https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Japanese

Source/Author:  Vovin (1994) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: japo1237 
Notes:  Vovin, Alexander. 1994. "Long-distance Relationships, Reconstruction Methodology, and the Origins of Japanese". Diachronica 11(1): 95–114.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 99
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Japonic 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
5 to walk      
8 to turn word info      
10 dirty      
11 dust      
12 skin      
13 back word info      
16 intestines      
19 shoulder      
21 to think      
22 to fear      
25 neck      
27 nose      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
33 to laugh      
34 to cry      
35 to vomit      
36 to spit      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
42 to suck      
47 to yawn      
50 to dream      
56 child      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
61 house      
62 thatch/roof      
65 rope      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
98 egg      
100 wing      
102 rat      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
109 mosquito      
110 spider      
112 rotten word info      
113 branch word info      
116 flower      
117 fruit      
118 grass      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
136 wind      
137 to blow word info      
141 wet      
142 heavy      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
165 bad, evil      
166 correct, true      
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
183 thou      
184 he/she      
187 they      
190 other      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
64 to say *(d)i[-]p-      
120 stone *(d)ísò      
111 fish *(d)íwó      
195 no, not *-an[a]-      
55 woman/female *-mina      
182 I *bàn[u]      
185 we word info *bàn[u]      
51 to sit *bí-      
54 man/male *bò      
105 tail *bò̱      
204 Eight word info *da-      
200 Four word info *do̱-      
144 to burn word info *dák-      
164 good *dò̱-      
167 night *dùCà      
201 Five word info *itu-      
205 Nine word info *ko̱ko̱no̱      
37 to eat *kup-      
41 to bite *kàm-      
24 head *kàsìrà      
178 that *ká-      
26 hair word info *ká-Ci      
145 smoke word info *kái[-]npúrí      
140 dry word info *káw(V)rá-k-      
44 to hear *kí[-]k-      
17 liver *kímwò      
7 to come *kò̱-      
177 this *kó̱-      
74 to kill *kó̱ró̱s-      
131 cloud word info *kùmù[C]à      
147 black *kùrwò      
150 yellow *kú-Ci      
30 mouth *kútú-Ci      
154 short word info *m-ìnsìkà-      
199 Three word info *mi-      
202 Six word info *mu-      
209 One Hundred word info *mwomwo      
45 eye *mà-n      
46 to see *mì-      
43 ear *mìmì      
122 water word info *mí      
55 woman/female *míCá      
151 green *míntórì      
6 road/path *mítí      
115 root *mò̱tò̱      
191 all *múCí-nà      
186 you *na      
203 Seven word info *nana-      
188 what? word info *nà[-]ní      
155 long word info *nànkà-      
63 name *ná      
49 to lie down word info *ná-      
40 to drink *nò̱m-      
197 One word info *pito̱-      
15 bone *pone      
198 Two word info *puta-      
31 tooth *pà      
4 leg/foot *pànkì      
14 belly *pàrà      
114 leaf *pá      
146 ash *pápÍ      
168 day *pí (sun)      
53 person/human being *pítò̱      
143 fire *pò-Ci      
130 star *pósí      
186 you *si      
186 you *so̱-      
139 cold word info *sàmù-      
108 louse word info *sìrámí      
103 meat/flesh *sìsì      
32 tongue *sìtà      
75 to die, be dead *sín-      
20 to know, be knowledgeable *sír-      
148 white *sírà-Cu      
121 sand *súná      
18 breast *ti      
18 breast *titi      
206 Ten word info *to̱bo      
24 head *tumu-      
1 hand *tà-Ci      
52 to stand *tàt-      
189 who? word info *tá-      
152 small *tìpìsà-      
23 blood *tí      
101 to fly *tó̱np-      
97 bird *tó̱rí      
129 moon *tùkú-      
119 earth/soil *tùtì      
48 to sleep *ui-      
104 fat/grease *à(n)pùrá      
133 rain *àmâ-Ci      
163 new *àrà-ta-      
138 warm word info *àta-taka-      
151 green *àwò      
149 red *áká-      
96 dog *ìnù      
153 big *ò̱pò̱-      
9 to swim *ò̱yò̱-      
99 feather *рánÉ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: