https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uliveo (Lurtes) 162-107

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:klv  Glottocode: mask1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
46 to see      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
167 night      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
166 correct, true -kiðin      
140 dry word info -mazɪmas      
74 to kill -wavuni   66, 1  
115 root harxəðe   2  
162 old word info havut      
187 they kaliðo they 1, 19  
114 leaf luðe   38  
80 to split word info mabul   1  
3 right mado   5, 37  
160 painful, sick mɪzax   1  
130 star mʷezɔ   13  
176 below pɪpiðe      
117 fruit wide   1, 26  
149 red ᵐbɪzᵐbɪz   93  
37 to eat -han   1  
47 to yawn -hanɪmao   36  
77 to scratch word info -harowi   1, 87  
52 to stand -il   97  
5 to walk -jar   10, 63  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
81 sharp -kan   14  
64 to say -kele   105  
166 correct, true -kitin      
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
174 in, inside -loɣoim   1, 18  
140 dry word info -masɪmas      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
40 to drink -mun   1, 49  
141 wet -muzɪmus   49  
33 to laugh -mæn   51  
75 to die, be dead -mæt   1  
147 black -mɛrmɛɾ      
142 heavy -mɪlas   33  
101 to fly -mɪlax   27  
160 painful, sick -mɪsax   1  
84 to plant -naᵐbʊl   70  
39 to cook word info -panun   110  
48 to sleep -pat   86  
8 to turn word info -per (ɣəni)   44  
176 below -pipiðe      
36 to spit -pulai   35, 86, 96  
172 to climb word info -pəlao   52  
70 to shoot word info -pɛn   1, 37  
35 to vomit -ru   8  
67 to sew word info -soⁿde   62  
197 One word info -sua   1  
44 to hear -susuloŋ   1, 71  
171 to hide word info -suzuani   37  
92 to open, uncover -sɪŋav(ɣeni)   40  
80 to split word info -tafuli   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
34 to cry -taŋ   1  
71 to stab, pierce -turi   14  
49 to lie down word info -tutumaf      
87 to swell word info -tʊmb   12  
93 to pound, beat word info -tʊxtoɣi   20, 2  
83 to work word info -um   1  
91 to buy -vori   1  
196 to count -vuroŋi   1  
73 to steal -vɪnɔɣi   1, 58  
72 to hit word info -wazi   86  
74 to kill -waᵐbuni   66, 1  
90 to dig -xəri   1  
170 when? word info -ɳais      
38 to chew word info -ɳazi   12  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋizi   83  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
195 no, not -ᵐbuɛr   103  
50 to dream -ᵐbəᵐbʷer   10  
94 to throw word info -ᵐbʷil(ɣeni)   86  
51 to sit -ᵐʙutax   112  
9 to swim -ᵑgar   5  
69 to hunt word info -ⁿdas(mowai)   40  
56 child Tðɪðai   5  
61 house a-im   1  
111 fish a-jɛx   1  
181 where? word info ambe   3, 59  
189 who? word info ase   1  
180 far atut   99  
14 belly baɣavu-m   66  
121 sand biʉn   1, 79  
15 bone bəlasu-m   61  
43 ear dariŋa-m   1, 40  
137 to blow word info e- wuɸ   4  
137 to blow word info e-vuv   4  
163 new fɛveo   1  
115 root harxɪte   2  
7 to come ho-mai   1  
27 nose honozu-m   1, 58, 89  
25 neck hora-m   18, 102?  
26 hair word info horo-m   31  
12 skin horxo (ᵐbɪ-m)   1, 80, 71  
117 fruit huiðe      
194 how? word info i-maᵐbe   18  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
165 bad, evil i-sa   1  
95 to fall word info i-tiɛx   95  
200 Four word info i-vat   1, 65  
164 good i-voi   108  
199 Three word info i-ðor   1  
183 thou kaiuŋ   1, 17, 26  
187 they kalaru they dual x  
186 you kamiðo you pl 1, 32  
135 lightning kaᵐbil   26, 70, 71  
187 they kaⁿdiðo they 1, 19  
24 head kaⁿdʳu-m   28  
100 wing khaᵐbɛla-n   1, 12  
182 I kinao   1, 21, 22  
152 small kɪkɛɣɛx   78  
151 green kɪskɪzan   8  
127 woods/forest liliɣai   2, 87  
96 dog lipax   29  
110 spider liɳɛsɪɳɛs   96  
118 grass liʉl   1  
114 leaf lute   38  
168 day lɪneal   6  
126 lake lɪᵐbliᵐbor      
2 left mair   1, 59  
17 liver mamp   7  
131 cloud word info mariuŋ   34  
11 dust masiaɸ   1, 102  
3 right matu   5, 37  
175 above maɣat   63  
13 back word info maⁿdʳu-m   35  
32 tongue meə-m   7, 41  
202 Six word info murɛp-tɛs      
205 Nine word info mɪla-pað   20  
203 Seven word info mɪlɛv-ru   13  
204 Eight word info mɪlɛv-tor   5, 7  
45 eye mɪta-n   1  
22 to fear mɪtax   1  
161 shy, ashamed mɪtax      
146 ash mʷasiaɸ      
130 star mʷeso   13  
29 to sniff, smell mʷo-nuzi   65  
143 fire na- -ɣam   19  
119 earth/soil na- ðan   1  
119 earth/soil na-tan   1  
133 rain na-us   1  
98 egg na-vɣodɛ   40  
79 stick/wood na-xai   1  
143 fire na-xamp   19  
18 breast na-zus   1  
108 louse word info na-ɣʊt   1  
59 mother nana   1, 83  
62 thatch/roof ni-at   1  
16 intestines ni-nɪm   74  
103 meat/flesh no-ᵑgɔⁿdʳ      
122 water word info nu-wai   2  
134 thunder næ- pulurur      
134 thunder næ-ᵐbʷil urur      
65 rope nə-ɣao   25  
136 wind nɛ-lan   1, 77  
169 year nɛⁿdam   30  
106 snake nɪ-mat   12  
97 bird nɪ-mæn   1  
128 sky nɪ-mɪsav   63  
109 mosquito nɪ-nam   1  
23 blood nɪ-nda   1  
6 road/path nɪ-pisɛl   1, 44  
124 sea nɪ-tas   1  
120 stone nɪ-vat   1  
188 what? word info nɪsa   1  
148 white paravʊx   104  
113 branch word info pasɣaðe   30, 1  
10 dirty paxsaŋɔ      
55 woman/female pəɣavut   103  
179 near pɪpalaŋ   114  
31 tooth rivo-m   1, 35  
4 leg/foot riɛ-m   37  
57 husband soan norman   2, 90  
58 wife soan paɣavut   64, 100  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
60 father tata   19  
153 big to timao   50  
112 rotten word info to-momf   51  
153 big to-tiᵐbao   50  
107 worm (earthworm) tuŋulas   68, 64  
89 to hold word info təŋao   93  
54 man/male uluman   1, 14  
53 person/human being vanuan   86  
99 feather vuru-n   1  
1 hand vɪla-m   16  
116 flower vʷɪlɣaur      
177 this xaja      
178 that xajaŋ      
63 name xasa-n   1, 35  
162 old word info xavut      
102 rat xazu   3  
139 cold word info ɛ suʤus   98  
82 dull, blunt ɛ- ᵐbʷið   15  
201 Five word info ɛ-rim   1  
198 Two word info ɛ-ru   1  
139 cold word info ɛ-susus   98  
82 dull, blunt ɛ-ᵐbʷit   15  
129 moon ɣaᵐbaðie   6  
185 we word info ɪⁿdaru we dl incl    
19 shoulder ᵐbatɣovɛla-m   65, 95  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
145 smoke word info ᵐbʷasuɣamp   2, 75  
184 he/she ᵑgai   1, 29  
105 tail ᵑgilɛn   39  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: