https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Nivkh

Source/Author:  Fortescue (2016) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: gily1242 
Notes:  Fortescue, Michael. 2016. Comparative Nivkh Dictionary. Munich: Lincom Europa.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 203
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Nivkh 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *damk      
2 left *tajrəŋ      
3 right *ŋəjrəŋ      
4 leg/foot *ŋazl (foot)    
4 leg/foot *ŋacɣ (leg)    
5 to walk *amam-      
6 road/path *d’iv      
7 to come *prə-      
8 to turn word info *pirk-      
9 to swim *mrə-      
10 dirty *ŋalzqo-      
11 dust *duj-      
12 skin *hal      
13 back word info *ŋarki      
14 belly *ɢor (stomach)      
15 bone *n’iɣvŋ      
16 intestines *k(ə)vər      
16 intestines *ŋawr      
17 liver *divr      
18 breast *məc(ɣ)      
19 shoulder *ŋaɣri      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think *kəmlə-      
22 to fear *klu-      
23 blood      
24 head *d’oŋkr      
25 neck *qor      
26 hair word info *ŋamrki      
27 nose *wiɣ      
28 to breathe *ta-      
29 to sniff, smell *noʀ-      
29 to sniff, smell *ŋavrqi      
30 mouth *amɣ      
31 tooth *ŋaɣzər      
32 tongue *hilɣ      
33 to laugh *haʀa-      
34 to cry *do-      
35 to vomit *d’aʀa-      
36 to spit *tvaj-      
37 to eat *n’i-      
38 to chew word info *wawu-      
39 to cook word info *he-      
40 to drink *da-      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear *nor      
43 ear *mla      
44 to hear *mə-      
45 eye *n’(ə)ŋaɣ      
46 to see *n(ə)tə-      
47 to yawn *tav-      
48 to sleep *qo-      
49 to lie down word info *bor-      
50 to dream *təj-      
51 to sit *tiv-      
52 to stand *gəpr-      
53 person/human being *n’iɣvŋ      
54 man/male *ar (male)    
54 man/male *utkun (man)    
55 woman/female *an’aʀ (female)    
55 woman/female *taŋq (woman)    
56 child *eʀlaŋ      
57 husband *ivn      
58 wife      
59 mother *əmək      
59 mother *irŋ      
60 father *ətək      
61 house *dav      
62 thatch/roof *əlvr      
63 name *qa(-)      
64 to say *it-      
65 rope *orvukr (rope for tying sail)      
66 to tie up, fasten *buk-      
66 to tie up, fasten *hup-      
67 to sew word info *ot-      
68 needle *nuɣ      
69 to hunt word info *ŋanɣ-      
70 to shoot word info *qa-      
71 to stab, pierce *cev-      
72 to hit word info *d’a-      
73 to steal *n’(ə)qŋar-      
74 to kill      
75 to die, be dead *mu-      
76 to live, be alive *hunv-      
77 to scratch word info *qarp(qav)-      
78 to cut, hack word info *haq-      
79 stick/wood *kant      
80 to split word info *pət-      
81 sharp *akn’u-      
82 dull, blunt      
83 to work word info *orbot-      
84 to plant      
85 to choose *duɣ-      
86 to grow word info *ban(t)- (grow or produce)      
87 to swell word info *təw-      
88 to squeeze word info *mam-      
89 to hold word info      
90 to dig *kəz-      
91 to buy *jerki-      
92 to open, uncover *alɣ-      
93 to pound, beat word info *bav-      
94 to throw word info *baɣz-      
95 to fall word info *guku-      
96 dog *ɢanŋ      
97 bird *bəjŋa      
98 egg *ŋojeq      
99 feather *dupr      
100 wing *ŋajɣəř      
101 to fly *bəj-      
102 rat *n’aɣr      
103 meat/flesh *dur      
104 fat/grease *tom      
105 tail *ŋaki      
106 snake *gələŋa      
107 worm (earthworm) *cɣevr      
108 louse word info *dar      
108 louse word info *hirk      
108 louse word info *amrak      
109 mosquito *n’emɣ      
110 spider *kəvɣəv      
111 fish *co      
112 rotten word info      
113 branch word info *d’er      
114 leaf *blaŋ(q)      
114 leaf *d’omr      
115 root *oz      
116 flower      
117 fruit *alr      
118 grass *c(ə)ŋər      
119 earth/soil *miv      
120 stone *baʀ      
121 sand *maʀ      
121 sand *qomr      
122 water word info *caʀ      
123 to flow *ajɣ-      
124 sea *gerqŋ      
125 salt *davc(iŋ)      
126 lake *du      
127 woods/forest *cɣaɣ      
128 sky *dlə      
129 moon *loŋ      
130 star *un’(i)ɣr      
131 cloud word info *laɣ      
132 fog *calu      
133 rain *ləɣ      
134 thunder *d’i-      
135 lightning *barbaru-      
136 wind *la      
137 to blow word info      
138 warm word info *dak-      
139 cold word info *tiv-      
139 cold word info *χana      
140 dry word info *ce-      
140 dry word info *qaw-      
141 wet *cav(cav)-      
142 heavy *ber(la)-      
143 fire *tuɣ(u)r      
144 to burn word info *u-      
145 smoke word info *tawlaŋ      
146 ash *bləŋr      
146 ash *hi(l)mr      
147 black      
148 white *ɢon-      
149 red *baɣla-      
150 yellow *evrqwala-      
151 green      
152 small *mack(əl)-      
153 big *bil-      
154 short word info *b(ə)ʀaql-      
155 long word info *gəl-      
156 thin word info *hirki-      
157 thick word info *dol-      
157 thick word info *wirkər-      
158 narrow *nork(əl)-      
159 wide *wer-      
160 painful, sick *mujn-      
161 shy, ashamed *jacʀa-      
162 old word info *hajm-      
162 old word info *mrolv-      
163 new *cur-      
164 good *ur-      
165 bad, evil *əki-      
166 correct, true *maɣ(tur)      
167 night *urk      
168 day *muɣv      
169 year *an’(i)      
170 when? word info *aɣr      
171 to hide word info *ep-      
171 to hide word info *piŋ-      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this *dunt      
178 that *hunt      
179 near *ma(la)-      
180 far *təl(v)      
181 where? word info *ta-      
182 I *n’i      
183 thou *ci      
184 he/she *ivŋ      
185 we word info *mirn (inclusive)    
186 you *cin(ɣun)      
187 they      
188 what? word info *tunt      
189 who? word info *nar      
190 other *ena-      
191 all *cik      
192 and      
193 if      
194 how? word info *janəŋ      
195 no, not *qaw-      
196 to count *uru-      
197 One word info *n’ə-      
198 Two word info *me-      
199 Three word info *d’e-      
200 Four word info *nə(r)      
201 Five word info *to(r)      
202 Six word info *ŋaʀ      
203 Seven word info *ŋamk      
204 Eight word info *minr      
205 Nine word info *n’an-      
206 Ten word info *mɣo-      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *n’taŋk      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: