https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Japanese

Source/Author:  Vovin (1994) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: japo1237 
Notes:  Vovin, Alexander. 1994. "Long-distance Relationships, Reconstruction Methodology, and the Origins of Japanese". Diachronica 11(1): 95–114.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 99
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Japonic 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all *múCí-nà      
192 and      
146 ash *pápÍ      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil      
14 belly *pàrà      
176 below      
153 big *ò̱pò̱-      
97 bird *tó̱rí      
147 black *kùrwò      
23 blood *tí      
15 bone *pone      
113 branch word info      
18 breast *ti      
18 breast *titi      
56 child      
131 cloud word info *kùmù[C]à      
139 cold word info *sàmù-      
166 correct, true      
168 day *pí (sun)      
10 dirty      
96 dog *ìnù      
140 dry word info *káw(V)rá-k-      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear *mìmì      
119 earth/soil *tùtì      
98 egg      
204 Eight word info *da-      
45 eye *mà-n      
180 far      
104 fat/grease *à(n)pùrá      
60 father      
99 feather *рánÉ      
208 Fifty word info      
143 fire *pò-Ci      
111 fish *(d)íwó      
201 Five word info *itu-      
116 flower      
132 fog      
200 Four word info *do̱-      
117 fruit      
164 good *dò̱-      
118 grass      
151 green *míntórì      
151 green *àwò      
26 hair word info *ká-Ci      
1 hand *tà-Ci      
184 he/she      
24 head *tumu-      
24 head *kàsìrà      
142 heavy      
61 house      
194 how? word info      
57 husband      
182 I *bàn[u]      
193 if      
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf *pá      
2 left      
4 leg/foot *pànkì      
135 lightning      
17 liver *kímwò      
155 long word info *nànkà-      
108 louse word info *sìrámí      
54 man/male *bò      
103 meat/flesh *sìsì      
129 moon *tùkú-      
109 mosquito      
59 mother      
30 mouth *kútú-Ci      
63 name *ná      
158 narrow      
179 near      
25 neck      
68 needle      
163 new *àrà-ta-      
167 night *dùCà      
205 Nine word info *ko̱ko̱no̱      
195 no, not *-an[a]-      
27 nose      
162 old word info      
197 One word info *pito̱-      
209 One Hundred word info *mwomwo      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being *pítò̱      
133 rain *àmâ-Ci      
102 rat      
149 red *áká-      
3 right      
6 road/path *mítí      
115 root *mò̱tò̱      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt      
121 sand *súná      
124 sea      
203 Seven word info *nana-      
81 sharp      
154 short word info *m-ìnsìkà-      
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info *mu-      
12 skin      
128 sky      
152 small *tìpìsà-      
145 smoke word info *kái[-]npúrí      
106 snake      
110 spider      
130 star *pósí      
79 stick/wood      
120 stone *(d)ísò      
105 tail *bò̱      
206 Ten word info *to̱bo      
178 that *ká-      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this *kó̱-      
183 thou      
199 Three word info *mi-      
134 thunder      
41 to bite *kàm-      
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info *dák-      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come *kò̱-      
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead *sín-      
90 to dig      
50 to dream      
40 to drink *nò̱m-      
37 to eat *kup-      
95 to fall word info      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly *tó̱np-      
86 to grow word info      
44 to hear *kí[-]k-      
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill *kó̱ró̱s-      
20 to know, be knowledgeable *sír-      
33 to laugh      
49 to lie down word info *ná-      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say *(d)i[-]p-      
77 to scratch word info      
46 to see *mì-      
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit *bí-      
48 to sleep *ui-      
29 to sniff, smell      
36 to spit      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand *tàt-      
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim *ò̱yò̱-      
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit      
5 to walk      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue *sìtà      
31 tooth *pà      
207 Twenty word info      
198 Two word info *puta-      
138 warm word info *àta-taka-      
122 water word info *mí      
185 we word info *bàn[u]      
141 wet      
188 what? word info *nà[-]ní      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white *sírà-Cu      
189 who? word info *tá-      
159 wide      
58 wife      
136 wind      
100 wing      
55 woman/female *míCá      
55 woman/female *-mina      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm)      
169 year      
150 yellow *kú-Ci      
186 you *si      
186 you *so̱-      
186 you *na      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: