https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uliveo (Lurtes) 162-107

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:klv  Glottocode: mask1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above maɣat   63  
191 all      
192 and      
146 ash mʷasiaɸ      
173 at      
13 back word info maⁿdʳu-m   35  
165 bad, evil i-sa   1  
14 belly baɣavu-m   66  
176 below -pipiðe      
176 below pɪpiðe      
153 big to-tiᵐbao   50  
153 big to timao   50  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black -mɛrmɛɾ      
23 blood nɪ-nda   1  
15 bone bəlasu-m   61  
113 branch word info pasɣaðe   30, 1  
18 breast na-zus   1  
56 child Tðɪðai   5  
131 cloud word info mariuŋ   34  
139 cold word info ɛ-susus   98  
139 cold word info ɛ suʤus   98  
166 correct, true -kitin      
166 correct, true -kiðin      
168 day lɪneal   6  
10 dirty paxsaŋɔ      
96 dog lipax   29  
140 dry word info -masɪmas      
140 dry word info -mazɪmas      
82 dull, blunt ɛ-ᵐbʷit   15  
82 dull, blunt ɛ- ᵐbʷið   15  
11 dust masiaɸ   1, 102  
43 ear dariŋa-m   1, 40  
119 earth/soil na-tan   1  
119 earth/soil na- ðan   1  
98 egg na-vɣodɛ   40  
204 Eight word info mɪlɛv-tor   5, 7  
45 eye mɪta-n   1  
180 far atut   99  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather vuru-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-xamp   19  
143 fire na- -ɣam   19  
111 fish a-jɛx   1  
201 Five word info ɛ-rim   1  
116 flower vʷɪlɣaur      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit huiðe      
117 fruit wide   1, 26  
164 good i-voi   108  
118 grass liʉl   1  
151 green kɪskɪzan   8  
26 hair word info horo-m   31  
1 hand vɪla-m   16  
184 he/she ᵑgai   1, 29  
24 head kaⁿdʳu-m   28  
142 heavy -mɪlas   33  
61 house a-im   1  
194 how? word info i-maᵐbe   18  
57 husband soan norman   2, 90  
182 I kinao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside -loɣoim   1, 18  
16 intestines ni-nɪm   74  
126 lake lɪᵐbliᵐbor      
114 leaf lute   38  
114 leaf luðe   38  
2 left mair   1, 59  
4 leg/foot riɛ-m   37  
135 lightning kaᵐbil   26, 70, 71  
17 liver mamp   7  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣʊt   1  
54 man/male uluman   1, 14  
103 meat/flesh no-ᵑgɔⁿdʳ      
129 moon ɣaᵐbaðie   6  
109 mosquito nɪ-nam   1  
59 mother nana   1, 83  
30 mouth ᵐboŋo-m   41  
63 name xasa-n   1, 35  
158 narrow      
179 near pɪpalaŋ   114  
25 neck hora-m   18, 102?  
68 needle      
163 new fɛveo   1  
167 night      
205 Nine word info mɪla-pað   20  
195 no, not -ᵐbuɛr   103  
27 nose honozu-m   1, 58, 89  
162 old word info xavut      
162 old word info havut      
197 One word info -sua   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -mɪsax   1  
160 painful, sick mɪzax   1  
53 person/human being vanuan   86  
133 rain na-us   1  
102 rat xazu   3  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
149 red ᵐbɪzᵐbɪz   93  
3 right matu   5, 37  
3 right mado   5, 37  
6 road/path nɪ-pisɛl   1, 44  
115 root harxɪte   2  
115 root harxəðe   2  
65 rope nə-ɣao   25  
112 rotten word info to-momf   51  
125 salt      
121 sand biʉn   1, 79  
124 sea nɪ-tas   1  
203 Seven word info mɪlɛv-ru   13  
81 sharp -kan   14  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbatɣovɛla-m   65, 95  
161 shy, ashamed mɪtax      
202 Six word info murɛp-tɛs      
12 skin horxo (ᵐbɪ-m)   1, 80, 71  
128 sky nɪ-mɪsav   63  
152 small kɪkɛɣɛx   78  
145 smoke word info ᵐbʷasuɣamp   2, 75  
106 snake nɪ-mat   12  
110 spider liɳɛsɪɳɛs   96  
130 star mʷeso   13  
130 star mʷezɔ   13  
79 stick/wood na-xai   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail ᵑgilɛn   39  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
178 that xajaŋ      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they kaⁿdiðo they 1, 19  
187 they kaliðo they 1, 19  
187 they kalaru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this xaja      
183 thou kaiuŋ   1, 17, 26  
199 Three word info i-ðor   1  
134 thunder næ-ᵐbʷil urur      
134 thunder næ- pulurur      
41 to bite      
137 to blow word info e-vuv   4  
137 to blow word info e- wuɸ   4  
28 to breathe -lavɪn laŋ   77  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy -vori   1  
38 to chew word info -ɳazi   12  
85 to choose      
172 to climb word info -pəlao   52  
7 to come ho-mai   1  
39 to cook word info -panun   110  
196 to count -vuroŋi   1  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
75 to die, be dead -mæt   1  
90 to dig -xəri   1  
50 to dream -ᵐbəᵐbʷer   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -han   1  
95 to fall word info i-tiɛx   95  
22 to fear mɪtax   1  
123 to flow      
101 to fly -mɪlax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -susuloŋ   1, 71  
171 to hide word info -suzuani   37  
72 to hit word info -wazi   86  
89 to hold word info təŋao   93  
69 to hunt word info -ⁿdas(mowai)   40  
74 to kill -waᵐbuni   66, 1  
74 to kill -wavuni   66, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -mæn   51  
49 to lie down word info -tutumaf      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -sɪŋav(ɣeni)   40  
84 to plant -naᵐbʊl   70  
93 to pound, beat word info -tʊxtoɣi   20, 2  
64 to say -kele   105  
77 to scratch word info -harowi   1, 87  
46 to see      
67 to sew word info -soⁿde   62  
70 to shoot word info -pɛn   1, 37  
51 to sit -ᵐʙutax   112  
48 to sleep -pat   86  
29 to sniff, smell mʷo-nuzi   65  
36 to spit -pulai   35, 86, 96  
80 to split word info -tafuli   1  
80 to split word info mabul   1  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -turi   14  
52 to stand -il   97  
73 to steal -vɪnɔɣi   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tʊmb   12  
9 to swim -ᵑgar   5  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐbʷil(ɣeni)   86  
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋizi   83  
8 to turn word info -per (ɣəni)   44  
35 to vomit -ru   8  
5 to walk -jar   10, 63  
83 to work word info -um   1  
47 to yawn -hanɪmao   36  
32 tongue meə-m   7, 41  
31 tooth rivo-m   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɛ-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-wai   2  
185 we word info ɪⁿdaru we dl incl    
141 wet -muzɪmus   49  
188 what? word info nɪsa   1  
170 when? word info -ɳais      
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white paravʊx   104  
189 who? word info ase   1  
159 wide      
58 wife soan paɣavut   64, 100  
136 wind nɛ-lan   1, 77  
100 wing khaᵐbɛla-n   1, 12  
55 woman/female pəɣavut   103  
127 woods/forest liliɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) tuŋulas   68, 64  
169 year nɛⁿdam   30  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
186 you kamiðo you pl 1, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: