https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paicî

Source/Author:  Rivierre, 1983 
Identifiers:  ISO-639-3:pri  Glottocode: paic1239 
Notes:  Rivierre, Jean-Claude. 1983. Dictionnaire Paici-Français. Paris:SELAF.

This language has tones which I've identified as: ˥ 'high', ˧ 'mid', ˩ 'low'.

Rivierre wrote double V's for long vowels. I have written them as V:, otherwise, his transcription is represented here. 
Data Entry:  Typed By: Mary Walworth  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:New Caledonian:Northern:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand î˥ nasalised 11  
2 left a˧è˧mwü˧   1, 59  
3 right è˥tö˥   24  
4 leg/foot â˥-   1  
5 to walk pä˥rä˥   2?  
6 road/path nä˧i˥gé˥      
7 to come mê˥   1  
8 to turn word info bi:˧   84  
9 to swim é˥o:˥   97  
10 dirty tö˧ri˧      
11 dust dë˧u˧-   104  
12 skin pa˧ra˧wé˧      
13 back word info cë˧ù˧   82  
14 belly nâ:˧   91  
15 bone du:˧-   2  
16 intestines wâ˥go:˥   82?  
17 liver è˧të˧-   1  
18 breast tü˥   1  
19 shoulder a˧pwù˧   37  
20 to know, be knowledgeable tä˧mä˧gö:˩ri˩   97  
21 to think nî:˩mî˩-rî˩   28  
22 to fear wâ˥go˥      
23 blood do˧mî:˧      
24 head pû˧   29  
25 neck nyî˧â˧   18?  
26 hair word info wë˧rë˧ pû˧   31  
27 nose û˧mwî:˧   11, 14  
28 to breathe ô:˧mâ:˩      
29 to sniff, smell tê˧rê˧   116  
30 mouth pwä˥   36  
31 tooth po˧ro˧pwä˧   21?  
32 tongue û˧mê˧mê˧   7  
33 to laugh è˧a˧      
34 to cry      
35 to vomit ga˧   39?  
36 to spit u˥ri˥      
37 to eat I˥ja˥      
38 to chew word info pwé˥      
38 to chew word info pwë˥ti˥      
39 to cook word info pu˧rö˧      
40 to drink wâ˧do˧   6  
41 to bite è˧ gè:˧      
42 to suck di˧   25  
43 ear nyü˧rü˧   1  
44 to hear tê˧rê˧   80  
45 eye mê:˧   1  
45 eye â˥râ˥po˧ro˧mê:˩   1  
46 to see cô:˥   130  
47 to yawn ö˥mâ:˥-rë˥u˥      
48 to sleep pu:˥      
49 to lie down word info pu:˥   52  
50 to dream â˧cô˧wâ˧   74  
51 to sit tâ:˧ bo:˧      
52 to stand ci˧mâ˧ dö˧      
53 person/human being â˧bo˧ro˧   93, 95  
54 man/male â˧bo˧ro˧      
55 woman/female i˧lë˧ri˧      
56 child è˥po˥   97  
57 husband è˧a˧   2  
58 wife wâ˥dè˥      
59 mother nyâ:˧   1, 83  
60 father ca:˧   19?  
61 house wâ˧   1  
62 thatch/roof      
63 name nê˧      
64 to say i˥nä˥   167  
65 rope nyê˧rê˧      
66 to tie up, fasten tö:˥      
66 to tie up, fasten pi˥nyî˥rî˥      
67 to sew word info i˥tù˥      
67 to sew word info ù˥tù˥      
68 needle do˥   44  
69 to hunt word info i˧pwä:˧      
70 to shoot word info bë˧rë˧ da˧      
71 to stab, pierce -nûmû bound; vowel tone assimilates to the preceding V    
72 to hit word info è˧i˧      
72 to hit word info tö˧-   117  
73 to steal mû˧rä˧      
74 to kill -tëmwârâ bound; vowel tone assimilates to the preceding V    
75 to die, be dead bë˧   42  
76 to live, be alive wâ˧ro˧      
77 to scratch word info i˥pi˥      
77 to scratch word info i˧wa˧      
78 to cut, hack word info pë˥gë˥      
79 stick/wood jö˧   49?  
79 stick/wood pë˧pe˧re˧      
80 to split word info ti˥-pë˥gë˥      
81 sharp      
82 dull, blunt cè˧pa˧      
83 to work word info wa˥kè˥      
83 to work word info wa˥kë˥      
84 to plant cä˧mî˧   73  
85 to choose -ga˧      
86 to grow word info pi˧-mä˧i˧nä˧      
87 to swell word info tù:˧      
88 to squeeze word info -pwa:˥      
89 to hold word info ci˧pa˧      
90 to dig î˧rî˧      
91 to buy ci˥bë˥      
92 to open, uncover të˧pi˧ri˧   37  
93 to pound, beat word info é˧i˧      
94 to throw word info tü˥      
95 to fall word info tû:˧   133  
96 dog mä˧ci:˧ a kë˥nä˧   43  
97 bird mä˧rü˧   1  
98 egg pwi:˥      
99 feather      
100 wing wë˧rë˧ î˥ rî˥ mä˧rü˧      
101 to fly tâ˧   90  
102 rat ci:˥bwi˥   3  
103 meat/flesh nô:˧      
104 fat/grease té˥ré˥      
105 tail tû˥gö˥      
106 snake dö˧è˧a˧      
107 worm (earthworm) a˧cù˧rù˧   1, 34?  
107 worm (earthworm) â˧gù˧   1, 34  
108 louse word info      
109 mosquito a˧cé:˧      
110 spider ke˧re˧   1  
111 fish â˥râ˥wé˧ë˧      
112 rotten word info wa˧i˧      
113 branch word info di˧të˧ (rë˧)   1  
114 leaf do:˧ é˧   1  
114 leaf do˧ro˧   1  
115 root wë˧rë˧   2  
115 root è˥a˥      
115 root nä˧ wë˥bwé˧   2  
116 flower mû˧   36  
117 fruit pwä˧   1  
118 grass a˧ra˧wé˧      
119 earth/soil pu:˧   70  
120 stone a˥tü˥   1  
121 sand mä˧rä˧wä˧   1  
122 water word info ja˧wé˧   1, 2  
123 to flow jö˧ (k?)      
124 sea nä˧ wi˥ë˧      
125 salt cö:˥      
126 lake nä˧-nä˥pu˧rë˧      
127 woods/forest nä˧-mô˥tö˧      
128 sky nä˧-pwé˥ré¸tö˧tù˧   75  
129 moon pa˥ru˥i˥   21  
130 star î˥rî˥cö˥   28?  
131 cloud word info nê:˥   3  
132 fog a˧è˧rë˧      
133 rain po˥pa:˥   59  
134 thunder ti˥ka˥ka˥ra˥   101  
135 lightning â˥râ˥ kä˥rä˥ ti˥ka˥ka˥ra˥   x  
135 lightning nû:˥ta˥      
136 wind pwé˧ré˧tö:˩tù˩   7?  
137 to blow word info      
137 to blow word info u˧pi˧      
138 warm word info      
139 cold word info mô:˧   51  
140 dry word info a˥i˥   1  
141 wet bi˧bi:˧   45  
141 wet ti:˧   111  
142 heavy tö˥i˥nä˥      
143 fire â˧nyê˧   46  
144 to burn word info tö:˧      
145 smoke word info mû˥   2, 76  
146 ash dë˧   1  
147 black du:˧   98  
148 white pwa:˥   11  
149 red mî˧   1, 55  
150 yellow mî˧ 'rouge'; 'rouge-jaune' x  
151 green bwù˧:cù˥rù˥   47?  
152 small kî˥rî˥      
152 small ki˥ri˥wi˥      
153 big mä˧i˧nä˧      
154 short word info û˥gé˥      
155 long word info gö˧ri˧      
156 thin word info dé˧dé:˧      
157 thick word info tä˥bwe˥   70  
158 narrow pi˥cu˥      
158 narrow dö:˧ca:˩      
159 wide bë˧bë˧ra˧      
160 painful, sick mâ:˧gé˧   1  
161 shy, ashamed -nênê: bound    
161 shy, ashamed nänê: vowel tone assimilates to the preceding V    
162 old word info i˧ji˧   29  
162 old word info ji:˧   29  
163 new â˥mû˥   21  
164 good wä˥dé˥   135  
165 bad, evil è˧pë˧      
166 correct, true â˧ju˧   99  
166 correct, true â˧ji˧   99  
167 night nê˧      
168 day tö:˥tù˥      
169 year ja˧      
169 year nä˧-ja˥      
170 when? word info wi: (dë) vowel tone assimilates to the preceding V    
171 to hide word info cä˧rü˧      
172 to climb word info to:˧      
173 at nâ: vowel tone assimilates to the preceding V 13  
174 in, inside nä˥   15  
175 above gö˧      
175 above gö˧rö˧      
176 below a˧ra˧nâ˩-râ˩      
177 this vowel tone assimilates to the preceding V    
178 that pwiri vowel tones assimilates to the preceding V    
179 near ja:˧   57?  
180 far iti vowel tones assimilates to the preceding V    
181 where? word info (wâ) pë   3  
182 I -o vowel tones assimilates to the preceding V 1  
182 I   1  
182 I ô   1  
183 thou gë˧u˧   1  
184 he/she vowel tones assimilates to the preceding V 1  
185 we word info ju˧ 1D    
185 we word info bu˧ 1D    
185 we word info jè˧ 1P    
185 we word info bë˧ 1P    
186 you gë˧u˧ 2D 1  
186 you gu˧wë˧ 2P 1  
186 you gu˧ë˧ 2P 1  
187 they ru˧   1, 70  
187 they rë˧   1, 70  
188 what? word info   1  
189 who? word info      
190 other      
191 all ca:˥pa˧i˧      
191 all ca˥u˧      
192 and â˥      
193 if wi˥a˥      
193 if nâ:˧   12  
194 how? word info      
195 no, not bwa   103  
195 no, not î˥      
196 to count pû˧râ˧   1?  
197 One word info -ca:   14  
197 One word info ca:˥pwi˥      
198 Two word info ê˥rê˥i˥lu˥   1  
199 Three word info ê˥rê˥ci˥é˥   1  
200 Four word info -pëpé (ê˥rê˥-pë˥pé˥)   1, 65  
201 Five word info ca:˥-kä˥rä˥-î˥-jè˥ 'one hand' 24  
202 Six word info ca:˥-kä˥rä˥-î˥-jè˥-gö˧rö˧-ca:˥pwí˥      
203 Seven word info (ca:˥-kä˥rä˥-î˥-jè˥-gö˧rö˧-ê˥rê˥i˥lu˥) NO ENTRY: based on the lack of entry and the non-decimal system shown by 'six', Ipresume seven is 'five on two'    
204 Eight word info (ca:˥-kä˥rä˥-î˥-jè˥-gö˧rö˧-ê˥rê˥ci˥é˥) NO ENTRY: based on the lack of entry and the non-decimal system shown by 'six', I presume eight is 'five on three'    
205 Nine word info (ca:˥-kä˥rä˥-î˥-jè˥-gö˧rö˧-ê˥rê˥-pë˥pé˥) NO ENTRY: based on the lack of entry and the non-decimal system shown by 'six', I presume nine is 'five on four'    
206 Ten word info du˧-î˥-jè˥ '2 hands'    
207 Twenty word info ca:˥pwi˥ â˧bo˧ro˧ 'one man' (note: 15 is '2 hands plus 1 foot')    
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: