https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uliveo (Lurtes) 162-107

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:klv  Glottocode: mask1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
167 night      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand vɪla-m   16  
2 left mair   1, 59  
3 right matu   5, 37  
3 right mado   5, 37  
4 leg/foot riɛ-m   37  
5 to walk -jar   10, 63  
6 road/path nɪ-pisɛl   1, 44  
7 to come ho-mai   1  
8 to turn word info -per (ɣəni)   44  
9 to swim -ᵑgar   5  
10 dirty paxsaŋɔ      
11 dust masiaɸ   1, 102  
12 skin horxo (ᵐbɪ-m)   1, 80, 71  
13 back word info maⁿdʳu-m   35  
14 belly baɣavu-m   66  
15 bone bəlasu-m   61  
16 intestines ni-nɪm   74  
17 liver mamp   7  
18 breast na-zus   1  
19 shoulder ᵐbatɣovɛla-m   65, 95  
22 to fear mɪtax   1  
23 blood nɪ-nda   1  
24 head kaⁿdʳu-m   28  
25 neck hora-m   18, 102?  
26 hair word info horo-m   31  
27 nose honozu-m   1, 58, 89  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
29 to sniff, smell mʷo-nuzi   65  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
31 tooth rivo-m   1, 35  
32 tongue meə-m   7, 41  
33 to laugh -mæn   51  
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -ru   8  
36 to spit -pulai   35, 86, 96  
37 to eat -han   1  
38 to chew word info -ɳazi   12  
39 to cook word info -panun   110  
40 to drink -mun   1, 49  
43 ear dariŋa-m   1, 40  
44 to hear -susuloŋ   1, 71  
45 eye mɪta-n   1  
47 to yawn -hanɪmao   36  
48 to sleep -pat   86  
49 to lie down word info -tutumaf      
50 to dream -ᵐbəᵐbʷer   10  
51 to sit -ᵐʙutax   112  
52 to stand -il   97  
53 person/human being vanuan   86  
54 man/male uluman   1, 14  
55 woman/female pəɣavut   103  
56 child Tðɪðai   5  
57 husband soan norman   2, 90  
58 wife soan paɣavut   64, 100  
59 mother nana   1, 83  
60 father tata   19  
61 house a-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name xasa-n   1, 35  
64 to say -kele   105  
65 rope nə-ɣao   25  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋizi   83  
67 to sew word info -soⁿde   62  
69 to hunt word info -ⁿdas(mowai)   40  
70 to shoot word info -pɛn   1, 37  
71 to stab, pierce -turi   14  
72 to hit word info -wazi   86  
73 to steal -vɪnɔɣi   1, 58  
74 to kill -waᵐbuni   66, 1  
74 to kill -wavuni   66, 1  
75 to die, be dead -mæt   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -harowi   1, 87  
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood na-xai   1  
80 to split word info -tafuli   1  
80 to split word info mabul   1  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt ɛ-ᵐbʷit   15  
82 dull, blunt ɛ- ᵐbʷið   15  
83 to work word info -um   1  
84 to plant -naᵐbʊl   70  
87 to swell word info -tʊmb   12  
89 to hold word info təŋao   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -vori   1  
92 to open, uncover -sɪŋav(ɣeni)   40  
93 to pound, beat word info -tʊxtoɣi   20, 2  
94 to throw word info -ᵐbʷil(ɣeni)   86  
95 to fall word info i-tiɛx   95  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mæn   1  
98 egg na-vɣodɛ   40  
99 feather vuru-n   1  
100 wing khaᵐbɛla-n   1, 12  
101 to fly -mɪlax   27  
102 rat xazu   3  
103 meat/flesh no-ᵑgɔⁿdʳ      
105 tail ᵑgilɛn   39  
106 snake nɪ-mat   12  
107 worm (earthworm) tuŋulas   68, 64  
108 louse word info na-ɣʊt   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
110 spider liɳɛsɪɳɛs   96  
111 fish a-jɛx   1  
112 rotten word info to-momf   51  
113 branch word info pasɣaðe   30, 1  
114 leaf lute   38  
114 leaf luðe   38  
115 root harxɪte   2  
115 root harxəðe   2  
116 flower vʷɪlɣaur      
117 fruit huiðe      
117 fruit wide   1, 26  
118 grass liʉl   1  
119 earth/soil na-tan   1  
119 earth/soil na- ðan   1  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand biʉn   1, 79  
122 water word info nu-wai   2  
124 sea nɪ-tas   1  
126 lake lɪᵐbliᵐbor      
127 woods/forest liliɣai   2, 87  
128 sky nɪ-mɪsav   63  
129 moon ɣaᵐbaðie   6  
130 star mʷeso   13  
130 star mʷezɔ   13  
131 cloud word info mariuŋ   34  
133 rain na-us   1  
134 thunder næ-ᵐbʷil urur      
134 thunder næ- pulurur      
135 lightning kaᵐbil   26, 70, 71  
136 wind nɛ-lan   1, 77  
137 to blow word info e-vuv   4  
137 to blow word info e- wuɸ   4  
139 cold word info ɛ-susus   98  
139 cold word info ɛ suʤus   98  
140 dry word info -masɪmas      
140 dry word info -mazɪmas      
141 wet -muzɪmus   49  
142 heavy -mɪlas   33  
143 fire na-xamp   19  
143 fire na- -ɣam   19  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
145 smoke word info ᵐbʷasuɣamp   2, 75  
146 ash mʷasiaɸ      
147 black -mɛrmɛɾ      
148 white paravʊx   104  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
149 red ᵐbɪzᵐbɪz   93  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
151 green kɪskɪzan   8  
152 small kɪkɛɣɛx   78  
153 big to-tiᵐbao   50  
153 big to timao   50  
160 painful, sick -mɪsax   1  
160 painful, sick mɪzax   1  
161 shy, ashamed mɪtax      
162 old word info xavut      
162 old word info havut      
163 new fɛveo   1  
164 good i-voi   108  
165 bad, evil i-sa   1  
166 correct, true -kitin      
166 correct, true -kiðin      
168 day lɪneal   6  
169 year nɛⁿdam   30  
170 when? word info -ɳais      
171 to hide word info -suzuani   37  
172 to climb word info -pəlao   52  
174 in, inside -loɣoim   1, 18  
175 above maɣat   63  
176 below -pipiðe      
176 below pɪpiðe      
177 this xaja      
178 that xajaŋ      
179 near pɪpalaŋ   114  
180 far atut   99  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I kinao   1, 21, 22  
183 thou kaiuŋ   1, 17, 26  
184 he/she ᵑgai   1, 29  
188 what? word info nɪsa   1  
189 who? word info ase   1  
194 how? word info i-maᵐbe   18  
195 no, not -ᵐbuɛr   103  
196 to count -vuroŋi   1  
197 One word info -sua   1  
198 Two word info ɛ-ru   1  
199 Three word info i-ðor   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info ɛ-rim   1  
202 Six word info murɛp-tɛs      
203 Seven word info mɪlɛv-ru   13  
204 Eight word info mɪlɛv-tor   5, 7  
205 Nine word info mɪla-pað   20  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
187 they kaⁿdiðo they 1, 19  
187 they kaliðo they 1, 19  
187 they kalaru they dual x  
185 we word info ɪⁿdaru we dl incl    
186 you kamiðo you pl 1, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: