https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uliveo (Palongk) 162-103

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:klv  Glottocode: mask1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above -aməɣat   63  
191 all      
192 and      
146 ash masiaɸ      
173 at      
13 back word info mandu-n   35  
165 bad, evil i-sa   1  
14 belly pəxavu-n   66  
176 below -pipite      
153 big -tiᵐbʷao   50  
97 bird nɪ-mæn   1  
147 black mɛrɪmɛr      
23 blood nɪ-nda   1  
15 bone bəlaseɔ-x   61  
113 branch word info pasɣəte   30, 1  
18 breast na-sus   1  
56 child      
131 cloud word info mariuŋ   34  
139 cold word info u-chusuz   98  
166 correct, true -kitin      
168 day mæriᵐboŋ   16  
10 dirty      
96 dog lipax   29  
140 dry word info -masɪmas      
82 dull, blunt ɪ-ᵐbʷit   15  
11 dust mʷasiaɸ   1, 102  
43 ear -ⁿdariŋa-n   1, 40  
119 earth/soil nɪ-tan   1  
98 egg ⁿdavorɣɛte   40  
204 Eight word info mɪlɛv-tor   5, 7  
45 eye kmɪta-m   1  
180 far atut   99  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather vəɣɛte   1, 63?  
208 Fifty word info sɪŋavur vaxarim      
143 fire na-ɣamb   19  
111 fish na-jɛx   1  
201 Five word info ɛ-rim   1  
116 flower ʙusiɣai   53  
132 fog mavukas      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit vʷite   1, 26?  
164 good i-voi   108  
118 grass liʉl   1  
151 green kɪskɪsan   8  
26 hair word info sivʊr   31, 33  
1 hand nɪ-vɛl-   16  
184 he/she ᵑgai   1, 29  
24 head kaⁿdu-n   28  
142 heavy -mɛlas   33  
61 house na-im   1  
194 how? word info i-mɛᵐbiʰ   18  
57 husband soan uluman   2, 90  
182 I kinao   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside -loɣojum   1, 18  
16 intestines nɪ-nai   74  
126 lake mɛtⁿduⁿdun      
114 leaf      
2 left nɪ-mair   1, 59  
4 leg/foot næ-ri-   37  
135 lightning aᵐbil   26  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male uluman   1, 14  
103 meat/flesh      
129 moon xaᵐbati   6  
109 mosquito nɪ-nam   1  
59 mother næna   1, 83  
30 mouth ᵐboŋo-n   41  
63 name na-ɣsa-m   1, 35  
158 narrow      
179 near pəpaⁿdaŋ   114  
25 neck holoa-n   18, 102  
68 needle      
163 new vɛveo   1  
167 night lɛlmariuŋk   65  
205 Nine word info mɪlav-pat   20  
195 no, not ɛ-ᵐʙuɛr   103  
27 nose xonusʉ-n   1, 58, 89  
162 old word info mætu      
197 One word info sual   1  
197 One word info sua   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mɪsax   1  
53 person/human being fanuan   86  
133 rain na-us   1  
102 rat xasuʰ   3  
149 red -ᵐbisᵐbis   93  
3 right mætu   5, 37  
6 road/path      
115 root xaɣɛte   63  
65 rope na-ɣao   25  
112 rotten word info i-mom   51  
125 salt      
121 sand ᵐbiʊn   1, 79  
124 sea nɪ-tas   1  
203 Seven word info mɪlɛv-ru   13  
81 sharp i-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder patɣovusʊ-n   65, 71  
161 shy, ashamed mɪtax      
202 Six word info mɪlɛv-tɛs      
12 skin horxʊmbe-n   1, 80, 71  
128 sky nɪ-maɸ   63  
152 small kɪkɛriax   78  
145 smoke word info pasuɣamp   2, 75  
106 snake nɪ-mat   12  
110 spider liŋɛsɪŋɛs   96  
130 star mʷesɔ   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail ᵑgilɛn   39  
206 Ten word info sɪŋavur   5  
178 that ᵑgaja      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they kalito they 1, 19  
187 they kalaru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this kaᵑgai      
183 thou kajuŋ   1, 17, 26  
199 Three word info i-tʊr   1  
134 thunder wilurur      
41 to bite      
137 to blow word info ɪ-vuɸ   4  
28 to breathe -suᵑgavuᵑgaɸ   69  
144 to burn word info -paŋ   39, 91  
91 to buy fuɾi   1  
91 to buy -vori   1  
38 to chew word info -ɳazi   12  
85 to choose      
172 to climb word info -pulao   52  
7 to come ᵑgə-mai   1  
39 to cook word info -panun   110  
196 to count -vuroŋi   1  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tai   1  
75 to die, be dead -mæt   1  
90 to dig -xeri   1  
50 to dream -buᵐbʷer   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -xan   1  
95 to fall word info i-tɛx   95  
22 to fear mɪtah   1  
123 to flow      
101 to fly ɛ-mɪlax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -sɪsuloŋ   1, 71  
171 to hide word info -susuani   37  
72 to hit word info -fʷasi   86  
89 to hold word info -tɪŋao   93  
69 to hunt word info ku-kaoʰ   77  
74 to kill -fanʙuni   66, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -mæn   51  
49 to lie down word info -tetemaⁿdʳ   87  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -sɪŋav   40  
84 to plant -naᵐʙule   70  
93 to pound, beat word info -tuɣtoɣe   20, 2  
64 to say kɛ-lɛʰ   105  
77 to scratch word info      
46 to see      
67 to sew word info -suⁿde   62  
70 to shoot word info -pɪn   1, 37  
51 to sit -ʙutax   112  
48 to sleep -pat   86  
29 to sniff, smell      
36 to spit -ᴩulai   35, 86, 96  
80 to split word info -tapuli   1  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
71 to stab, pierce -turi   14  
52 to stand -il   97  
73 to steal -finoɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info i-tʊᵐʙ   12  
9 to swim ᵑgə-ᵑgar   5  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten -ᵐbaŋisi   83  
8 to turn word info -pair (xeni)   44  
35 to vomit ɛ-ru   8  
5 to walk -iar   10, 63  
83 to work word info -um   1  
47 to yawn -xanɪmao   36  
32 tongue mea-n   7, 41  
31 tooth rivo-n   1, 35  
207 Twenty word info sɪŋavur vaxa-ru   9  
198 Two word info ɛ-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info wai   2  
185 we word info kaⁿdito we pl incl    
185 we word info kanditpisi we pl excl    
185 we word info kiⁿdaru we dl incl    
185 we word info kinɛm iru we dual excl    
141 wet -mʉsɪmʉs   49  
188 what? word info nɪza   1  
170 when? word info ɳais   1, 24  
181 where? word info ambe   3, 59  
148 white paraᴩʊx   104  
189 who? word info aze   1  
159 wide      
58 wife soan paxavut   64, 100  
136 wind nɪ-lan   1, 77  
100 wing xaᵐbɪla-n   1, 12  
55 woman/female paɣavot   103  
127 woods/forest liliɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) tuŋulas   68, 64  
169 year na-siɣao   29  
150 yellow -jaŋjaŋ   9  
186 you kamito you pl 1, 32  
186 you kamɪru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: