷɛre   10  
51 to sit -suᵐbəsuᵐb   40  
52 to stand asɪⁿdi-treŋk   56  
53 person/human being      
54 man/male nɪ-maɣiᵐbʷariŋin      
55 woman/female nɪ-milevut      
56 child ni-tite   5  
57 husband asanɣaiut   67  
58 wife minevut (eɣai)   5, 89?  
59 mother æsnan   1  
60 father atɪmæn   1  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ne-reat   1, 61  
63 name na-ɣasæ-n   1, 35  
64 to say usu-suɣun      
65 rope na-ɣao   25  
66 to tie up, fasten asɪ-ŋaun      
67 to sew word info asɪ-ⁿdur   13?  
68 needle      
69 to hunt word info atɪ-kao   77  
70 to shoot word info asɪ-ⁿdur      
71 to stab, pierce -orᵐʙun      
72 to hit word info      
73 to steal atɪ-ᵐbɪnɛx   1, 58  
74 to kill asɪ-ᵐbur isisa-mas   1, 2?  
75 to die, be dead i-mæs   1  
76 to live, be alive i-mauor   1, 76  
77 to scratch word info asɪ-ᵑgaras   81  
78 to cut, hack word info asɪ-ⁿdi   99  
79 stick/wood na-xai   1  
80 to split word info atna-ⁿdarpor   4, 6?  
81 sharp i-kan   14  
82 dull, blunt isɪ-kanval      
83 to work word info ɛ-rax   46  
84 to plant -kor   69  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info iⁿdi-timb   12  
88 to squeeze word info sɪ-si   45?  
89 to hold word info isɪ-ᵐʙurvur   34  
90 to dig -ᵑgil   1  
91 to buy -ʙul   1  
92 to open, uncover -sɪsɪvæn   24  
93 to pound, beat word info -ⁿdiɣtɪx   20, 2  
94 to throw word info -ⁿdɪtu      
95 to fall word info -polɣai      
96 dog ni-kiliu   7, 77, 80  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg nɪ-maⁿdɛlʊ-n   1, 83  
99 feather nɪ-vulɛ-n   1  
100 wing na-xaᵐbæ-n   1, 12  
101 to fly ni-vemp   46  
102 rat na-ɣasu   3  
103 meat/flesh nɪ-vusox   10  
104 fat/grease      
105 tail ni-ᵐʙusi-n   76  
106 snake nɪ-mʷat   12  
107 worm (earthworm) nɪ-ᵐbuᵐbarao   89  
108 louse word info no-xut   1  
109 mosquito nɪ-teoɣas   38, 48  
110 spider nɪ-ŋuŋao   8, 79  
111 fish nɪ-mɪsal   52?  
112 rotten word info i-mom   51  
113 branch word info nɪ-pʷisɛra-n   30, 1  
114 leaf nɛ-raxu-n   51, 53  
115 root na-xara-n   2, 41  
116 flower nɪ-tavsɛ-n   53, 57  
117 fruit nɪ-vʷa-n   1, 26  
118 grass nɪ-mune   31  
119 earth/soil nɪ-tan   1  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-ᵐbinon   1, 79  
122 water word info ni-le   2  
123 to flow      
124 sea nɛ-tas   1  
125 salt      
126 lake nɪ-ᵐbulɪs ⁿduⁿdun      
127 woods/forest nɪ-ᵐʙɪɣai iⁿdu   61  
128 sky nɪ-mav   63  
129 moon na-ɣanbasi   6  
130 star nu-mʷosi   13  
131 cloud word info nɪ-mæliŋk   34  
132 fog      
133 rain no-us   1  
134 thunder ni-vil      
135 lightning i-kaᵐbil   26, 70, 71  
136 wind      
137 to blow word info i-uvuv   4  
138 warm word info i-pilpil   52  
139 cold word info i-mælɣos   51  
140 dry word info i-memas      
141 wet iⁿdoᵐbⁿdoᵐb   121  
142 heavy i-ⁿdoɸ   14  
143 fire na-xamʙ   19  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
145 smoke word info i-ⁿduŋk   94  
146 ash masuanɣamb   77, 70  
147 black i-mɛtmɪt      
148 white i-mævus   1  
149 red i-paŋpaŋ   91  
150 yellow i-lutlut   43  
151 green -gʊksan   8  
152 small i-mɪlaalax      
153 big i-lamb   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick i-misiɛx   1  
161 shy, ashamed i-mɛmɣan      
162 old word info i-ᵐbiɣaiwut      
163 new -ᵐbɪvao   1  
164 good      
165 bad, evil i-sat   1  
166 correct, true ᵐbariŋin      
167 night livaɣat   42  
168 day lɛrɛŋ   6  
169 year nɪtao   1  
170 when? word info nɪsav mɪtanial      
171 to hide word info u-suax   51  
172 to climb word info sɪ-sax   2  
173 at      
174 in, inside i-musun      
175 above livɣan mesap      
176 below sælvun      
177 this avoɣan      
178 that asao      
179 near mʷosaŋ   90?  
180 far silɛʰ      
181 where? word info ⁿdeɣan      
182 I inaŋk   1, 21, 22  
183 thou aiuŋ   1  
184 he/she      
185 we word info ⁿdætʉl we pl incl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info ⁿdaru we dual excl    
186 you næmut you pl 1, 13  
186 you namur you dual x  
187 they arat they 1, 70, 60  
187 they arar they dual x  
188 what? word info nawiɛn   1  
189 who? word info azɪmax   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info i-ⁿdəman      
195 no, not awa   104  
196 to count atma-ᵐbuliŋk   1  
197 One word info i-saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ⁿdʳu   1, 22  
199 Three word info i-ⁿdil   1  
200 Four word info i-ᵐbas   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info iⁿdʳax-saɣal   29  
203 Seven word info iⁿdʳaxa-ru      
204 Eight word info iⁿdʳaɣa-til      
205 Nine word info iⁿdʳaxa-vas      
206 Ten word info i-laŋavul   5, 8  
207 Twenty word info ilaŋavul aⁿdʳu   9  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: