https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uliveo (Lurtes) 162-107

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:klv  Glottocode: mask1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
167 night      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
10 dirty paxsaŋɔ      
49 to lie down word info -tutumaf      
103 meat/flesh no-ᵑgɔⁿdʳ      
116 flower vʷɪlɣaur      
117 fruit huiðe      
126 lake lɪᵐbliᵐbor      
134 thunder næ-ᵐbʷil urur      
134 thunder næ- pulurur      
140 dry word info -masɪmas      
140 dry word info -mazɪmas      
146 ash mʷasiaɸ      
147 black -mɛrmɛɾ      
161 shy, ashamed mɪtax      
162 old word info xavut      
162 old word info havut      
166 correct, true -kitin      
166 correct, true -kiðin      
170 when? word info -ɳais      
176 below -pipiðe      
176 below pɪpiðe      
177 this xaja      
178 that xajaŋ      
185 we word info ɪⁿdaru we dl incl    
202 Six word info murɛp-tɛs      
7 to come ho-mai   1  
18 breast na-zus   1  
22 to fear mɪtax   1  
23 blood nɪ-nda   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -han   1  
45 eye mɪta-n   1  
61 house a-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -mæt   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
79 stick/wood na-xai   1  
80 to split word info -tafuli   1  
80 to split word info mabul   1  
83 to work word info -um   1  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -vori   1  
97 bird nɪ-mæn   1  
99 feather vuru-n   1  
108 louse word info na-ɣʊt   1  
109 mosquito nɪ-nam   1  
111 fish a-jɛx   1  
118 grass liʉl   1  
119 earth/soil na-tan   1  
119 earth/soil na- ðan   1  
120 stone nɪ-vat   1  
124 sea nɪ-tas   1  
133 rain na-us   1  
160 painful, sick -mɪsax   1  
160 painful, sick mɪzax   1  
163 new fɛveo   1  
165 bad, evil i-sa   1  
188 what? word info nɪsa   1  
189 who? word info ase   1  
196 to count -vuroŋi   1  
197 One word info -sua   1  
198 Two word info ɛ-ru   1  
199 Three word info i-ðor   1  
201 Five word info ɛ-rim   1  
100 wing khaᵐbɛla-n   1, 12  
183 thou kaiuŋ   1, 17, 26  
174 in, inside -loɣoim   1, 18  
117 fruit wide   1, 26  
184 he/she ᵑgai   1, 29  
63 name xasa-n   1, 35  
70 to shoot word info -pɛn   1, 37  
43 ear dariŋa-m   1, 40  
6 road/path nɪ-pisɛl   1, 44  
44 to hear -susuloŋ   1, 71  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind nɛ-lan   1, 77  
121 sand biʉn   1, 79  
12 skin horxo (ᵐbɪ-m)   1, 80, 71  
77 to scratch word info -harowi   1, 87  
11 dust masiaɸ   1, 102  
54 man/male uluman   1, 14  
187 they kaⁿdiðo they 1, 19  
187 they kaliðo they 1, 19  
182 I kinao   1, 21, 22  
186 you kamiðo you pl 1, 32  
31 tooth rivo-m   1, 35  
40 to drink -mun   1, 49  
73 to steal -vɪnɔɣi   1, 58  
27 nose honozu-m   1, 58, 89  
2 left mair   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
59 mother nana   1, 83  
50 to dream -ᵐbəᵐbʷer   10  
5 to walk -jar   10, 63  
55 woman/female pəɣavut   103  
195 no, not -ᵐbuɛr   103  
148 white paravʊx   104  
64 to say -kele   105  
164 good i-voi   108  
39 to cook word info -panun   110  
51 to sit -ᵐʙutax   112  
179 near pɪpalaŋ   114  
38 to chew word info -ɳazi   12  
87 to swell word info -tʊmb   12  
106 snake nɪ-mat   12  
130 star mʷeso   13  
130 star mʷezɔ   13  
203 Seven word info mɪlɛv-ru   13  
71 to stab, pierce -turi   14  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt ɛ-ᵐbʷit   15  
82 dull, blunt ɛ- ᵐbʷið   15  
1 hand vɪla-m   16  
194 how? word info i-maᵐbe   18  
25 neck hora-m   18, 102?  
60 father tata   19  
143 fire na-xamp   19  
143 fire na- -ɣam   19  
115 root harxɪte   2  
115 root harxəðe   2  
122 water word info nu-wai   2  
145 smoke word info ᵐbʷasuɣamp   2, 75  
127 woods/forest liliɣai   2, 87  
57 husband soan norman   2, 90  
205 Nine word info mɪla-pað   20  
93 to pound, beat word info -tʊxtoɣi   20, 2  
65 rope nə-ɣao   25  
135 lightning kaᵐbil   26, 70, 71  
101 to fly -mɪlax   27  
24 head kaⁿdʳu-m   28  
96 dog lipax   29  
102 rat xazu   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
169 year nɛⁿdam   30  
113 branch word info pasɣaðe   30, 1  
26 hair word info horo-m   31  
142 heavy -mɪlas   33  
131 cloud word info mariuŋ   34  
13 back word info maⁿdʳu-m   35  
36 to spit -pulai   35, 86, 96  
47 to yawn -hanɪmao   36  
4 leg/foot riɛ-m   37  
171 to hide word info -suzuani   37  
114 leaf lute   38  
114 leaf luðe   38  
105 tail ᵑgilɛn   39  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
137 to blow word info e-vuv   4  
137 to blow word info e- wuɸ   4  
69 to hunt word info -ⁿdas(mowai)   40  
92 to open, uncover -sɪŋav(ɣeni)   40  
98 egg na-vɣodɛ   40  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
8 to turn word info -per (ɣəni)   44  
141 wet -muzɪmus   49  
9 to swim -ᵑgar   5  
56 child Tðɪðai   5  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
3 right matu   5, 37  
3 right mado   5, 37  
204 Eight word info mɪlɛv-tor   5, 7  
153 big to-tiᵐbao   50  
153 big to timao   50  
33 to laugh -mæn   51  
112 rotten word info to-momf   51  
172 to climb word info -pəlao   52  
129 moon ɣaᵐbaðie   6  
168 day lɪneal   6  
15 bone bəlasu-m   61  
67 to sew word info -soⁿde   62  
128 sky nɪ-mɪsav   63  
175 above maɣat   63  
58 wife soan paɣavut   64, 100  
29 to sniff, smell mʷo-nuzi   65  
19 shoulder ᵐbatɣovɛla-m   65, 95  
14 belly baɣavu-m   66  
74 to kill -waᵐbuni   66, 1  
74 to kill -wavuni   66, 1  
107 worm (earthworm) tuŋulas   68, 64  
17 liver mamp   7  
32 tongue meə-m   7, 41  
84 to plant -naᵐbʊl   70  
16 intestines ni-nɪm   74  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
152 small kɪkɛɣɛx   78  
35 to vomit -ru   8  
151 green kɪskɪzan   8  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋizi   83  
48 to sleep -pat   86  
53 person/human being vanuan   86  
72 to hit word info -wazi   86  
94 to throw word info -ᵐbʷil(ɣeni)   86  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
89 to hold word info təŋao   93  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
149 red ᵐbɪzᵐbɪz   93  
95 to fall word info i-tiɛx   95  
110 spider liɳɛsɪɳɛs   96  
52 to stand -il   97  
139 cold word info ɛ-susus   98  
139 cold word info ɛ suʤus   98  
180 far atut   99  
187 they kalaru they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: